Preporuka upravnika doktorskih studija u vezi sa tehnikom pisanja doktorske disertacije i pravilima citiranja

 

Studenti doktorskih studija su slobodni da izaberu bilo koja uputstva o tehnici pisanja doktorata (izgled naslova i podnaslova, izgled i veličina slova, izgled pasusa), a naročito pravila citiranja. Znači, mogu da izaberu uputstva nekog postojećeg uglednog časopisa u Srbiji ili u inostranstvu (npr. Oksfordska pravila). Ali, kad ih izaberu moraju da ih se dosledno pridržavaju u celom doktoratu, jer je zabranjeno mešanje različitih stilova tehnika pisanja i citiranja. Oni su slobodni da osmisle i svoj način pisanja doktorata, uključujući i tehniku citiranja, poštujući pravila birotehnike. Ako osmisle svoj način citiranja u doktoratu, onda citat mora jasno da upućuje na autora korišćenog dela (ako ga ima), naslov dela, izdavača, mesto i godinu izdavanja, te stranicu na koju se odnosi citat. U citiranju propisa, citat jasno mora da odredi propis (npr. ime i godina donošenja) i odredbu na koju se odnosi (npr. broj člana ili paragrafa). Svako drukčije postupanje zbunjuje čitaoca, te se smatra neispravnim, a može se smatrati i povredom autorskog prava.

Kako se doktoranti ne bi opterećivali u izboru uputstva ili osmišljavanju svojih pravila pisanja i citiranja, preporučuje im se da koriste uputstva za autore iz časopisa Anali Pravnog fakulteta koja su važila zaključno sa 2018. godinom („stara uputstva“). Mogu ih naći na poslednjim stranicama svakog izdanja časopisa bilo u papirnom obliku, bilo u elektronskom obliku, koji je dostupan na internet stranici časopisa u okviru internet stranice Fakulteta. Umesto njih, mogu da koriste upustva za autore časopisa „Pravo i privreda“ koji izdaje Udruženje pravnika u privredi Srbije. Njih mogu naći na internet stranici časopisa u okviru internet stranice spomenutog Udruženja.

 

Beograd, 24. decembar 2019. god.                                                          

Upravnik doktorskih studija

prof. dr Nebojša Jovanović s.r.