DRUGI UPISNI ROK - Konkurs za upis na master akademske studije prava u školskoj 2018/2019. godini

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

- drugi upisni rok -

 

            Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje na master akademske studije prava u školskoj 2018/2019. godini  u drugom upisnom roku 122 samofinansirajuća studenta.

I

            Master akademske studije mogu upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije, odnosno osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i stekli 240 ESPB na:

  1. pravnom fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija (prijava br. 1);
  2. na drugim srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka čiji je osnivač Republika Srbija (prijava br. 5), uz obavezu polaganja odgovarajućih dopunskih ispita - pogledati član 2 Odluke o preciziranju uslova za upis na master akademske studije;
  3. na drugim pravnim ili srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka, ukoliko se nastavni planovi i programi tih fakulteta poklapaju sa nastavnim planom i programom Fakulteta, uz obavezu polaganja odgovarajućih dopunskih ispita – pogledati Odluku o upisu na master akademske studije kandidata koji nisu završili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i Obaveštenje o uslovima upisa za kandidate koji su završili Pravni fakultet Univerziteta „Union“ i Pravni fakultet „Slobomir P“ Univerziteta (Bijeljina i Doboj).

-            prijava br. 2 - za kandidate za koje je utvrđeno da mogu da konkurišu za upis bez obaveze polaganja dopunskih ispita;

-            prijava br. 3 - za kandidate za koje je utvrđena obaveza polaganja dopunskih ispita;

-            prijava br. 4 - za kandidate koji konkurišu za upis na modul za koji do sada nije urađena analiza podudarnosti nastavnih planova i programa.

Pravo upisa imaju i kandidati koji su završili integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB.

Napomene:

Kandidati koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu i u državama bivše SFRJ pri podnošenju prijave na konkurs dostavljaju i rešenje Univerziteta u Beogradu o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja pokrenut do 28. septembra 2018. godine.

Kandidati koji su u prethodnom periodu podneli preliminarnu prijavu na konkurs i položili dopunske ispite stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2018/2019. godini.

Kandidati koji podnesu preliminarnu prijavu na konkurs i polože sve dopunske ispite tokom 2018/2019. godine stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2019/2020. godini.

Dopunski ispiti pripremaju se prema važećoj literaturi za osnovne akademske studije.

 

II

Nastava će se organizovati na sledećim modulima:

1. Građansko-pravni modul

-          Imovinsko-pravni pod-modul I

-          Imovinsko-pravni pod-modul II

-          Nasledno-pravni pod-modul

-          Pod- modul Prava deteta

 2. Poslovno-pravni modul

-          Pod-modul Pravo privrednih društava

-          Pod-modul Pravo intelektualne svojine

-          Pod-modul Međunarodno poslovno pravo

3. Trgovinsko-pravni modul

4. Krivično-pravni modul

-          Krivično-pravni pod-modul

-          Pod-modul Maloletničko krivično pravo

-          Pod modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta,terorizma i korupcije

5. Pravno-istorijski modul

-          Romanistički pod-modul

-          Komparativno-istorijski pod-modul

-          Državno-istorijski pod-modul

6. Međunarodno-pravni modul

7. Javno-pravni modul

-          Pod- modul Radno pravo i socijalno pravo

-          Ustavno-pravni pod-modul

-          Upravno-pravni pod-modul

-          Ekološko-pravni pod-modul

8. Pravno-ekonomski modul

9. Pravno-teorijski modul

-          Teorijsko-pravni pod-modul

-          Sociološko-pravni pod-modul

-          Filozofsko-pravni pod-modul

 

Kandidati čija diploma ili uverenje o završenim studijama ne sadrži prosečnu ocenu i godinu upisa osnovnih studija u obavezi su da dostave uverenje o položenim ispitima.

NAPOMENA:

Prema odredbi člana 13 Pravilnika o master akademskim studijama, samofinansirajući student može biti oslobođen obaveze pohađanja nastave, ako je zaposlen ili mu je prebivalište u mestu koje je od Beograda udaljeno najmanje 50 kilometara.

 

III

KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE RANG LISTE

 

Shodno Odluci Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta za određivanje mesta na rang listi kandidata za upis na master akademske studije koristiće se opšta prosečna ocena kao osnovni, dužina studiranja i korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu, kao dopunski kriterijumi.


Rangiranje studenata vršiće se na sledeći način:

1.      Opšta prosečna ocena pomnožiće se sa 10.

2.      Dužina studiranja bodovaće se na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

4 godine

10

4,5 godina

6

5 godina

4

                         

3.      Korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu     

(Predmeti koji su u nastavnom planu prijavljenog modula, a kandidat ih je položio na osnovnim studijama – obaveza polaganja dopunskih ispita prema Odluci Nastavno-naučnog veća od 22. aprila 2013. i 29. februara 2016. godine).

 

                                                                                         Broj bodova:     


            bez dopunskih ispita                                              10

            položeni dopunski ispiti                                           2

 

Za određivanje mesta na rang listi koristi se zbir bodova po sva tri kriterijuma.

IV

Prijave na konkurs u drugom upisnom roku primaće se od 15. do 19. oktobra 2018. godine.

Visina školarine iznosi 95.000,00 dinara, a za strane studente 2.100,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Polovina školarine plaća se pri upisu, a ostatak do početka drugog semestra.

Za sve informacije zainteresovani kandidati mogu da se jave Odseku za master i doktorske akademske studije na telefon: 011/3027-677 ili na e-mail: pds@ius.bg.ac.rs.

 

Beograd,

11. oktobar 2018. g.          


Uslovi upisa za kandidate koji su zavrsili PF Union i PF Slobomir

Odluka o preciziranju uslova za upis na MAS

Odluka o upisu kandidata koji nisu zavrsili PFUB

Prijava 1 - drzavni pravni - 2018-19

Prijava 2 - drugi pravni i srodni - bez dopunskih ispita - 2018-19

Prijava 3 - preliminarna - dopunski ispiti - 2018-19

Prijava 4 - drugi pravni i srodni ako nije uradjena analiza podudarnosti nastavnih planova - 2018-19

Prijava 5 - preliminarna - dopunski ispiti DH - 2018-19