Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Назад

dr Ljubinka Kovačević  

Име и презиме

Љубинка Ковачевић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Радно и социјално право

Академска каријера

Година

Институција

Област (тема)

Избор у звање (актуелно)

2017.

Правни факултет Универзитета у Београду

Радно и социјално право

Докторат

2011.

Правни факултет Универзитета у Београду

Радно и социјално право („Правна субординација у радном односу и њене границе“)

Магистратура

2007.

Правни факултет Универзитета у Београду

Радно и социјално право („Нормирање социјалне сигурности у међународном праву“)

Диплома

2001.

Правни факултет Универзитета у Београду

Правне науке

Стручна и научна усавршавања

Економски универзитет у Бечу ( Wirtschaftsuniversität Wien /WU/), Институт за пословно право централне и источне Европе ( Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht ), Беч, Аустрија, 10. VII - 9. VIII 2017. године (стипендија OeAD).

Познавање страних језика

Енглески и француски језик

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години:

Назив предмета

Врста студија

Радно право

Основне студије

Међународно радно право

Социјално право

Радно и социјално право

Мастер студије

Међународно радно право

Правна природа економских и социјалних права и правна природа радног односа

Извори радног права

Labour and Social Law in the EU – Human Rights Aspects

Радно право

Докторске студије

Право социјалне сигурности

Међународно радно право

Извори радног права

Најзначајнији радови

1. Ваљани разлози за отказ уговора о раду, Центар за издаваштво и информисање Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2016, 630 страна.

2. Правна субординација у радном односу и њене границе , Центар за издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2013, 604 стране (прерађена и проширена докторска дисертација).

3. Нормирање социјалне сигурности у међународном праву, магистарска теза (необјављена), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007, 444 стране.

4. Радно право: Приручник за полагање правосудног испита, Службени гласник, Београд, 2017, 493 стране (коауторски рад са Б. Шундерићем)

5. Социјална политика: Хармонизација домаћег законодавства са правом Европске уније, Институт за упоредно право, Београд, 2004, 280 страна (коауторски рад са М. Динкић).

6. "Legal status of whistle-blowers in the Republic of Serbia: from fragmented protection of civil servants to the full-scale protection model", Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 53 E/February, стр. 107-122, http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/552

7. „Évolution du concept de la relation de travail dans le droit serbe: d’un concept autogestionnaire authentique à une (ré)affirmation tardive du concept contractuel“,Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, број 1/2015, стр. 28-37, http://comptrasec.u-bordeaux.fr/sites/default/files/resume_abstract/kovacevic_-rdctss_2015-1.pdf

8. „Персонално подручје примене радног законодавства - (не)поузданост критеријумâ за квалификацију субјеката радноправне заштите“, Зборник Матице српске за друштвене науке, год. LXVI, број 152 (3/2015), стр. 505-519, http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_152.pdf

9. „Радноправна заштита грађанских слобода и права запослених на месту рада – продор демократских вредности у свет рада или компензација за већу несигурност запослења?“, Теме, vol. XXXVII, број 4/2013, стр. 1583-1599.

10. „Varstvo delavcev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru spremembe delodajalca: primer prava Republike Srbije“, Podjetje in delo, vol. XLIII, број 8/2017, стр. 1496–1514.

11. Концепција радног права Европске уније, у: Ј. Ћирић (ур.), „50 година Европске уније“, Институт за упоредно право / Влада Србије - Канцеларија за придруживање ЕУ, Београд, 2007, стр. 225-248.

12. Уређивање и скраћивање радног времена – основне тенденције и проблеми , у: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур.), „Социјална политика и криза“, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2009, стр. 121-137.

13. Прикупљање и коришћење података о личности као радноправни проблем, у: Б. Шундерић, Б. Лубарда, П. Јовановић (ур.), „Социјална права и европске интеграције“, Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Београд, 2011, стр. 60-77.

14. Развој концепције радног односа у француском праву , у: О. Николић, В. Петров (ур.), „Увод у право Француске“, Институт за упоредно право / Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр. 175-206.

15. Забрана принудног рада у међународном праву, са посебним освртом на границе обавезног рада затвореникâ , у: Ђ. Игњатовић (прир.), „Казнена реакција у Србији. III део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр. 220-245.

16. Појам злостављања на раду у законодавству и судској пракси Републике Србије , у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. VI део“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, стр. 214-242.

17. Универзални међународни стандарди о забрани дечијег рада и њихова примена у праву Републике Србије , у: Ђ. Игњатовић (ур.), „Казнена реакција у Србији. VII део“, Правни факултет Универзитета у Беораду, Београд, 2017, стр. 186-218.

18. Радна експлоатација - одређење појма, разграничење од других сличних појава и њихов међусобни однос , у: Ђ. Игњатовић (прир.), "Казнена реакција у Србији. VIII део", Правни факутет Универзитета у Београду, Београд, 2018, стр. 229-261.

