Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Miloš Radovanović: "Garantni fond - naknada štete i regres"

Ivana Miljuš: "Načelo jednakosti 'oružja' u krivičnom postupku"

Bogdana Stjepanović: "Sadržina bračnog ugovora"

Slađana Gligorić: "Zlostavljanje na radu - ključni radnopravni aspekti"

Đorđe Marilović: "Finansijskopravni aspekti upravljanja javnim dobrima"

Jugoslava Vojnović: "Koncept javno-privatnog partnerstva sa posebnim osvrtom na normativni aspekt u pravu Evropske unije i državama članicama"

Iva Golijan: "Međunarodnopravna zaštita starih i tradicionalnih zanata kao nematerijalne kulturne baštine Evrope"

Mila Petrović: "Radnopravna i socijalnopravna zaštita zaposlenih od povreda na radu i profesionalnih bolesti"

Andrijana Mišović: "Odnos krivične odgovornosti i odgovornosti države za terorizam"