Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Назад

dr Slobodan Savić  

             Slobodan Savić

             Rođen sam 23. jula 1957. godine u Zagrebu. Na Medicinski fakultet u Beogradu upisao sam se 1976/77. školske godine, a diplomirao aprila 1982. godine, sa prosečnom ocenom 9,82. Za postignute uspehe u studiranju nagrađen sam sa po dve univerzitetske i fakultetske nagrade. U toku dve školske godine radio sam kao student demonstrator na predmetu Mikrobiologija i imunologija.

            Septembra 1983. godine primljen sam  za asistenta pripravnika na predmetu Sudska medicina na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a u isto zvanje reizabran sam 1986. godine. U zvanje asistenta za predmet Sudska medicina izabran sam 1988. godine, a u isto zvanje reizabran 1991. godine. Kao asistent dobio sam zahvalnicu od Medicinskog fakulteta 1990. godine za postignute rezultate i zalaganje u radu i struci. Za docenta na predmetu Sudska medicina izabran sam u aprilu 1993. godine, a u isto zvanje ponovo sam izabran juna 1998. godine. U zvanje vanrednog  profesora izabran sam decembra 1999. godine, a u isto zvanje ponovo sam izabran u martu 2005. godine. U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sudska medicina izabran sam 4. aprila 2007. godine.

            Od novembra 2008. godine učestvujem u izvođenju nastave iz predmeta Pravna medicina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

            Specijalistički ispit iz sudske medicine položio sam 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom. U novembru 1985. godine odbranio sam magistarski rad sa naslovom "Smrtne povrede u domaćinstvu". Doktorsku disertaciju sa naslovom "Sudskomedicinske karakteristike samoubistva muškaraca" odbranio sam 9. juna 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

            Od aprila 1995. godine do juna 1997. godine proveo sam dve godine na stručnom usavršavanju na Odeljenju za sudsku medicinu Univerziteta u Lundu u Švedskoj. Odlukom Ministarsta pravde Republike Srbije 1999. godine upisan sam u registar stalnih sudskih veštaka za oblast Sudska medicina.

            Posedujem aktivno znanje engleskog i švedskog jezika.

            Član sam Sekcije za sudsku medicinu Srpskog lekarskog društva. U aprilu 2000. godine izabran sam za člana predsedništva Sekcije za sudsku medicinu Srpskog lekarskog društva. U aprilu 2004. godine izabran sam za člana predsedništva Udruženja za sudsku medicinu Srbije i Crne Gore i za glavnog urednika časopisa udruženja "Medicina Forensis". U junu 2006. godine na 4. sastanku Balkanske akademije za forenzičke nauke (The Balkan Academy of Forensic Sciences) izabran sam za predsednika ovog udruženja sa jednogodišnjim mandatom. Bio sam član Udruženja za sudsku medicinu Jugoslavije, Sekcije za saobraćajnu medicinu, Sekcije za toksikologiju i Sekcije za prevenciju samoubistva Srpskog lekarskog društva, kao i član predsedništva Sekcije za prevenciju samoubistva. U oktobru 1992. godine na osnivačkoj skupštini izabran sam za sekretara i za člana Stručnog odbora Jugoslovenskog udruženja za sudsku psihijatriju i sudsku medicinu. Bio sam član predsedništva Jugoslovenskog udruženja za medicinsko pravo.

            Član sam jedne ispitne komisije i zamenik u drugoj ispitnoj komisiji za polaganje specijalističkog ispita iz sudske medicine. Bio sam član ispitne komisije za polaganje usmenog magistarskog ispita na grupi "Forenzička patologija i ekspertizna dijagnostika".

            U toku više godine obavljao sam dužnost sekretara Katedre za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Od oktobra 2000. do decembra 2004. godine obavljao sam dužnost šefa Katedre za sudsku medicinu. Od početka odvijanja nastave iz sudske medicine na engleskom jeziku, od oktobra 2000. godine, obavljam dužnost  rukovodioca nastave na predmetu Sudska medicina.  

            Bio sam delegat Katedre za sudsku medicinu u Veću za osnovnu nastavu (član komisije za nostrifikaciju diploma), Naučnom veću i Veću za poslediplomsku nastavu. Predsednik sam Komisije za nostrifikaciju diploma Veća za osnovnu nastavu. Član sam Organizacionog odbora simpozijuma "Stremljenja i novine u medicini" od 2003. godine. U oktobru 2003. godine izabran sam za ombudsmana Medicinskog fakulteta u Beogradu, sa mandatom od dve godine.

            U više navrata bio sam član stručnih komisija za izbor nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Novom sadu, Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu i član komisije za polaganje usmenog doktorskog ispita. Bio sam mentor u izradi većeg broja završnih radova studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu, mentor u 12 završenih studentskih stručnih radova, mentor tri odbranjene doktorske disertacije i pet odbranjenih magistarskih teza.

            U decembru 2003. godine izabran sam za člana Izdavačkog saveta "Medicinskog podmlatka" stručno-naučnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu. Član sam Saveta časopisa "Temida" – časopisa o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu. Od jula 2003. godine član sam Nacionalne ekspertske grupe za razvoj i zdravlje mladih Ministarstva zdravlja RS (podgrupa za zaštitu mladih od zlostavljanja i zanemarivanja). U junu 2007. godine izabran sam za člana Etičkog komiteta Klinike za neurologiju i psihijatriju dece i omladine u Beogradu. U junu 2007. godine izabran sam za člana Etičkog komiteta Klinike za neurologiju i psihijatriju dece i omladine u Beogradu. Odlukom Vlade Republike Srbije od 15.11.2007. godine imenovan sam za člana i predsednika Etičkog odbora Srbije.

 

ORGANIZACIJA NAUČNIH SKUPOVA

 

Organizator sa dr Đ. Alempijevićem

Simpozijum: MEDICINSKI I SOCIJALNI ASPEKTI FIZIČKOG NASILJA NAD DECOM. XXVIII Simpozijum “Stremljenja i novine u medicini”, Medicinski fakultet u Beogradu, decembar, 1999.

 

Organizator sa dr Đ. Alempijevićem

Trodnevni simpozijum FIZIČKO NASILJE NAD DECOM, za studente Medicinskog fakulteta u Beogradu, Istraživačka stanica Petnica, 2000.

 

Organizator sa prof. dr Branislavom Filipovićem

Okrugli sto: MEDIKOLEGALNI ASPEKTI ZAVEŠTANJA TKIVA, ORGANA I TELA, 37. simpozijum “Stremljenja i novine u medicini”, Medicinski fakultet u Beogradu, 10.12.2008.

 

Radovi u časopisima koji su indeksirani u Current Contents-u

1.       Djokic V, Savic S, Atanasijevic T. MEDICOLEGAL DIAGNOSTIC VALUE AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF TRAUMATIC INCOMPLETE TEARS OF THE BASILAR ARTERY. American Journal of Forensic Medicine and Pathology 2003; 24(2):208-13.     

2.       Savic S, Nikolic S, Alempijevic Dj. POPLITEAL ARTERY BULLET EMBOLISM IN A CASE OF HOMICIDE: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE TANGIBLE LITERATURE. Forensic Science International 2004; 139:27-33.                                               

3.       Djokic V, Atanasijevic T, Savic S, Nikolic S. CARDIAC TAMPONADE CAUSED BY MIGRATION OF A SWALLOWED SEWING NEEDLE. Forensic Science International 2004; 139(2-3):237-9.            

4.       Atanasijevic T, Savic S, Nikolic S, Djokic V. FREQUENCY AND SEVERITY OF INJURIES IN CORRELATION WITH THE HEIGHT OF FALL. Journal of Forensic Sciences 2005; 50(3):608-12. 

5.       Mihailovic Z, Savic S, Atanasijevic T. FIREARM SUICIDE COMMITTED USING AN UNUSUAL COMBINATION OF TANDEM MISSILES: A BULLET, A NAIL AND A SCREW. American Journal of Forensic Medicine and Pathology 2007; 28(3):220-2.                                                                 

6.       Petkovic S, Savic S, Simic M. SUDDEN DEATH OF A 17-YEAR-OLD BOY DUE TO SUSPECTED WILLIAMS SYNDROME. American Journal of Forensic Medicine and Pathology 2008; 29(1):83-5.              

