OBAVEŠTENJE za studente IV godine osnovnih studija u vezi predmeta PRAVNA PRAKSA

O B A V E Š T E NJ E

za studente IV godine osnovnih studija u vezi predmeta

PRAVNA PRAKSA

 

Novim nastavnim planom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na IV godini osnovnih studija, u VIII semestru, predviđena je kao nastavna obaveza  pravna praksa i to kao Praksa u pravosuđu i upravi ili Praksa u privredi, koja nosi 3 ESPB boda.

Praksa je obavezna za sve studente koji su IV godinu studija upisali počev od školske 2012/13 godine, a koji su studije upisali 2006. godine ili kasnije.

 

 

Opis i sadržaj kursa:

 

Rad studenata se odvija u dve faze.

 

Prva faza:

Student obavlja praksu u sudu, tužilaštvu, advokatskoj kancelariji, pravobranilaštvu, organu uprave ili lokalne samouprave, agenciji, javnoj ustanovi, javnom preduzeću, u  banci, osiguravajućem društvu ili  drugom privrednom subjektu, u udruženjima, fondovima ili drugim neprofitnim organizacijama itd. na radnom mestu za koje je predviđeno zvanje dipl. pravnik.

Student se upoznaje sa pravnim poslovima koji se obavljaju na konkretnom radnom mestu, posmatra pravnika u obavljanju tih poslova, obavlja jednostavnije pravne poslove predviđene za to radno mesto po nalogu i pod nadzorom zaposlenog, postavlja pitanja, zahteva objašnjenja i učestvuje u izradi pojedinih pravnih akata.

Praksa se obavlja u trajanju od najmanje četiri nedelje pola radnog vremena - četiri časa dnevno /ukupno najmanje 80 časova/. U zavisnosti od toga gde se obavlja praksa, moguće je organizovati praksu i drugačije sa istim fondom časova /npr. puno radno vreme svaki drugi dan/.

 

Druga faza:

Student na času ukratko opisuje poslove na radnom mestu na kome je obavljao praksu. Zatim predstavlja jedan pravni akt koji je samostalno izradio ili u čijoj je izradi učestvovao. Student je dužan da objasni koje činjenično stanje je bilo osnov za primenu prava, koje norme /materijalnopravne i procesnopravne/ je primenio i da odgovori na eventualna pitanja u vezi akta.

 

 

Obaveze studenata:

 

Po završetku prakse student predaje:

1.         Izveštaj o radu

2.         Potvrdu o obavljenoj praksi

3.         Pravni akt u čijoj je izradi učestvovao

 

Izveštaj, u kome je ukratko opisao na kojim poslovima je radio /dve autorske strane – 3.600 karaktera/, piše i potpisuje student.  Ispod potpisa studenta sledi ime i prezime, potpis i kontakt telefon zaposlenog kome je student pomagao, odnosno s kim je sarađivao.

 

U posebnom aktu student predaje potvrdu o obavljenoj praksi. Potvrda sadrži:

-           delovodni broj pod kojim je zavedena

-           studentovo ime i prezime i broj indeksa

-           vremenski period u kome je obavljana praksa

-           broj časova prakse /najmanje 80/

-           pečat

-           ime i prezime, funkciju i potpis odgovornog lica.

Pored toga student predaje i jedan primerak pravnog akta koji će predstaviti na času, ako je u toku prakse takav akt izradio ili u njegovoj izradi učestvovao.

Izveštaj, potvrda i pravni akt predaju se u papirnom obliku na času i elektronskom obliku na adresu praksa@ius.bg.ac.rs Prilikom predaje studentu će biti saopšteno na kom času će predstaviti akt koji je izradio. Po uspešnom predstavljanju akta studentu se u prvom narednom ispitnom roku u indeks upisuje da je obavio pravnu praksu, čime je ispunio ovu nastavnu obavezu.

Student koji završi praksu u vreme kada nema nastave, tako da ne može doći na čas pre ispitnog roka, dužan je da najmanje 10 dana pre dana određenog ispitnim rasporedom mejl u kome je naveo ime i prezime, broj indeksa i termin određen ispitnim rasporedom dostavi isključivo na adresu praksa@ius.bg.ac.rs. U atačmentu /kao Word, PDF ili JPEG fajl/ treba da se nalaze izveštaj, potvrda i eventualno pravni akt.U  tom slučaju student će na samom ispitu predati ova dokumenta u papirnom obliku i predstaviti akt koji je izradio ili u čijoj izradi je učestvovao.

 

 

 

Uslovi i način obavljanja prakse:

 

Student sam, slobodno i samostalno bira vremenski period i radno mesto na kome će obavljati praksu. Fakultet ne daje upute, niti zaključuje ugovore sa eventualnim poslodavcima. Potencijalni poslodavci informacije u vezi prakse, kao i molbu dekana da student bude primljen na praksu mogu pronaći u aktu koji se nalazi ovde.

 

Student može obaviti praksu i u organizaciji Fakulteta. U tom slučaju dužan je da se prijavi na konkurs koji Fakultet objavljuje na početku semestra i da obavlja praksu u vreme i na radnom mestu koji mu budu određeni. Raspored studenata pravi se na osnovu rang liste za upis na IV godinu studija. Studenti se rangiraju na osnovu broja ESPB bodova, a dopunski kriterijum je prosečna ocena.

 

Studenti mogu, osim samostalno ili u organizaciji fakulteta, pod istim uslovima praksu obaviti i ako se jave i budu izabrani na nekom drugom konkursu.

Razlika u odnosu na fakultetski konkurs je što o tome ko će biti primljen i u kom vremenskom periodu se obavlja praksa odlučuje onaj ko je konkurs raspisao.

 

 

Sva dodatna obaveštenja studenti mogu dobiti na časovima koji se održavaju utorkom u 15,20h u sem. 333, počev od 18. februara 2020. god.