12


Građanskopravna uža naučna oblast I, raspored konsultacija - I godina

Ustavnopravna uža naučna oblast (raspored konsultacija) za prvu godinu

Međunarodnopravna uža naučna oblast-raspored časova (nastave) za I godinu

Krivičnopravna uža naučna oblast, I modul: Krivičnopravne nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Krivičnopravna uža naučna oblast, II modul: Krivične nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Pravnoistorijska uža naučna oblast-raspored časova (konsultacije) za prvu godinu

Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava - raspored časova nastave (konsultacije) za I godinu

Građanskopravna uža naučna oblast II - raspored konsultacija za prvu godinu 2020-21

Poslovnopravna uža naučna oblast-raspored konsultacija za I godinu

Međunarodnoprivatnopravna uža naučna oblast-raspored časova (konsultacija) za prvu godinu

12