7.       Alempijevic S, Jecmenica D, Pavlekic S, Savic S, Kovacevic S. DEATH CAUSED BY A SIGNAL ROCKET – NOT AN ISOLATED CASE. Journal of Forensic Sciences 2008; 53(5):1172-3.        

8.       Petkovic S, Savic S, Zgonjanin D, Samojlik I. ETHANOL CONCENTRATIONS IN ANTEMORTEM BLOOD SAMPLES UNDER CONTROLLED CONDITIONS. Alcohol and Alcoholism 2008; 43:658-60.                            

9.       Savic S, Stevanovic R, Alempijevic Dj, Petkovic S, Baralic I. MEDICO-LEGAL ASPECTS OF POSTTRAUMATIC GASTRODUODENAL ULCERS (PGDU) A RETROSPECTIVE STUDY (I). primljen za štampu u Journal of Forensic Sciences odluka JOFS-08-484.R1 od 6.12.2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Radovi u časopisima koji su uključeni u bazu podataka MEDLINE

1.       Veljkovic S, Micic S, Dunjic D, Vukovic B, Strundzalic M, Savic S. THE MEDICO-LEGAL INVESTIGATION OF NARCOTIC RELATED DEATHS IN BELGRADE: 1980-1984. Acta Med Leg Soc 1985; 35(1):199-202.

2.       Aleksandric B, Hristic L, Dozic V, Savic S. ROENTGENOGRAPHY AND TOMOGRAPHY AS TECHNIQUES USED IN FORENSIC MEDICINE. Acta Med Leg Soc 1985; 35(1):263-7.

3.       Đurović V, Savić S, Pandurović S. POSTTRAUMATSKE GASTRODUODENALNE ULCERACIJE (POST-TRAUMATIC GASTRODUODENAL ULCERATION). Srp Arh Celok Lek 1985; 113(11-12):991-6.

4.       Savic S, Denic N, Vukovic B. A SUICIDE CASE OF A DRUG ADDICT. Acta Med Leg Soc 1986; 36(2):144-7.

5.       Veljković S, Savić S, Hristić Lj. NEZNANA SMRT SHVAĆENA KAO KARANTINSKA BOLEST (UNKNOWN CAUSE OF DEATH VIEWED AS A QUARANTINABLE DISEASE). Srp Arh Celok Lek 1986; 114(4):425-9.

6.       Veljković S, Uzelac Z, Savić S, Denić N, Đurović V. NAPRASNA SMRT ODOJČADI (SUDDEN INFANT DEATH). Srp Arh Celok Lek 1988; 116(10):893-900.

7.       Veljkovic S, Uzelac Z, Vukovic B, Strundzalic M, Denic N, Savic S, Mikovic M. DEATHS FROM ACUTE ALCOHOL POISONING. Acta Med Leg Soc. 1989; 39(1):513-4.

8.       Obradovic M, Baralic I, Puric J, Savic S. MEDICAL EXPERTISE ETHICS. Acta Med Leg Soc. 1989; 39(2):327-30.

9.       Veljković S, Savić S, Dunjić D, Uzelac-Belovski Z, Đokić V, Ječmenica D, Atanasijević T, Strundžalić M, Alempijević Đ. MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA KOD OSOBA UMRLIH POD SUMNJOM NA EJDS (AIDS) (MULTIDISCIPLINARY INVESTIGATIONS IN DEAD PERSONS SUSPICIOUS OF AIDS). Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 1995; 123(3-4):108-10.

10.   Savić S, Obradović M, Baralić I. ZNAČAJ PROF. DR MILOVANA MILOVANOVIĆA U SAVREMENOJ SUICIDOLOGIJI (THE IMPORTANT ROLE OF PROFESSOR DOCTOR MILOVAN MILOVANOVITSCH IN CONTEMPORARY SUICIDOLOGY). Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 1995;123(7-8):224-6.

11.   Nikolic S, Micic J, Savic S, Uzelac-Belovski Z. POSTTRAUMATSKI SINDROM SISTEMSKE MASNE EMBOLIJE - RETROSPEKTIVNA AUTOPSIJSKA STUDIJA (POST-TRAUMATIC SYSTEMIC FAT EMBOLISM SYNDROME. RETROSPECTIVE AUTOPSY STUDY). Srp Arh Celok Lek 2000; 128(1-2):24-8.                                        

12.   Nikolic S, Micic J, Savic S, Uzelac-Belovski Z. POSTTRAUMATSKA PLUĆNA I SISTEMSKA MASNA EMBOLIJA U FORENZIJSKOJ PRAKSI - PROSPEKTIVNA HISTOLOGIJSKA STUDIJA (POST-TRAUMATIC PULMONARY AND SYSTEMIC FAT EMBOLISM IN FORENSIC PRACTICE. PROSPECTIVE HISTOLOGICAL STUDY). Srp Arh Celok Lek 2000; 128(3-4):90-3.  

13.   Nikolic S, Micic J, Savic S, Uzelac-Belovski Z. FATALNI TERAPIJSKI ZADES POSLE INJEKCIJE HLORPROMAZINA (FATAL THERAPEUTIC EVENT AFTER AN INJECTION OF CHLORPROMAZINE). Srp Arh Celok Lek 2001; 129(7-8):203-6.           

14.   Micic J, Nikolic S, Savic S. MALORI-VAJSOV SINDROM KAO UZROK NEZNANE SMRTI (THE MALLORY-WEISS SYNDROME AS AN UNRECOGNIZED CAUSE OF DEATH). Srp Arh Celok Lek 2001; 129(9-10):257-9.                             

15.   Nikolic S, Micic J, Savic S. MASNA EMBOLIJA U FORENZIČKOJ PATOLOGIJI (FAT EMBOLISM IN FORENSIC PATHOLOGY). Srp Arh Celok Lek 2002; 130(7-8):278-83.                              

16.   Micic J, Nikolic S, Savic S. NAPRASNA SRČANA SMRT USLED KOMPLIKOVANE ATEROSKLEROZE ZIDA PREDNJE MEĐUKOMORNE GRANE LEVE KORONARNE ARTERIJE ISPRED MIŠIĆNOG MOSTIĆA (SUDDEN CARDIAC DEATH CAUSED BY COMPLICATED ATHEROSCLEROSIS OF THE ANTERIOR INTRAVENTRICULAR BRANCH OF THE LEFT CORONARY ARTERY WITH A MYOCARDIAL MUSCLE BRIDGE). Srp Arh Celok Lek 2003; 131(3-4):173-5.                                            

17.   Nikolic S, Micic J, Savic S, Gajic M. FAKTORI KOJI BI MOGLI DA UTIČU NA TEŽINU POSTTRAUMATSKE MASNE EMBOLIJE PLUĆA - PROSPEKTIVNA HISTOLOGIJSKA STUDIJA (FACTORS WHICH COULD AFFECT THE SEVERITY OF POST-TRAUMATIC PULMONARY FAT EMBOLISM - A PROSPECTIVE HISTOLOGICAL STUDY). Srp Arh Celok Lek 2003; 131(5-6):244-7.                

18.   Nikolic S, Micic J, Savic S. ZADES POSLE ZADESA - NEOBIČNA SMRT PACIJENTA U BOLNICI (AN ACCIDENT AFTER AN ACCIDENT - AN UNUSUAL DEATH IN A HOSPITALIZED PATIENT). Srp Arh Celok Lek 2003; 131(7-8):333-6.   

19.   Jovanovic A, Popovic V, Savic S, Alempijevic Dj, Jankovic N.   Nikolic S, Micic J, Savic S. MINHAUZENOV SINDROM PREKO POSREDNIKA (MUNCHAUSEN SYNDROME BY PROXY). Srp Arh Celok Lek 2005; 133(3-4):173-9.               

