Drugi upisni rok - Konkurs za upis na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration, za školsku 2020/2021. godinu

 

UNIVERZITET U BEOGRADU

PRAVNI FAKULTET

 

raspisuje

 

KONKURS

 

ZA UPIS STUDENATA NA

MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA

(studijski programi za sticanje 60 ESPB i 120 ESPB)

U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

- drugi upisni rok -

 

 

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2020/2021. godini trideset pet (35) samofinansirajućih studenata na jednogodišnji studijski program (60 ESPB) i osam (8) samofinansirajućih studenata na dvogodišnji studijski program (120 ESPB).

 

I

 

Master evropskih integracija (Master in European Integration) je studijski program master akademskih studija na koji mogu da se upišu kandidati sa ostvarenih 240 ESPB – MEI (60 ESPB), a od školske 2014/2015. godine akreditovan je poseban dvogodišnji studijski program na koji mogu da se upišu kandidati koji su prethodno ostvarili 180 ESPB – MEI (120 ESPB).

 

Nastava se izvodi na engleskom jeziku.

 

Pravo upisa na MEI (60 ESPB) imaju:

 

  1. kandidati koji su završili osnovne akademske studije, odnosno osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ostalim pravnim fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska (obrazac prijave);
  2. kandidati koji su osnovne studije završili na drugim srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska, kao što su: Ekonomski fakultet, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, i dr. (u skladu sa Odlukom o preciziranju uslova za upis na master akademske studije od 23. septembra 2019. godine) - obrazac prijave;
  3. kandidati koji su ove studije završili na nekom drugom pravnom ili srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka (pogledati Odluku o upisu na master akademske studije kandidata koji nisu završili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu) ukoliko se nastavni planovi i programi tih fakulteta podudaraju sa nastavnim planom i programom Fakulteta, uz poštovanje uslova i procedura za upis na master akademske studije (obrazac prijave).

 

Pravo upisa imaju i kandidati koji su završili integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB.

 

Pravo upisa na MEI (120 ESPB) imaju kandidati koji su ostvarili 180 ESPB završetkom osnovnih akademskih studija u trajanju od tri godine na pravnom ili srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka (u skladu sa Odlukom o preciziranju uslova za upis na master akademske studije od 23. septembra 2019. godine) - obrazac prijave.

 

Napomene:

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti i potpisanu izjavu kojom se ovlašćuju Univerzitet u Beogradu i Pravni fakultet da mogu izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka za potrebe procesa konkursa za upis i radi studiranja; da lični podaci mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, da se mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

 

Kandidati koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu i u državama bivše SFRJ pri podnošenju prijave na konkurs dostavljaju i rešenje Univerziteta u Beogradu o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja u toku. Postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2020/2021. godini pokreće se pred Univerzitetom u Beogradu (više informacija je dostupno na: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

 

Kandidati strani državljani su dužni da Fakultetu podnesu dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju.

 

Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalnosti, koja su primenom afirmativnih mera upisala i završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u statusu studenta čije su studije finansirane iz budžeta, na master akademske studije se, ukoliko se za to izjasne, u školskoj 2020/2021. godini upisuju u statusu studenta čije su studije finansirane iz budžeta, primenom afirmativnih mera koje se sprovode u skladu sa programom primene afirmativnih mera za upis na studije lica sa invaliditetom, odnosno pripadnika romske nacionalne manjine.

 

Osobe sa invaliditetom se za dodatne informacije i konsultacije mogu obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom (Bulevar kralja Aleksandra 71, prostorije Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“) na telefon: 011/3370-686 ili elektronskom poštom: ucsh@rect.bg.ac.rs.

 

Kandidati koji su podneli preliminarnu prijavu na konkurs i položili dopunske ispite tokom prethodnih godina stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2020/2021. godini.

 

Kandidati koji podnesu preliminarnu prijavu na konkurs i polože sve dopunske ispite tokom 2020/2021. godine, stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2021/2022. godini.

 

Kandidati čija diploma ili uverenje o završenim studijama ne sadrži prosečnu ocenu i godinu upisa osnovnih studija u obavezi su da dostave uverenje o položenim ispitima.

 


II

 

KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE RANG LISTE

 

Shodno Odluci Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta za određivanje mesta na rang listi kandidata za upis na master akademske studije koristiće se opšta prosečna ocena kao osnovni, dužina studiranja i korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu, kao dopunski kriterijumi.

 

Rangiranje studenata vršiće se na sledeći način:

 

1.      Opšta prosečna ocena pomnožiće se sa 10.

2.      Dužina studiranja bodovaće se na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

4 godine

10

4,5 godina

6

5 godina

4

duže od 5 godina

0

 

Dužina studiranja za kandidate koji su završili integrisane akademske studije i kandidati koji su ostvarili 300 ESPB na akademskim studijama (180 OAS + 120 MAS) bodovaće se na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

5 godina

10

5,5 godina

6

6 godina

4

duže od 6 godina

0

 

 

Dužina studiranja za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije (180 ESPB), a koji konkurišu za upis na dvogodišnji MEI, bodovaće se na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

3 godine

10

3,5 godine

6

4 godine

4

duže od 6 godina

0

 

 

3.      Korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu     

(Predmeti prethodno završenog studijskog programa, čiju ocenu vrši Nastavno-naučno veće Pravnog fakulteta, a koji su od značaja za studije na prijavljenom modulu – potencijalna obaveza polaganja dopunskih ispita).

                                                                                                                                   

                 Broj bodova:     

                                                                                               

  • bez dopunskih ispita                                                          10

(kandidati iz tačke 1)

  • položeni ili priznati dopunski ispiti                                     2

(kandidati iz tačke 2 i 3)

           

Za određivanje mesta na rang listi koristi se zbir bodova po sva tri kriterijuma.

 

III

 

Prijave na konkurs primaće se 22. i 23. oktobra 2020. godine, prema sledećem rasporedu: četvrtak, od 11.00 do 17.00 časova i petak od 11.00 do 14.00 časova.

 

Visina školarine iznosi 150.000,00 dinara, a za strane studente 2.100,00 evra u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u četiri jednake rate (I rata pri upisu, II rata do 20.12.2020, III rata do 20.2.2021. i IV rata do 20.4.2021. godine).

 

Prilikom prijavljivanja je potrebno dostaviti i dokaz o znanju engleskog jezika. Takođe, moguća je usmena provera znanja engleskog jezika.

 

Sve informacije o ovim  studijama nalaze se na zvaničnom sajtu Fakulteta www.ius.bg.ac.rs, kao i na pogestei.ius.bg.ac.rs, ili se mogu dobiti na telefon 30 27 677, i na kontakt e-mail: dragicav@ius.bg.ac.rs i tempus@ius.bg.ac.rs.

 

Beograd,

21. oktobar 2020. godine

 


Prijava na konkurs 2 - MEI 60 - 2020-2021 - bez dopunskih ispita

Prijava na konkurs 3 EI - pravni - 120 ESPB-2020-2021

Prijava na konkurs 1 - EI - pravni RS - 2020-21

Odluka o upisu kandidata koji nisu zavrsili PFUB

Odluka o preciziranju uslova za upis na MAS - 23.9.2019.

Izjava_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2020

Prijava na konkurs 2a - preliminarna - MEI 60 - 2020-2021 - dopunski ispiti

List of optional courses - MEI 2020-21