Konkurs za upis na doktorske akademske studije prava u školskoj 2018/2019. godini

KONKURS ZA UPIS NA

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje na prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu 10 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i 40 samofinansirajućih studenata.

 

I Doktorske akademske studije može upisati lice koje je završilo master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05):

  1. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (prijava br. 1);
  2. na nekom drugom pravnom fakultetu, ako su nastavni planovi, programi i udžbenička literatura komplementarni sa nastavnim planom, programom i udžbeničkom literaturom  Fakulteta (prijava br. 2);
  3. na drugom fakultetu iz grupacije društveno-humanističkih i srodnih nauka, pod uslovom da do 30. septembra tekuće godine položi određene ispite iz programa studija prava, koje odredi Nastavno-naučno veće, na predlog odgovarajućih katedara (prijava br. 3).

Kandidati moraju da imaju opštu prosečnu ocenu najmanje 8 (osam) na osnovnim četvorogodišnjim studijama, osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama ili opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) i objavljene naučne radove u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije ako, na predlog odgovarajuće katedre, Nastavno-naučno veće odobri upis.

 

Od svakog kandidata se zahteva poznavanje najmanje dva strana jezika relevantna za užu naučnu oblast kojoj pripada okvirno pitanje iz kojeg namerava da radi doktorsku disertaciju, u meri da se može koristiti stranom literaturom.

 

Prijave na konkurs primaće se od 20. septembra do 5. oktobra 2018. godine.

Provera znanja stranih jezika sprovodi se do 12. oktobra 2018. godine.

 

Visina školarine za studente prve godine doktorskih akademskih studija iznosi 180.000,00 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 3.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

U skladu sa čl. 11 i 19 Pravilnika o doktorskim studijama, kandidati su u obavezi da prilikom prijave na konkurs navedu i okvirno pitanje iz kojeg nameravaju da rade doktorsku disertaciju, da predlože privremenog mentora, kao i dva izborna predmeta iz izabrane uže naučne oblasti, koji su u vezi sa navedenim okvirnim pitanjem.

Kandidati će obrasce i preciznije informacije dobiti u Odseku za master i doktorske studije prilikom podnošenja dokumenata.

Za sve informacije zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon: 3027-677 ili pogledati sajt Fakulteta www.ius.bg.ac.rs/pds/doktorske.htm

 

KRITERIJUMI ZA RANGIRANJE KANDIDATA

 

Za određivanje mesta na rang listi koristiće se opšta prosečna ocena ostvarena na osnovnim i master studijama, dužina studiranja na osnovnim studijama i dužina studiranja na master studijama. Rangiranje studenata vršiće se na sledeći način:

 

1) opšta prosečna ocena na osnovnim i master studijama

 

Prosečna ocena

Broj bodova

9,91 – 10,00

200

9,81 – 9,90

192

9,71 – 9,80

184

9,61 – 9,70

176

9,51 – 9,60

168

9,41 – 9,50

160

9,31 – 9,40

152

9,21 – 9,30

144

9,11 – 9,20

136

9,01 – 9,10

128

8,91 – 9,00

120

8,81 – 8,90

108

8,71 – 8,80

96

8,61 – 8,70

84

8,51 – 8,60

72

8,41 – 8,50

60

8,31 – 8,40

48

8,21 – 8,30

36

8,11 – 8,20

24

8,00 – 8,10

12

ispod 8,00

0

 

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

 

                                                                       

Opšta prosečna ocena (OPO) =                 OcOS x OSbod + OcMS x MSbod


                                                                                     OSbod + MSbod

 

Za kandidate koji su završili najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05) za opštu prosečnu ocenu uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama.

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama.

 

2) dužina studiranja na osnovnim studijama

 

Dužina studiranja

Broj bodova

do 4 godine

40

do 4,5 godine

20

do 5 godina

8

duže od 5 godina

0

 

3) dužina studiranja na master studijama

 

Dužina studiranja

Broj bodova

jedna godina

10

do 1,5 godine

5

do 2 godine

2

duže od 2 godine

0

 

            Za kandidate koji su završili najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05) ia za kandidate koji su završili integrisane studije za dužinu studiranja računa se dužina studiranja ostvarena na tim studijama, na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

5 godina

50

6 godina

25

7 godina

10

duže od 7 godina

0

 

Pravo na upis u svojstvu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije ima državljanin Republike Srbije, kao i lice kome je to pravo predviđeno Uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 612-00-00902/2018-06 od 15.5.2018. godine, ukoliko je rangiran u okviru odobrene kvote.

 

Kandidati koji su u prethodnom periodu već bili upisani u prvu godinu doktorskih akademskih studija kao studenti koji se finansiraju iz budžeta, u školskoj 2018/2019. godini mogu da konkurišu samo za mesto studenta koji sam snosi troškove studija.

 

II   Doktorske akademske studije može upisati i lice koje je završilo poslediplomske magistarske studije pravnih, pravno-ekonomskih, pravno-socioloških i pravno-političkih nauka, ukoliko je osnovne studije završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). (prijava br. 4)

 

Napomena:

 

Kandidati koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu i u državama bivše SFRJ pri podnošenju prijave na konkurs dostavljaju i rešenje Univerziteta u Beogradu o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja u toku. Postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2018/2019. godini pokreće se pred Univerzitetom u Beogradu najkasnije do 28. septembra 2018. godine (više informacija je dostupno na: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

 


Prijava 1 - DS 2018-19 - PFUB

Prijava 2 - DS 2018-19 - drugi pravni fakulteti

Prijava 3 - DS 2018-19 - drugi srodni fakulteti

Prijava 4 - DS 2018-19 - magistri