20.   Alempijević Đ, Savić S, Kesić V, Baralić I, Ilić G. TELESNI PREGLED ŽRTAVA SEKSUALNOG KRIMINALITETA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (PHYSICAL EXAMINATION OF SEXUAL ASSAULT VICTIMS IN BELGRADE AREA). Srp Arh Celok Lek 2006; 134(9-10):408-13.

21.   Savić S, Savić B, Škodrić V. NEPREPOZNATA TUBERKULOZA KAO KLINIČKI, EPIDEMIOLOŠKI I SUDSKOMEDICINSKI PROBLEM – PRIKAZ DVA SLUČAJA (UNDIAGNOSED TUBERCULOSIS AS CLINICAL, EPIDEMIOLOGICAL AND MEDICOLEGAL PROBLEM: REPORT OF TWO CASES). Srp Arh Celok Lek 2006; 134(11-12):541-5.                                   

22.   Alempijevic Dj, Savic S, Jecmenica D, Pavlekic S. SEVERITY OF INJURIES IN VICTIMS OF SEXUAL ASSAULT. J Forensic Leg Med 2006; 14(5):266-9.

23.   Alempijevic Dj, Jecmenica D, Pavlekic S, Savic S, Aleksandric B. FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS. Torture 2007; 17(2):117-21.

24.   Bogdanović Lj, Savić S, Basta-Jovanović G. MALIGNA OBOLJENJA U SUDSKOMEDICINSKOJ PRAKSI (MALIGNANT DISEASES IN MEDICOLEGAL PRACTICE). Srp Arh Celok Lek 2007; 135 (1-2):67-73.                                                 

25.   Alempijević Đ, Alempijević T, Savić S, Kovačević N, Krstić M. SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI GASTROENTEROLOŠKIH OBOLJENJA (MEDICOLEGAL ASPECTS IN GASTROENTEROLOGY). Acta Chirurgica Iugoslavica 2007; vol.LIV, 2:101-4.

26.   Alempijević Đ, Savić S, Stojanović J, Spasić A. SEKSUALNO NAPASTVOVANJE OLAKŠANO SUPSTANCAMA (DRUG FACILITATED SEXUAL ASSAULT). Srp Arh Celok Lek 2007; 135 (3-4):240-2.            

27.   Bogdanović Lj, Savić S, Basta-Jovanović G. MALIGNA OBOLJENJA KAO MOTIV SAMOUBISTVA (MALIGNANT DISEASES AS SUICIDAL MOTIVES). Srp Arh Celok Lek 2007; 135 (11-12):659-65.                      

 

Radovi u časopisima koji nisu uključeni u medicinske baze podataka

1.       Nedeljković D, Donfrid B, Kovačević S, Savić S. ZBRINJAVANJE POLITRAUMATIZOVANIH SA POSEBNIM OSVRTOM NA KOMPARACIJU KLINIČKO-OBDUKCIONIH DIJAGNOZA UMRLIH. Acta Chirurgica Iugoslavica 1985; vol.XXXII, Supplementum 1:465-7.

2.       Savić S, Milovanović A, Savić B, Baralić I, Obradović M. OUR EXPERIENCES IN BACTERIOLOGICAL EXAMINATIONS FOR MEDICOLEGAL DIAGNOSTIC. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1990; 42(8):576-8.

3.       Savić S, Baralić I, Obradović M, Ječmenica D, Đokić V. NAČINI IZVRŠENJA SAMOUBISTVA MUŠKARACA. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:12-6.

4.       Savić S, Baralić I, Obradović M, Inđić S, Đokić V. RANIJE SUICIDALNO PONAŠANJE KOD SAMOUBICA MUŠKARACA. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:17-24.

5.       Savić S, Kovačević S, Obradović M, Baralić I, Inđić S, Ječmenica D. STANJE ALKOHOLISANOSTI KOD SLUČAJEVA SAMOUBISTAVA MUŠKARACA. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:225-9.

6.       Veljković S, Savić S, Dunjić D, Obradović M, Baralić I, Denić N, Đokić V, Ječmenica D, Atanasijević T. SUDSKOMEDICINSKA ANALIZA UBISTAVA IZVRŠENIH NA TERITORIJI BEOGRADA U TOKU TEKUĆE 1992. GODINE. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:38-41.

7.       Veljković S, Savić S, Dunjić D, Đokić V, Ječmenica D, Atanasijević T. ANALIZA POVREDA I UZROKA SMRTI KOD OSOBA NASTRADALIH OD EKSPLOZIJE BOMBE.  Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:79-80.

8.       Veljković S, Uzelac-Belovski Z, Dunjić D, Baralić I, Savić S, Pražić A. KRIVIČNA ODGOVORNOST LEKARA U VEZI SMRTI POVREĐENIH U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:54-5.

9.       Veljković S, Dunjić D, Uzelac-Belovski Z, Savić S, Denić N, Đokić V. IDENTIFIKACIJA HIV POZITIVNIH OSOBA U SLUČAJEVIMA SUDSKOMEDICINSKIH OBDUKCIJA. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:127-9.

10.   Savić S, Baralić I, Pražić A, Obradović M, Kovačević S, Mičić S. TROMBNA EMBOLIJA KAO KOMPLIKACIJA POVREDA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA. Medicinska istraživanja 1993; 26(1-2):86-9.

11.   Veljković S, Atanasijević T, Savić S, Trišić B. KOMPARACIJA KLINIČKOG I AUTOPSIČKOG NALAZA KOD POVREĐENIH U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI. Medicinska istraživanja 1993; 26 (1-2):79-82.

12.   Savić S, Uzelac-Belovski Z, Pandurović S, Denić N. KOMPLIKACIJE POVREDA NASTALIH U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA. Medicinska istraživanja 1994; 27(1):60-4.

13.   Savić S, Pražić A, Čukić D, Dunjić D, Kovačević S. MULTIPLE SUICIDAL GUNSHOT WOUNDS. Acta Medicinae Legalis 1994; 44:291-2.

14.   Obradović M, Baralić I, Čukić D, Pražić A, Savić S. SOME MEDICOLEGAL CHARACTERISTICS OF HOMICIDES OF FEMALE VICTIMS. Acta Medicinae Legalis  1994; 44:265-6.

15.   Savić S, Obradović M, Baralić I, Kovačević S, Inđić S, Mičić S. MASNA EMBOLIJA KAO KOMPLIKACIJA POVREDA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA. Medicinska istraživanja 1995; 28(1):25-9.

16.   Savić S. SMRT U TOKU ANESTEZIJE. Požarevački medicinski glasnik 1995; 4(4):147-59.                              

17.   Šašić M, Jevtović Đ, Veljković S, Savić S, Nikolić S, Jovanović Lj, Žerjav S, Jovanović V, Pelemiš M, Beleslin B. SPONTANA RUPTURA SLEZINE U TOKU INFEKTIVNE MONONUKLEOZE: PREPORUKE ZA KLINIČKU PRAKSU. Acta Infectologica Yugoslavica 1998; 3(1):49-56.                      

18.   Alempijević Đ, Savić S, Dunjić D, Radosavljević B. SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI INFEKCIJE U HIRURGIJI. Anaesthesiologia Iugoslavica 1998; 23(3-4):309-17.                                                                

19.   Aleksandrić B, Savić S. SAVREMENI PROBLEMI U FORENZIČKOJ TOKSIKOLOGIJI. Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism (uvodno predavanje VII kongresa toksikologa Jugoslavije sa međunarodnim  učešćem) 1998; 6(3):683-92.

20.   Nikolić S, Micić J, Savić S, Uzelac-Belovski Z. UPOTREBNA VREDNOST NALAZA MASNE EMBOLIJE KAO VITALNOG FENOMENA U FORENZIČKOJ PRAKSI - HISTOLOŠKA STUDIJA. Medicina Forensis 1998; 3(3):27-33.          

