NOMOTEHNIKA-PISANJE PRAVNIH AKATA

Nastavnim planom i programom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za studente IV godine predviđene su u VII semestru dve veštine: Nomotehnika-Pisanje pravnih akata i Pravna klinika, između kojih studenti, prilikom upisa IV godine, biraju jednu koja je za njih obavezna. Studenti su dužni da polažu ispit iz veštine koju odaberu. Prijava veštine vrši se na šalteru 1. u terminu koji će biti objavljen na sajtu. Naknadna izmena izbora veština tokom semestra nije moguća.

 

Studenti koji odaberu veštinu Nomotehnika-Pisanje pravnih akata imaju mogućnost da svoje obaveze u odnosu na odabranu veštinu ispune na jedan od tri načina:

 

  1. Studijska grupa, ponedeljak 13,30, slušaonica VIII (sudnica);

 

Nastavu izvode: Vida Petrović Škero, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji, dr Aleksandar Trešnjev, sudija krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu.

 

Kapacitet: 30 studenata koji će biti rangirani prema prosečnoj oceni; po završetku semestra studenti koji su pohađali stručnu grupu dobijaju verifikaciju da su položili ispit-veštinu; dozvoljeni broj izostanaka 2.

 

 

  1. Radne grupe, utorak 13:30 (amfiteatar IV), sreda i četvrtak 13:30 (amfiteatar II);

 

Nastavu izvode: doc. dr Vuk Cucić, doc. dr Ivan Đokić, doc. dr Katarina Dolović Bojić, doc. dr Filip Bojić, ass. Branka Babović, ass. Uroš Živković, ass. Bojana Todorović.

 

Kapacitet: 80/100 studenata u grupi; u toku semestra predviđena je pismena provera znanja; po završetku semestra studenti koji su pohađali nastavu dobijaju verifikaciju da su položili ispit-veštinu; dozvoljeni broj izostanaka 2.

 

Prva dva časa u grupama biće posvećena održavanju grupnih konsultacija (razgovor o režimu na predmetu, o ispitnoj materiji i ostalim tehničkim pitanjima).

 

STUDENTI KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA RAD U STUDIJSKOJ GRUPI I RADNIM GRUPAMA, MORAJU IMATI POLOŽENE ISPITE IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO I PREDMETA KRIVIČNO PROCESNO PRAVO.

 

NASTAVA NA GRUPAMA POČINJE 15.10.

 

  1. Pismeno ili usmeno polaganje ispita

 

Studenti koji nisu obuhvaćeni radom u grupama polažu ili pismeni ili usmeni ispit.

a) pismeni ispit održava se u redovnom ispitnom roku i sastoji se od jednog teorijskog pitanja (monografija Nomotehnika i pravničko rasuđivanje, str.17-67 i 321-342) i zadatka - rešavanja hipotetičkog slučaja i uobličavanja tog rešenja u određenu vrstu pravnog akta ILI formulisanja nekog od elemenata u postupku pisanja predloga zakona i drugih propisa (literatura za drugi zadatak je monografija Nomotehnika i pravničko rasuđivanje, str. 115-165).

b) usmeni ispit se polaže u redovnom ispitnom roku (ispitivač: prof. Goran Dajović). Ispitna literatura za usmeni ispit je monografija Nomotehnika i pravničko rasuđivanje (str.17-67; 115-227 i 321-342)

 

MONOGRAFIJU, KAO OBAVEZNU LITERATURU, PRIJAVLJENI STUDENTI DOBIJAJU NA POČETKU SEMESTRA BEZ NAKNADE.