19. Заштита од дискриминације у запошљавању у руском законодавству и пракси: Право на једнакост или слобода од дискриминације?, у: Н. Мрвић Петровић, М. Зиројевић, Н. Кршљанин (ур.), "Увод у право Русије", Институт за упоредно право / Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018 (коаутор В. Г. Микрина)

20. Razumevanje disciplinske i krivične odgovornosti zaposlenih u jurisprudenciji Ustavnog suda Republike Srbije , u: D. Senčur Peček (ur.), "Teorija in praksa, pravo in življenje: liber amicorum Etelka Korpič- Horvat", Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta / Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija / Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU), Maribor, 2018, стр. 121-145, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/319

Најзначајнија учешћа на конференцијама

 

1. International Jean Monnet Conference`Equality and Human Rights : Economic, Labour and Social Rights in the EU` (организатори: Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law, Докторска школа друштвено-хуманистичких наука Универзитета Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку), Осијек, 22. V 2014, реферат “Protection of persons with disabilities from employment discrimination, with a focus on Serbian legislation and practice” (објављен у:Pravni vjesnik, број 2/2014, стр. 57-76).

2. International Jean Monnet Conference `New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law ` (организатор: Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law), Осијек, 21-22. V 2015, реферат „The right to protection against unfair dismissal and obstacles to its effective enjoyment in the time of crisis“ (објављен у целости у: M. Vinković /ed./, New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law , Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Law - Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law, Osijek, 2015, стр. 107-129).

3. Међународни научни скуп Интернет и друштво’ (организатори: Српско социолошко друштво, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Институт за упоредно право), Ниш, 19-20. IX 2014, реферат „Интернет и приватан живот запослених: границе послодавчевих надзорних, дисциплинских и нормативних овлашћења“ (објављен у: Д. Тодоровић, Д. Петровић, Д. Прља /ур./, Интернет и друштво, Српско социолошко друштво / Универзитет у Нишу – Филозофски факултет / Институт за упоредно право, Ниш, 2014, стр. 337-353).

4. Међународни научни скуп `Религија, политика, право` (организатори: Институт за упоредно право, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Митрополија црногорско-приморска), Будва, 2-4. Х 2015, реферат „Испољавање вере или уверења на месту рада – кључни радноправни аспекти“ (објављен у: Ј. Ћирић, В. Џомић, М. Јевтић /прир./, Религија - политика - право, Институт за упоредно право, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Митрополија Црногорско-приморска, Светигора, Београд – Цетиње, 2015, стр. 303-332).

5. Међународни колоквијум ` L’idée d’Union Européenne de 1929 à 2016: Du projét d’Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni ` (организатори Правни факултет Универзитет у Београду / Centre européen universitaire de Nancy), Београд, 8-9. XI 2017, реферат "La crise de la politique sociale de l’UE: l’exemple du droit à une protection contre tout licenciement injustifié" (објављен у целости у: Y. Petit, B. Rakić, Maja Lukić /eds/, L'idée d'Union européenne de 1929 a 2016: du projet Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni , Faculté de droit de Belgrade, Belgrade, 2017, стр. 203-224).

6. Међународна конференција `10 years of the Politics and Religion Journal ` (организатор Центар за проучавање религије и верску толеранцију), Београд, 25. XI 2017, реферат "Manifestation of Religion or Belief as (In)valid Reason for Termination of Employment" (обављен у целости у: М. Јевтић, М. Вековић /ур./, „10 година часописаПолитикологија религије / 10 years of the Politics and Religion Journal“, Центар за проучавање религије и верску толеранцију / Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд, 2017, стр. 183-203).

7. Међународна конференција `Restructuring of Companies and Protection of Employees’ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia ` (организатор: Универзитет у Београду), Београд, 2. III 2017, реферат "Dismissal protection in case of restructuring in Serbian legislation and practice" (објављен у изводу у: Lj. Kovačević, M. Radović /еdѕ./, „Restructuring of Companies and Protection of Employees‘ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia, University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade 2017).

8. Међународна конференција ` Restructuring of companies and their consequences for the workers: Conditions, dilemmas and challenges in the laws of the EU, Austria, Macedonia and Serbia ` (организатор: Правни факултет "Јустинијан Први" Универитета "Св. Ђирило и Методиј"), Скопље, 6. XI 2017, реферат: "Maintenance and protection of employees`rights in the event of change of employer in the Republic of Serbia".

9. Међународна конференција ` Stakeholder Protection in Restructuring – Selected Company and Labour Law Issues ` (организатор: Економски универзитет у Бечу /WU /), Беч, 12-13. II 2018, реферат: "Employees’ individual rights in transfer of undertakings in Serbia".

10. XXI сусрет Копаоничке школе природног права, 13-17. XII 2008, реферат „Појам радног времена и правна квалификација неких граничних случајева“ (објављен у: Правни живот, број 12/2008, стр. 575-588).