21.   Nikolić S, Micić J, Savić S,  Matejić D, Uzelac-Belovski Z. SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI NAPRASNE SMRTI UZROKOVANE DISEKANTNIM HEMATOMOM AORTE. Medicina Forensis 1999; 4(4):13-7.                                                           

22.   Micić J, Nikolić S, Savić S, Matejić D, Uzelac-Belovski Z. MIOKARDNI MOSTOVI IZNAD SILAZNE GRANE LEVE KORONARNE ARTERIJE I NAPRASNA SRČANA SMRT. Medicina Forensis 1999; 4(4):19-24.                                                      

23.   Savić S, Nikolić S, Micić J. SMRT USLED SISTEMSKE MASNE EMBOLIJE I OTVORENI OVALNI OTVOR –  PRIKAZ SLUČAJA; FATAL SYSTEMIC FAT EMBOLISM AND PATENT FORAMEN OVALE - CASE REPORT. Medicina Forensis 1999; 4(4):41-7.                                          

24.   Nikolić S, Micić J, Savić S, Uzelac-Belovski Z. OPSEŽNE KONTUZIJE POTKOŽNOG MASNOG TKIVA KAO ISKLJUČIVI IZVOR MASNIH EMBOLUSA PRIKAZ SLUČAJA. Medicina Forensis 1999; 4(4):49-55.                                                 

25.   Nikolić S, Micić J, Savić S. TEŽINA TRAUME KOD SINDROMA SISTEMSKE MASNE EMBOLIJE IZRAŽENA KROZ INDEKS TEŽINE POVREDE (FATAL POSTRAUMATIC SYSTEMIC FAT EMBOLISM SYNDROME AND INJURY SEVERITY SCORE). Medicina Forensis 1999; 5:23-8.                                                                                   

26.   Uzelac-Belovski Z, Nikolić S, Micić J, Savić S, Matejić D. NAPRASNA SMRT USLED MIOKARDITISA - NAŠA ISKUSTVA (SUDDEN DEATH CAUSED BY MYOCARDITIS – OUR EXPERIENCES). Medicina Forensis 1999; 5:43-8.                      

27.   Savić S, Pavlekić S, Alempijević Đ, Nikolić S, Micić J, Veljković S, Strundžalić M, Spasić A. TEČNOST STAKLASTOG TELA KAO MATERIJAL ZA HEMIJSKO-TOKSIKOLOŠKU ANALIZU (VITREOUS HUMOR AS A MATERIAL FOR TOXICOLOGICAL EXAMINATION). Medicina Forensis 2000; 6:23-33.                                                              

28.   Savić S. SUDSKA MEDICINA U ŠVEDSKOJ - ISKUSTVA SA STRUČNOG USAVRŠAVANJA (FORENSIC MEDICINE IN SWEDEN - EXPERIENCES FROM SCIENTIFIC ADVANCED STUDY). Medicina Forensis 2000; 6:35-41.                       

29.   Nikolić S, Micić J, Savić S. NAPRASNA SRČANA SMRT PROVOCIRANA PSIHOTRAUMOM – PRIKAZ SLUČAJA (SUDDEN CARDIAC DEATH PROVOKED BY PSYCHICAL TRAUMA – CASE REPORT). Medicina Forensis 2000; 6:55-61.                                                     

30.   Nikolić S, Micić J, Savić S. MASNA EMBOLIJA KAO OPŠTA APSOLUTNA VITALNA REAKCIJA KOD KARBONIFIKOVANIH LEŠEVA (FAT EMBOLISM AS A GENERAL ABSOLUTE VITAL REACTION IN CHARRED BODIES). Medicina Forensis 2000; 8:9-14.       

31.   Pavlekić S, Savić S, Uzelac-Belovski Z, Veljković S. DILEME KOD TUMAČENJA VISOKIH VREDNOSTI ALKOHOLEMIJE (DILEMMAS IN INTERPRETATION OF HIGH BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION). Medicina Forensis 2000; 8:21-6.     

32.   Nikolić S, Micić J, Savić S, Uzelac-Belovski Z.       MASNA EMBOLIJA PLUĆA KAO PRECIPITIRAJUĆI KRAJNJI UZROK SMRTI KOD POLITRAUMATIZOVANIH PACIJENATA. Acta Medica Medianae 2001; 4:87-95.                        

33.   Savić S, Alempijević Đ, Đokić V, Atanasijević T, Ječmenica D. KARAKTERISTIKE POVREĐIVANJA I POVREDA KOD ŽRTAVA NATO AGRESIJE NA PODRUČJU BEOGRADA. Acta Medica Medianae 2001; 4:97-107.                                  

34.   Alempijević Đ, Savić S, Obradović M, Gojnić-Dugalić M. SUDSKOMEDICINSKA VEŠTAČENJA KOD KRIVIČNOG DELA SILOVANJA. Bilten Okružnog suda u Beogradu, 2001; 56:36-43.                                                                               

35.   Savić S, Alempijević Đ. ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM DECE I OMLADINE U ŠVEDSKOJ, SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA. Temida – Časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu 2003; 1:11-8.                                                                                                 

36.   Savić S. KRIVIČNA DELA U VEZI SA OBAVLJANJEM LEKARSKE DELATNOSTI. Medicinski podmladak 2004; 55(1-2):95-100.                                                                                                                                                                 

37.   Alempijević Đ, Savić S, Ječmenica D, Aleksandrić B. KLINIČKA SUDSKOMEDICINSKA EKSPERTIZA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDSKIM BIĆIMA. Temida – Časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu 2004; 1:37-40.             

38.   Petrović S, Popović T, Savić S, Atanasijević T. SAMOUBISTVO ILI SAOBRAĆAJNI ZADES – MEDIKOLEGALNE DILEME. Expertus Forensis 2004; 3:201-5.                                                             

39.   Dunjic D, Savic S. ISKUSTVA I PROBLEMI U PROCESU IDENTIFIKACIJE LEŠEVA IZ MASOVNIH GROBNICA. Criminalistica 2005; 2:35-6.

40.   Alempijević Đ, Savić S. ZAKONSKI OKVIRI RADA LEKARA U SLUČAJEVIMA SUMNJE NA ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DECE. Pravni život 2005; 9:1077-83.                                 

41.   Alempijević Đ, Savić S, Pavlekić S, Ječmenica D. POVREDE POLNIH ORGANA KOD ŽRTVI SEKSUALNOG NASILJA. Bilten Okružnog suda u Beogradu, 2006; 70:19-26.

42.   Nikolić S, Micić J. Savić S, Atanasijević T. MASNA EMBOLIJA PLUĆA KAO SMRTNA KOMPLIKACIJA RUPTURE I POSTTRAUMATSKE NEKROZE MASNE JETRE - PRIKAZ SLUČAJA. Materia Medica 2006; 22(2):59-62.

43.   Alempijević Đ, Savić S. EDUKACIJA DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE. Srp Arh Celok Lek 2006; 134, Suppl. 2:135-8.                                          

44.   Savić S. MEDICINSKO-PRAVNI ASPEKTI HIV INFEKCIJE I SIDE U NAŠOJ ZEMLJI. Medicinski podmladak 2006; 57(2-3):113-8.                                                                                                                                                                                    

Celi radovi u zbornicima međunarodnih skupova

1.       Savić S, Aleksandrić B, Veljković S, Mičić S. CHARACTERISTICS OF THE METHOD OF SUICIDE ACCORDING TO AGE AND SEX. 3rd European Symposium - Suicidal Behaviour and Risk Factors, Book of proceedings, Monduzzi Editore, Bologna, 1990; 301-5.

2.       Obradović M, Veljković S, Baralić I, Savić S, Dožić V.  SUICIDE AND PSYCHICAL DISEASES. 3rd European Symposium - Suicidal Behaviour and Risk Factors, Book of proceedings, Monduzzi Editore, Bologna, 1990; 333-4.

3.       Kovačević S, Savić S, Denić N, Dožić V. CONGENITAL PHYSICAL ANOMALY AS POSSIBLE MOTIVE OF SUICIDE. 3rd European Symposium - Suicidal Behaviour and Risk Factors, Book of proceedings, Monduzzi Editore, Bologna, 1990; 335-7.

