Prijave za Seminarsku grupu iz Uvoda u pravo

Seminarska grupa iz Uvoda u pravo

 

Poštovana koleginice/kolega,

postanite i Vi deo nadaleko poznate Seminarske grupe iz Uvoda u pravo, koja se na produbljeni, ali i na nekonvencionalan način bavi osnovnim problemima države i prava. Na stvarnim ili zamišljenim slučajevima razmatraće se pitanja koja su inače sastavni deo materije iz Uvoda u pravo – o demokratskim i totalitarnim političkim režimima, o odgovornosti najviših nosilaca vlasti, o odnosu prava i morala, o pravdi i pravičnosti, o tumačenju prava, itd. U radu Seminarske grupe sarađivaćete sa nastavnicima na predmetu Uvod u pravo.

Šta je, prilikom donošenja odluke, važno da znate:

 

Kad i ko?

Svi zainteresovani studenti prve godine studija se mogu prijaviti za rad na Seminarskoj grupi do 11. oktobra 2019. godine, doc. dr Milošu Zdravkoviću, na mejl – milos.zdravkovic@ius.bg.ac.rs. Prilikom prijave, studenti treba da navedu broj bodova sa prijemnog ispita i mesto na rang listi. Pored toga, za rad na Grupi je od velike važnosti i dobro poznavanje engleskog jezika, budući da u njenom radu po pravilu učestvuju i ugledni inostrani pravni stručnjaci. Kako je broj polaznika grupe ograničen na 25, to će kandidati koji su ušli u uži izbor biti pozvani na razgovor sa nastavnicima, u ponedeljak 14. oktobra u 17.00 (kab. 280), nakon čega će konačna lista učesnika Seminarske grupe biti objavljena na sajtu Pravnog fakulteta, u rubrici Studentske teme. Seminarska grupa će sa radom započeti u sredu, 16. oktobra 2016, u 18.00 u seminaru 236. Na prvom sastanku će biti podeljeni zadaci i određena dalja dinamika rada Seminarske grupe. Zaduženja koja preuzmete individualno ili kao deo grupe biće prezentovana tokom novembra i decembra meseca.

Šta se radi na Seminarskoj grupi?

Za razliku od drugih predmeta iz prve godine, na Uvodu u pravo nećete imati priliku da pišete seminarske radove, jer je praksa pokazala da u ovoj fazi Vašeg pravničkog obrazovanja još nemate dovoljno znanja i umešnosti za pisanje takvih radova. Zato je u Seminarskoj grupi akcenat na usmenim prezentacijama i radu u manjim grupama, gde ste deo tima. Ne samo da ćemo pravo i državu sagledavati iz drugačijeg ugla (na primer, kroz različite umetničke forme), nego ćemo prednost davati onim aktivnostima koje omogućavaju dijalog, debatu, kritičko sučeljvanje mišljenja i razmenu argumenata. Zadatak Seminarske grupe je da kroz interesantne slučajeve iz života izoštri Vašu percepciju o, inače apstraktnim, pitanjima kojima se bavi predmet Uvod u pravo.  

 

Šta dobijam učešćem na Seminarskoj grupi? 

Rad na Seminarskoj grupi omogućuje studentima prve godine da prošire svoje vidike o ključnim problemima ustrojstva i funkcionisanja moderne države i prava. U tom smislu, teme koje se ovde razmatraju u uskoj su vezi sa Vašom ispitnom materijom. Kada je reč o pogodnostima, studenti koji su na vežbama iz Uvoda u pravo ostvarili najvišu ocenu (5) i koji su sa uspehom okončali rad na Seminarskoj grupi, stiču pravo: a) da ispit polažu u predroku i b) da budu oslobođeni pitanja koje pokriva prvu trećinu ispitne materije iz Uvoda u pravo. Studenti koji su na vežbama iz Uvoda u pravo ostvarili vrlo dobru ocenu (4) i koji su sa uspehom okončali rad na Seminarskoj grupi, stiču pravo: a) da u januarskom roku budu oslobođeni pitanja koje pokriva prvu trećinu ispitne materije iz Uvoda u pravo.


 

Koje su moje obaveze na Seminarskoj grupi?

Slanjem prijave i prihvatanjem članstva u Seminarskoj grupi preuzimate obaveze koje iz toga proističu. To znači da će Vam na prvom sastanku Seminarske grupe u indeks biti upisano da ste postali polaznik i da ste dobili određeni zadatak. Po završetku rada Seminarske grupe, u indeks će biti upisana napomena o uspešnosti rada na Grupi. Oni studenti koji postanu članovi Seminarske grupe, a ne završe preuzeti zadatak ili se neredovno pojavljuju na sastancima, neće dobiti takvu napomenu u indeks i svi nastavnici će o tome voditi računa prilikom njihovog polaganja ispita iz Uvoda u pravo.

Kako je rad na Seminarskoj grupi povezan sa radom na vežbama iz Uvoda u pravo, to su polaznici obavezni da pohađaju vežbe iz ovog predmeta. Oni studenti koji nisu kompjuterski raspoređeni da vežbaju Uvod u pravo mogu se takođe prijaviti za rad na Seminarskoj grupi, a onda će u dogovoru sa rukovodiocima vežbi biti upisani u jednu od grupa za vežbanje.

Zadaci na Seminarskoj grupi se preuzimaju na prvom sastanku. Međutim, pravo da do kraja učestvuju u radu Seminarske grupe i ostvare gorenavedene beneficije imaju samo studenti koji na prvom kolokvijumu na vežbama iz Uvoda u pravo dobiju najmanje ocenu dobar (3), odnosno odgovarajući broj bodova. Studentima koji ne steknu uslov da nastave rad na Seminarskoj grupi, biće upisana takva napomena u indeksu i neće snositi napred pomenute sankcije.

O prisustvu na sastancima Seminarske grupe vodi se evidencija. Studenti mogu opravdano izostati sa najviše jednog sastanka Seminarske grupe.

 

S nestrpljenjem Vas očekujemo na Seminarskoj grupi iz Uvoda u pravo!

 

Nastavnici i saradnici na Uvodu u pravo