11. Сусрет правника у привреди, сваке године учешће са рефератима објављеним у часопису Право и привреда (ПиП): „Комунитарноправна начела заштите запослених са атипичним радним односом“, ПиП, бр. 5-8/2009, стр. 675-688; „Границе утврђивања посебних услова за заснивање радног односа“, ПиП, бр. 7-9/2010, стр. 439-458; „Изазови заштите запослених који раде (к)од куће“, ПиП, бр. 7-9/2011, стр. 452-470; „(Не)допуштено коришћење права на одсуство због привремене спречености запосленог за рад“, ПиП, бр. 7-9/2012, стр. 483-509; „Вредновање способности и рада запослених – кључни правни аспекти“, ПиП, бр. 7–9/2013, стр. 548-567; „Економска криза и реформе радног законодавста у европским државама, са посебним освртом на правила о отказу уговора о раду – могуће поуке за српско радно право“, ПиП, бр. 7-9/20014, стр. 500-526; „Правне последице упућивања понуде за измену елемената уговора о раду, са посебним освртом на премештај запосленог“, ПиП, бр. 4-6/20015, стр. 823-851; „Партиципација запослених у одлучивању о реструктурирању компанија“, ПиП, бр. 4-6/2016, стр. 651-676; „Сагласност законског заступника за заснивање радног односа са малолетником“, ПиП, бр. 4-6/2017, стр. 662-690 (коауторски са У. Новаковићем); "Мирно решавање спорова поводом дискриминације запослених на основу породичних дужности", ПиП, бр. 7-9/2018, стр. 431-460 (коауторски са У. Новаковићем).

12. С аветовања Удружења за радно и социјално право Србије , сваке године учешће са рефератима објављеним у часопису Радно и социјално право (РСП): „Појам узнемиравања на раду у домаћем, упоредном и међународном праву“, РСП, бр. 1-6/2006, стр. 338-375; „Правне последице ступања трећег лица у права и обавезе послодавца“, РСП, број 1/2007, стр. 342-359; „Уговор о раду са непуним радним временом: однос начела једнакости и начела сразмерности“, РСП, број 1/2008, стр. 224-248; „Рад на даљину – правни аспекти“ (у: Социјална права и економска криза, Београд 2009, стр. 93-108); „Радни однос и право на поштовање приватног живота“ (у: Остваривање и заштита социјалних права , Београд, 2010, стр. 166-184); „Прикупљање и коришћење података о личности као радноправни проблем“ (у: Социјална права и европске интеграције, Београд, 2011, стр. 60-77); „Забрана старосне дискриминације радникâ у светлу концепције активног старења и међугенерацијске солидарности“, РСП, број 1/2012, стр. 87-110; „Плаћени рад у домаћинству послодавца“, РСП, број 2/2013, стр. 75-102; „Изазови кодификације и новелирања законодавства о борачко-инвалидској заштити“, РСП, број 1/2014, стр. 47-72; „Однос између система унутрашњег и спољашњег узбуњивања и особености заштите запосленог узбуњивача у оквиру њих“, РСП, број 2/2015, стр. 39-62; „Престанак радног односа услед смрти, односно престанка његових субјеката“, РСП, број 1/2016, стр. 93-109; "Усклађивање домаћег законодавства и праксе са радним правом Европске уније – пример заштите права запослених у случају промене послодавца", РСП, број 1/2017, стр. 63-91; "Равноправност мушкараца и жена као битан елемент достојанственог запошљавања: прилог дискусији о Нацрту закона о родној равноправности", РСП, број 1/2018, стр. 97-143.

13. 77. средба на правниците (организаторЗдружение на правниците на Република Македонија), Струга, 2-4. II 2017, реферат "Заштита на правата на вработените во случај на промена на работодавачот во Република Македонија и Република Србија (компаративна анализа)", објављен у: Деловно право, год. XVIII, број 37, 2017, стр. 203-226, (коаутори Т. Каламатиев и А. Ристовски).

Тренутно учешће на научним пројектима

Домаћи:

- „Идентитетски преображај Србије“ (носилац пројекта Правни факултет Универзитета у Београду).

- „Казнена реакција у Србији“ (носилац пројекта Правни факултет Универзитета у Београду, пројекат финансиран средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије).

Међународни:

- „Restructuring of Companies and the EU Law“ (носиоци пројекта: Wirtschaftsuniversität Wien, Универзитет у Београду и Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје; пројекат финансиран средствима OeAD), члан истраживачког тима и руководилац пројекта за Републику Србију.

Чланство у стручним и научним удружењима

- Члан Управе Удружења за радно право и социјално осигурање Србије.

- Члан Скупштине Удружења правника у привреди Србије.

Други подаци које сматрате релевантним

Од 2002. до 2005. године била је запослена на Институту за упоредно право са звањем истраживача приправника. Била је члан редакције часописа Страни правни живот (2004–2006), од 2009. године је члан редакције часописа Право и привреда, а од 2012. аутор хронике о српском радном законодавству и пракси у часописуRevue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (Bordeaux). Била је секретар Катедре за јавно право (2006–2009) и члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду (2009-2015). Именована је за члана радних група за израдуНацрта закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима (2012) и Нацрта закона о борачко-инвалидској заштити (2013-2014).Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.