4.       Obradović M, Savić S, Baralić I, Mičić S, Kovačević S. SCHOOL CONFLICTS AS MOTIVES FOR SUICIDE IN MINORS. 3rd European Symposium - Suicidal Behaviour and Risk Factors, Book of proceedings, Monduzzi Editore, Bologna, 1990; 405-8.

5.       Kovačević S, Pražić A, Savić S, Ječmenica D, Atanasijević T, Đokić V. CLINICAL AND FORENSIC RESEARCH ON GUNSHOT WOUNDS. Proceedings of the 14th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, Tokyo, 1996, 318-22.

6.       Obradović M, Savić S, Baralić I, Kovačević S, Pražić A, Mlađenović N. SUICIDES OF ADOLESCENTS COMMITED WITH FIREARMS. Proceedings of the 14th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, Tokyo, 1996, 394-6.

 

Celi radovi u zbornicima nacionalnih skupova

1.       Dunjić D, Đurović V, Savić S, Arsić B. NEKE EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE POGINULIH VOZAČA GERIJATRIJSKE POPULACIJE. Zbornik radova II-og internacionalnog kongresa medicine prometa Jugoslavije, Dubrovnik, 1984; 191-3.

2.       Đurović V, Spasić S, Dunjić D, Savić S. UZROCI SMRTI POVREĐENIH BICIKLISTA I MOTOCIKLISTA GERIJATRIJSKE POPULACIJE. Zbornik radova II-og internacionalnog kongresa medicine prometa Jugoslavije, Dubrovnik, 1984; 270-2.

3.       Savić S, Dunjić D, Đurović V, Spasić S. PERIOD NADŽIVLJAVANJA POVREĐENIH BICIKLISTA I MOTOCIKLISTA GERIJATRIJSKE POPULACIJE. Zbornik radova II-og internacionalnog kongresa medicine prometa Jugoslavije, Dubrovnik, 1984; 239-42.

4.       Dunjić D, Savić S, Spasić S, Đurović V. VRSTA POVREDA I MEHANIZAM POVREĐIVANJA BICIKLISTA I MOTOCIKLISTA GERIJATRIJSKE POPULACIJE. Zbornik radova II-og internacionalnog kongresa medicine prometa Jugoslavije, Dubrovnik, 1984; 233-5.

5.       Veljković S, Savić S, Denić N. NEDIJAGNOSTIKOVANE SMRTNE POVREDE U SAOBRAĆAJNIM NESREĆAMA. Zbornik radova II naučnog sastanka saobraćajne medicine, Zemun, 1985; 290-2.

6.       Kovačević S, Savić S, Denić N. POVREDE KRVNIH SUDOVA GRUDNOG KOŠA KAO NEPOSREDNI UZROK SMRTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU. Zbornik radova II naučnog sastanka saobraćajne medicine, Zemun, 1985; 376-7.

7.       Nedeljković D, Kovačević S, Savić S, Donfrid B, Kontić M, Todorović M, Duraki R, Todorović Z. MASIVNA KRVAVLJENJA U GRUDNU I TRBUŠNU DUPLJU KOD POVREĐENIH U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA - KLINIČKO-FORENZIČKI ASPEKTI. Zbornik radova II naučnog sastanka saobraćajne medicine, Zemun, 1985; 663-7.

8.       Denić N, Pandurović S, Aleksandrić B, Đurović V, Dunjić D, Uzelac-Belovski Z, Savić S. UZROCI SMRTI DECE POVREĐENE U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA. Zbornik radova XXIX naučnog sastanka mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, Pula, 1987; 325-7.

9.       Veljković S, Đurović V, Savić S, Uzelac-Belovski Z, Baralić I, Denić N, Spasić S. NAPRASNA SMRT ODOJČADI. Zbornik radova XXIX naučnog sastanka mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, Pula, 1987; 416-7.

10.   Uzelac-Belovski Z, Pandurović S, Savić S, Veljković S, Denić N, Hristić Lj, Miković M. SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI POVREĐIVANJA SA MOGUĆIM IMPLIKACIJAMA NA KONCEPT ZBRINJAVANJA POVREĐENIH (UVODNO PREDAVANJE). IX Jugoslovenski seminar "Zbrinjavanje povređenih u akcidentima", Aranđelovac, 1989; 128-36.

11.   Savić S, Mičić S, Dožić V, Kovačević S, Baralić I, Obradović M. POVREDE GLAVE I SADRŽAJA LOBANJINE DUPLJE KOD MOTOCIKLISTA I BICIKLISTA. Zbornik radova III Naučnog sastanka saobraćajne medicine, Beograd, 1989; 327-32.

12.   Savić S, Denić N, Uzelac-Belovski Z, Veljković S, Pandurović S, Kovačević V. FORENZIČKO-KLINIČKI ZNAČAJ SMRTNIH I NESMRTNIH KOMPLIKACIJA KOD POVREĐENIH U SAOBRAĆAJU. Zbornik radova III Naučnog sastanka saobraćajne medicine, Beograd, 1989; 530-5.

13.   Denić N, Mandić S, Uzelac-Belovski Z, Spasić S, Stanković Z, Savić S. IDENTIFIKACIJA NEPOZNATOG VOZILA UČESNIKA U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI NA OSNOVU KONTAKTNIH TRAGOVA, A SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBLEM IDENTIFIKACIJE VOZILA SA PRIKOLICOM. Zbornik radova III Naučnog sastanka saobraćajne medicine, Beograd, 1989; 482-6.

14.   Uzelac-Belovski Z, Mandić S, Miković M, Pandurović S, Veljković S, Savić S, Denić N. PROBLEMI VEŠTAČENJA KARBONIFICIRANIH LEŠEVA UČESNIKA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA. Zbornik radova III Naučnog sastanka saobraćajne medicine, Beograd, 1989; 514-21.

15.   Kovačević S, Mičić S, Dožić V, Donfrid B, Miković M, Savić S, Denić N. FORENZIČKI ZNAČAJ MAKSILOFACIJALNE TRAUME U SAOBRAĆAJNOM ZADESU. Zbornik radova III Naučnog sastanka saobraćajne medicine, Beograd, 1989; 455-9.

16.   Baralić I, Obradović M, Savić S, Kovačević D, Puzović D, Pavlekić S. UBISTVO VATRENIM ORUŽJEM NA PODRUČJU BEOGRADA U PERIODU OD 1993. DO 1996. GODINE. Zbornik radova V kongresa sudske medicine Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Herceg Novi, 1997; 19-24.

17.   Obradović M, Savić S, Baralić I, Kovačević S, Pavlekić D, Puzović D. SAMOUBISTVO VATRENIM ORUŽJEM NA PODRUČJU BEOGRADA U PERIODU OD 1993. DO 1996. GODINE. Zbornik radova V kongresa sudske medicine Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Herceg Novi, 1997; 117-23.

18.   Pražić A, Aleksandrić B, Savić S, Alempijević Đ. FORENZIČKE IMPLIKACIJE BIOLOŠKIH OSNOVA HOMOSEKSUALNE ORIJENTACIJE. Zbornik radova Međunarodnog simpozijuma "Seksualnost-agresivnost-delikventnost", Matica srpska, Novi Sad, 1998; 203-13.

19.   Alempijević Đ, Perović S, Savić S, Aleksandrić B, Pražić A. FORENZIČKI ASPEKTI HIRURŠKE PROMENE POLA KAO METODE U LEČENJU TRANSSEKSUALIZMA. Zbornik radova Međunarodnog simpozijuma "Seksualnost-agresivnost-delikventnost", Matica srpska, Novi Sad, 1998; 219-25.                                                                                              

20.   Savić S, Kovačević S. SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE KOD KRIVIČNIH DELA UBISTAVA. Knjiga referata XII Seminara prava "Neka praktična pitanja kaznenog zakonodavstva Jugoslavije", Budva, 2000; 85-93.                                                                                                             

21.   Savić S, Alempijević Đ, Obradović M, Baralić I, Mihailović Z. NAPRASNA SMRT EPILEPTIČARA KAO SAVREMENI SUDSKOMEDICINSKI PROBLEM. Zbornik radova XVI jugoslovenskog simpozijuma o epilepsiji, Beograd, 2001; 138-51.  

