Obaveštenje Pravo i Pravda 2020/21

Predavanja iz Prava i pravde u akademskoj 2020/21 odvijaće se onlajn. Gradivo na predavanjima će izlagati nastavnici na predmetu po knjizi Pravo i pravda: hrestomatija. Snimljena predavanja će biti dostupna na Moodle stranama predmeta.

Student na ispitu odgovara tri pitanja iz knjige Pravo i pravda: hrestomatija. Pitanja se dele u tri grupe po redosledu izlaganja materije. Za ocene 6, 7, 8 i 9 student treba da odgovori na svako od tri pitanja. Za ocenu 10 student treba da zna i dopunsku literaturu koju čini knjiga Pravo i pravda: zbornik.

Uspešnim obavljanjem predispitinih obaveza student može da ostvari ocenu 9, a ocenu 10 može ostvariti uz dopunsko spremanje tri teksta po izboru iz knjige Pravo i pravda: zbornik. Bliža obaveštenja o predispitnim aktivnostima student dobija na prvom času.

 

U Beogradu

22. februara 2021.

 

Prof. dr Jasminka Hasanbegović

Doc. dr Bojan Spaić

Doc. dr Miloš Zdravković