22.   Savić S, Mihailović Z, Alempijević Đ, Obradović M, Baralić I. SUDSKOMEDICINSKA DIJAGNOSTIKA U SLUČAJEVIMA NAPRASNE SMRTI EPILEPTIČARA. Zbornik radova XVI jugoslovenskog simpozijuma o epilepsiji, Beograd, 2001; 152-62.      

23.   Baralić I, Savić S, Obradović M, Mihailović Z, Alempijević Đ. NAPRASNA SMRT BOLESNIKA SA EPILEPSIJOM - PRIKAZI SLUČAJEVA. Zbornik radova XVI jugoslovenskog simpozijuma o epilepsiji, Beograd, 2001; 163-76.                                 

24.   Savić S, Alempijević Đ. SUDSKOMEDICINSKA EKSPERTIZA SMRTI OSOBA OBOLELIH OD DIABETES MELLITUSA. U Micić D. i sar. Klinička endokrinologija – odabrani slučajevi X, Beograd, 2002; 476-82.                                                    

25.   Savić S, Alempijević Đ. SINDROM FIZIČKOG ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA DECE. U Marjanović B. i sar. Problemi u pedijatriji 2001. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002; 1-17.                                                           

26.   Popović T, Petrović S, Pavlović D, Savić S. PROBLEM VERIFKACIJE POTRESA MOZGA SA FORENZIČKOG ASPEKTA. Zbornik radova Drugog naučno-stručnog skupa "Medicina u pravosuđu" sa međunarodnim učešćem, Bečići – Budva, 2002; 27-32.  

27.   Petrović S, Popović T,  Savić S, Živković D. VEŠTAČENJE ALKOHOLISANOSTI U SITUACIJI MOGUĆEG KORIŠĆENJA VIŠE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI. Zbornik radova Drugog naučno-stručnog skupa "Medicina u pravosuđu" sa međunarodnim učešćem, Bečići – Budva, 2002; 133-7.

28.   Popović T, Petrović S, Savić S, Tomašević G. UTICAJ NEADEKVATNIH TEHNIČKIH POSTUPAKA NA ODREĐIVANJE VREDNOSTI ALKOHOLEMIJE. Zbornik radova Drugog naučno-stručnog skupa "Medicina u pravosuđu" sa međunarodnim učešćem, Bečići – Budva, 2002; 139-45.

29.   Savić S, Alempijević Đ. OPŠTE KARAKTERISTIKE SINDROMA FIZIČKOG NASILJA NAD DECOM. Zbornik radova i sažetaka 5. kongresa neurologije i psihijatrije razvojnog doba Srbije i Crne Gore, Beograd, 2005; 49-55.                                                                                                                   

Izvodi u zbornicima međunarodnih skupova

1.       Dožić V, Mičić S, Kovačević S, Hristić Lj, Savić S. ACCIDENTAL DRUG POISONING IN CHILDREN. XXIIIémes Journees du Groupement Francais des Centres Antipoisons, Paris, 1986; 11-3.

2.       Veljković S, Pandurović S, Denić N, Savić S. PEDESTRIAN INJURY MECHANISM IN ROAD ACCIDENTS INVOLVING COLLISION WITH TWO OR MORE VEHICLES. IInd World Congress of the International Association for Accidents and Traffic Medicine, Dubrovnik, 1988; p.16.

3.       Denić N, Pandurović S, Uzelac-Belovski Z, Dunjić D, Aleksandrić B, Veljković S, Savić S, Spasić S. FORENSIC AND LEGAL ASPECT OF INJURIES TO PASSENGER CAR DRIVERS WEARING SEAT BELT. IInd World Congress of the International Association for Accidents and Traffic Medicine, Dubrovnik, 1988; p.17.

4.       Veljković S, Uzelac-Belovski Z, Savić S, Denić N. TEENAGE DRIVERS IN ROAD ACCIDENTS. IInd World Congress of the International Association for Accidents and Traffic Medicine, Dubrovnik, 1988; p.22.

5.       Dožić V, Mičić S, Kovačević S, Savić S. FRAGE DER ÄRZTLICHEN VERANTWORTUNG BEIM EPIDURALEN HÄMATOM. Zentralblatt Rechtsmedizin 1989; 32(11): 886.

6.       Mičić S, Dožić V, Kovačević S, Savić S. SELBSTMORD UND ALKOHOL. Zentralblatt Rechtsmedizin 1989; 32(11): 891.

7.       Baralić I, Obradović M, Mičić S, Savić S. EPIDEMIOLIGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT SUICIDES IN BELGRADE DISTRICT. Zentralblatt Rechtsmedizin 1989; 32(11): 910.

8.       Baralić I, Savić S, Obradović M, Kovačević S, Dunjić D, Pražić A, Čukić D. MOTIVES IN HOMICIDES WITH FEMALE VICTIMS. XVIth Congress of the International Academy of Legal Medicine and Social Medicine, Strasbourg, 1994; 285.

9.       Savić S, Baralić I, Čukić D, Pražić A, Obradović M, Ječmenica D. MEDICOLEGAL CHARACTERISTICS OF SUICIDES IN BELGRADE AREA FROM 1990 TO 1992. XVIth Congress of the International Academy of Legal Medicine and Social Medicine, Strasbourg, 1994; 304.

10.   Kovačević S, Obradović M, Baralić I, Savić S, Pavlekić S, Puzović D, Pražić A. CLINICAL AND FORENSIC RESEARCH OF FIREARM-RELATED WOUNDS. XVIIth Congress of the International Academy of Legal Medicine, Dublin, 1997, 81.

11.   Pavlekić S, Puzović D, Obradović M, Kovačević S, Savić S, Pražić A. FORENSIC CHARACTERISTICS OF MASS MURDERS BY FIRE ARMS ON A TERRITORY OF BELGRADE. XVIIth Congress of the International Academy of Legal Medicine, Dublin, 1997, 64.

12.   Savić S, Alempijević Đ, Tucaković G. ANOMALOUS ORIGIN OF LEFT CORONARY ARTERY FROM THE PULMONARY TRUNK - CASE REPORT. The Eleventh European Anatomical Congress, Timisoara, Abstracts Book, 1998, 270.    

3.   Savić S, Alempijević Đ, Savić B, Boričić I. NECROTIZING FASCIITIS CLINICALLY MISDIAGNOSED AS A SIGN OF THE CHILD BATTERING - CASE REPORT. Proceedings of the 15th Triennal Meeting of International Association of Forensic Sciences, Los Angeles, USA, 1999, K8.  

14.   Alempijević Đ, Savić S. CURRENT STATUS OF THE FORENSIC PRACTICE IN THE CASES OF CHILD ABUSE IN SERBIA (FR YUGOSLAVIA). Proceedings of the 15th Triennal Meeting of International Association of Forensic Sciences, Los Angeles, USA, 1999, K7.           

15.   Alempijević Đ, Kovačević S, Savić S, Popović T. WOUNDS TO THE HEAD INFLICTED BY THE SIMULTANEOUS USE OF TWO HAND GUNS. Proceedings of the the 15th Triennal Meeting of International Association of Forensic Sciences, Los Angeles, USA, 1999, R53.

16.    Matejić D, Nikolić S, Micić J, Uzelac-Belovski Z, Savić S. SUDDEN CARDIAC DEATH AFTER PHYSICAL OR PSYCHICAL ABUSE - OUR EXPERIENCES. IVth International Symposium on Advances in Legal Medicine, Mainz, Germany, 1999; P-101.    

17.   Aleksandrić B, Savić S. KOLATERALNE CIVILNE ŽRTVE SMRTNO STRADALE NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA U NATO AGRESIJI NA SRJ. Međunarodni simpozijum "NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju - 99" Novi Sad, 2000; 411.                      

18.   Savić S, Alempijević Dj, Baralic I, Obradovic M. MEDICOLEGAL EXPERTISE OF FIREARM INJURIES WITH INTERNAL CHANGES OF BULLET TRAJECTORY. Zbornik na apstrakti XVI Kongres na lekarite na Makedonija, Ohrid, 2003; CM-II-8. 

19.   Atanasijevic T, Djokic V, Nikolic S, Veljkovic S, Savic S. FATAL FALLS FROM HEIGHT: EPIDEMIOLOGICAL AND MEDICOLEGAL CHARACTERISTICS. Proceedings of the 3rd European Academy of Forensic Sciences Meeting, Istanbul, Turkey, 2003; Forens Sci Int 2003, 136 Suppl 1. MED-TOA-08.

 

20.   Savic S, Stankovic V. MEDICOLEGAL IMPORTANCE OF DIABETES MELLITUS AND OTHER DISTURBANCES OF GLUCOSE METABOLISM. 2nd Annual meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Serres, Greece, 2004; 25.  

21.   Alempijevic Dj, Aleksandric B, Baralic I, Gojnic M, Jecmenica D, Kesic V, Pavlekic S, Savic S,  Zivanovic M. DEVELOPMENT OF PROTOCOL FOR FORENSIC EXAMINATION OF THE VICTIMS OF SEXUAL ASSAULT AND DOMESTIC VIOLENCE. 7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Vienna, Austria, 2004; safety2004://safety2004book/ abstract_details.html?id=1630.                                                                                     

22.   Pavlekic S, Alempijevic Dj, Jecmenica D, Savic S, Veljkovic-Milenkovic S. SUICIDE PREVENTION: A FORENSIC PATHOLOGISTS' VIEW. 7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Vienna, Austria, 2004; safety2004://safety2004book/ abstract_details.html?id=1635.

23.   Savic S, Banjanin I, Savic B. MEDICOLEGAL IMPORTANCE OF WATERHOUSE-FRIDERICHSEN SYNDROME. Abstract book of the 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Constanta, Romania, 2005; 52.

24.   Pavlekic S, Veljkovic S, Savic S. DRUG RELATED HOMICIDES. Abstract book of the 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Constanta, Romania, 2005; 85.

25.   Nikolic S, Atanasijevic T, Savic S, Micic J, Popovic V. THE UPPER-LIMB BONE INJURIES AMONG FATALLY INJURED CAR OCCUPANTS IN FRONTAL COLISIONS. Abstract book of the 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Constanta, Romania, 2005; 77-8.

26.   Atanasijevic T, Nikolic S, Djokic V, Savic S. FREQUENCY AND CHARACTERISTICS OF LIVER AND SPLEEN INJURY IN FALLS FROM HEIGHTS. Abstract book of the 4th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Stara Zagora, Bulgaria, 2006; 25-6.

27.   Nikolic S, Atanasijevic T, Savic S, Popovic V. THE LIVER AND SPLEEN INJURIES AMONG FATALLY INJURED CAR OCCUPANTS IN FRONTAL COLLISIONS. Abstract book of the 4rd Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Stara Zagora, Bulgaria, 2006; 64-5.

28.   Varljen T, Djuric M, Stanojevic A, Stojkovic O, Savic S. VICTIM OF MEDICAL MALPRACTICE: DNA TYPING AS TOOL FOR LINKING BIOLOGICAL SPECIMEN AND PATIENT. Abstracts of the Congress - DNA in Forensics 2006, Innsbruck, Austria, 2006; 30.

29.   Alempijević Dj, Jecmenica D, Pavlekic S, Savic S, Aleksandric B. MODEL PROTOCOL FOR FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS. Proceedings of the 59th Annual Meeting of the American Academy of Forensic Sciences, San Antonio, Texas, USA, February 2007; 280, G45.

30.   Savic S, Mihailovic Z, Banjanin I, Stanojevic A, Zivkovic V. MEDICOLEGAL ASPECTS OF SUICIDES COMMITTED BY HOSPITALIZED PATIENTS. Book of abstracts of the 5th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Ohrid, Makedonija, juni 2007; 93-4.

31.   Alempijević Dj, Ječmenica D, Živković V Pavlekić S Savić S, Aleksandrić B.: DEATH DUE TO POSITIONAL ASPHYXIA-CASE STADY. Book of abstracts of the 5th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Ohrid 2007; 191.

32.   Savić S, Stevanović R, Alempijević Đ, Petković S. MEDICO-LEGAL ASPECTS OD POSTTRAUMATIC GASTRODUODENAL ULCERATIONS. Proceedings of the 60th Annual Meeting of the American Academy of Forensic Sciences. Washington, USA, February 2008; G64:280-1.

33.   Savić S. THE PHYSICANS RESPONSIBILITY AS A BOUNDARY BETWEEN SOCIAL CRITICISM, LEGAL RULES AND MEDICAL ETHICS (Lekarska odgovornost na razmeđu između društvenog kriticizma, zakonske regulative i medicinske etike). 7th Lošinj Days of Bioethics (7. lošinjski dani bioetike), zbornik rezimea, Mali Lošinj, Hrvatska, juni 2008; 111-2.

 

Izvodi u zbornicima nacionalnih skupova

1.       Hristić Lj, Veljković S, Dožić V, Đurović V, Savić S. NAJČEŠĆI NEPOSREDNI UZROCI SMRTI KOD POVREDA NA RADU. Knjiga rezimea VII-og kongresa medicine rada Jugoslavije, Budva, 1987; 218. 

2.       Savić S, Baralić I, Hristić Lj. NEKE EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE SMRTNIH POVREDA U DOMAĆINSTVU. Zbornik sažetaka XXX-og naučnog sastanka mikrobiologa, infektologa i epidemiologa Jugoslavije, Pula, 1988; 154.

3.       Obradović M, Savić S, Trišić B. PRILOG PROUČAVANJU NEKIH EPIDEMIOLOŠKIH KARAKTERISTIKA SAMOUBISTAVA MALOLETNIKA. Zbornik sažetaka XXX-og naučnog sastanka mikrobiologa, infektologa i epidemiologa Jugoslavije, Pula, 1988; 140.

4.       Savić S, Baralić I, Obradović M, Mičić S, Dožić V. PROBLEMI U OBJEKTIVNOM UTVRĐIVANJU UČESTALOSTI SAMOUBISTVA NA TERITORIJI BEOGRADA. Knjiga sažetaka Prvog vanrednog kongresa lekara Srbije,  Beograd, 1993; 81.

5.       Kovačević S, Obradović M, Baralić I, Savić S, Ječmenica D, Đokić V, Donfrid B. POVREDE GRUDNOG KOŠA U SAOBRAĆAJNOJ AKCIDENTOLOGIJI KROZ KLINIČKU I FORENZIČKU PRAKSU. Zbornik sažetaka 18. kongresa hirurga Jugoslavije, Beograd, 1994; 185.

6.       Savić S, Atanasijević T, Baralić I,  Obradović M, Ugrinović A, Kozarević J. SLUČAJ EPISTAKSE SA SMRTNIM ISHODOM POSLE POVREDE GLAVE. Zbornik radova XIV kongresa otorinolaringologa Jugoslavije, Beograd, 1994; 58.

7.       Savić S, Obradović M, Baralić I, Pražić A, Kovačević S. EPIDEMIJSKI KARAKTER POVREĐIVANJA VATRENIM ORUŽJEM NA TERITORIJI BEOGRADA U PERIODU OD 1991. DO 1993. GODINE - PREVENTIVNI ZNAČAJ. VIII kongres preventivne medicine Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 1995.

8.       Caran A, Nagulić M, Berisavac I, Brkić J, Savić S, Milisavljević M, Puškaš L. MASNA EMBOLIJA MOZGA U POLITRAUMATIZOVANOG. Zbornik sažetaka II kongresa Jugoslovenskog društva za neuronauke, Kotor, 1995, 213.

9.       Nikolić S, Savić S, Jozić I, Vučović D, Matejić D, Micić J. POSTTRAUMATSKA SEPSA KAO KOMPLIKACIJA POVREDE I UZROK SMRTI POVREĐENIH. Stremljenja i novine u medicini - knjiga sažetaka, Beograd, 1997.                                    

10.   Pavlekić S, Savić S, Mišković G, Vučović D, Nikolić S, Micić J, Matejić D. ISKRVARENJE KAO UZROK SMRTI KOD POLITRAUMATIZOVANIH PACIJENATA. Stremljenja i novine u medicini - knjiga sažetaka, Beograd, 1997.        

11.   Savić S. FORENZIČKA TOKSIKOLOGIJA U ŠVEDSKOJ - ISKUSTVA SA DVOGODIŠNJEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA. Zbornik radova VII kongresa toksikologa Jugoslavije sa Međunarodnim učešćem, Igalo, 1998, 705.     

12.   Veljković S, Savić S, Micić J, Nikolić S, Matejić D. FORENZIČKI ZNAČAJ STEPENA KORELACIJE TANATOLOŠKOG I TOKSIKOLOŠKOG NALAZA U NAŠIM USLOVIMA, KOD NAPRASNIH I SUMNJIVIH SMRTI NARKOMANA. Zbornik radova VII kongresa toksikologa Jugoslavije sa Međunarodnim učešćem, Igalo, 1998, 697.

13.   Savić S, Aleksandrić B, Kovačević S. SUDSKOMEDICINSKO ISTRAŽIVANJE ŽRTAVA POGINULIH U ZGRADI RTS U TOKU NATO AGRESIJE. Zbornik radova I Kongresa prehospitalne urgentne medicine, Aranđelovac, 1999; 192.                              

14.   Pavlekić S, Micić S, Savić S. ZADESNA "KLANJA" U SAOBRAĆAJU - PRIKAZI SLUČAJEVA. Zbornik radova I Kongresa prehospitalne urgentne medicine, Aranđelovac, 1999; 193.                                                                                          

 15.   Savić S, Alempijević Đ, Kovačević S, Dunjić D, Nikolić S, Baralić I. SINDROM FIZIČKOG ZLOSTAVLJANJA DECE - ISTORIJAT I OPŠTE KARAKTERISTIKE. Knjiga sažetaka XXVIII Simpozijuma "Stremljenja i novine u medicini", Beograd, 1999; 111-13.         

16.   Alempijević Đ, Savić S, Veljković S, Obradović M, Pavlekić S, Micić J. SUDSKOMEDICINSKE KARAKTERISTIKE I DIJAGNOSTIKA SINDROMA FIZIČKOG ZLOSTAVLJANJA DECE. Knjiga sažetaka XXVIII Simpozijuma "Stremljenja i novine u medicini", Beograd, 1999; 114-16.                                                                                                                         

17.   Kovačević S, Obradović M, Savić S, Baralić I, Pavlekić S, Alempijević Đ. KLINIČKO-FORENZIČKA ISTRAŽIVANJA POVREDA IZ VATRENOG ORUŽJA. Zbornik sažetaka XIV Kongresa lekara Srbije i Kongres lekara otadžbine i dijaspore, Beograd, 2000; 88-9.

18.   Nikolić S, Savić S, Micić J. Uzelac-Belovski Z, Pavlekić S. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA NEUROLOŠKIH MANIFESTACIJA U SINDROMU MASNE EMBOLIJE I NJEN SUDSKOMEDICINSKI ZNAČAJ. Knjiga sažetaka V kongresa neurologa Jugoslavije, III kongresa Jugoslovenskog društva za neuronauke, I Jugoslovenskog kongresa epileptologa, Zlatibor, 2000; 107.  

19.   Savić S, Alempijević Đ. EPILEPSIJA KAO EKSPERTIZNI PROBLEM U SUDSKOMEDICINSKOJ PRAKSI. Knjiga sažetaka 2. Kongresa epileptologa Srbije i Crne Gore sa Međunarodnim učešćem, Beograd, 2004; 20.                                        

20.   Savić S, Alempijević Đ. KLINIČKO-SUDSKOMEDICINSKI PRISTUP KOD SUMNJE NA ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DECE I MLADIH. Zbornik radova i sažetaka 5. kongresa neurologije i psihijatrije razvojnog doba Srbije i Crne Gore, Beograd, 2005; 342.

 

Udžbenici, praktikumi

1.       Savić S, Baralić I. DIJAGNOZA I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA UBISTVA, SAMOUBISTVA I ZADESA. U Mitrović M. i sar. OSNOVI URGENTNE MEDICINE. Beograd, 1995, 380-384.

2.       Obradović M, Kovačević S, Savić S i sar. SUDSKOMEDICINSKA KLASIFIKACIJA I KVALIFIKACIJA POVREDA;  HIRURŠKA INTERVENCIJA I LEKARSKA ODGOVORNOST.  U Stevović D. i sar. HIRURGIJA ZA STUDENTE I LEKARE. Savremena administracija, Beograd, 2000; 1007-9, 1009-12. 

3.       Savic S i sar. FORENSIC MEDICINE – TEXTBOOK FOR MEDICAL STUDENTS. School of Medicine, University of Belgrade, Belgrade 2002.

4.       Savić S. SMRT I UTVRĐIVANJE SMRTI; Vučović D, Savić S. MOŽDANA SMRT; Savić S, Baralić I. DIJAGNOZA I DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA UBISTVA, SAMOUBISTVA I ZADESA. U Vučović D. i sar. URGENTNA MEDICINA. Obeležja, Beograd, 2002; 1235-6, 1236-43, 1277-81. 

 

Knjige, poglavlja

1.       Grupa autora (urednik prof. dr Momčilo Babić) MEDICINSKI LEKSIKON, odrednice iz oblasti sudske medicine, I.P. "Obeležja", Beograd, 1999.

2.    Savić S, Alempijević Đ. SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI FIZIČKOG ZLOSTAVLJANJA DECE. U Srna J. i sar. OD GRUPE DO TIMA – MULTIDISCIPLINARNO USAVRŠAVANJE STRUČNJAKA U SISTEMU ZAŠTITE DECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA. Centar za brak i porodicu, IP "Žarko Albulj", Beograd, 2001; 297-309.                                                                     

3.    Alempijević Đ, Savić S. KLINIČKA SUDSKA MEDICINA – PRIMENA U SLUČAJEVIMA TRGOVINE LJUDSKIM BIĆIMA (CLINICAL FORENSIC MEDICINE AND ITS APPLICATION TO CASES OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS). U: Trgovina decom u Srbiji – pretnja i realnost.  Centar za prava deteta, Beograd, 2006; 78-84.

Priručnici

 

1.       Savić S, Alempijević Đ. DOKUMENTOVANJE TELESNIH POSLEDICA NASILJA NAD ŽENAMA. U: Nasilje nad ženama – moja profesionalna odgovornost (priručnik za praksu u zdravstvenim ustanovama). Grupa autora (urednik Stanislava Otašević) Autonomni ženski centar, Beograd, 2007; 73-88.

 

Učešće u projektima

 

1.       POVREDE VOZAČA I PUTNIKA U PUTNIČKIM AUTOMOBILIMA. Projekat Republičkog saveta za bezbednost saobraćaja SR Srbije, rukovodilac projekta prof.dr Srećko Pandurović, 1989

2.       INFEKTIVNI AGENSI U MEDICINI, TEMA: SAVREMENA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA KOD UMRLIH OSOBA SUMNJIVIH NA AIDS. Projekat Republičkog fonda nauke, rukovodilac projekta prof.dr S. Veljković­

3.       STRUKTURA GENETIČKE VARIJABILNOSTI FORENZIČKIH MARKERA U STANOVNIŠTVU SRBIJE I CRNE GORE. Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, broj projekta 145 007, rukovodilac projekta doc. dr Oliver Stojković

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.