Obaveštenje o terminima upisa na master akademske studije za školsku 2021/2022. godinu, studijski program: Master in European Integration

Obaveštavaju se kandidati koji su podneli prijavu za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija za školsku 2021/2022. godinu, da će se UPIS obaviti od utorka, 12. oktobra do četvrtka, 14. oktobra 2021. godine, prema sledećem rasporedu:

-      12. oktobra od 10.00 do 14.30 časova,

-      13. oktobra od 10.00 do 17.00 časova,

-      14. oktobra od 10.00 do 14.30 časova.

 

Za upis je potrebno doneti:

 

1)      indeks sa popunjenom prvom stranom (štampanim slovima) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (ne iz automata); preko fotografije ne lepiti foliju priloženu uz indeks;

2)      jedan prijavni list (obrazac ŠV-20 - https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf); u desnom gornjem uglu nalepiti fotografiju veličine 35 x 45 mm (ne iz automata);

3)      samofinansirajući studenti: prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 540;

-          državljani Republike Srbije i Republike Srpske – 37.500,00 dinara;

-          strani državljani – 525 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

4)      prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 540 (ovaj iznos uplaćuju svi studenti).

5)      dva primerka ugovora o studiranju (preuzimaju se pri upisu, u Odseku za master i doktorske studije).

 

Kandidati koji se ponovo upisuju (sa priznavanjem odslušane nastave i položenih ispita) plaćaju školarinu srazmernu broju preostalih ESPB (1 ESPB = 1.000,00 dinara za državljane Republike Srbije i Republike Srpske, odnosno 22 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za strane državljane – Practical Skills – 3 ESPB, Introduction to the Legal System of the EU – 5 ESPB, Introduction to the Political System of the EU – 5 ESPB, Introduction to the Economic System of the EU – 5 ESPB, izborni predmeti (ukupno tri) po 8 ESPB, master rad – 18 ESPB.

Rokovi dospeća za preostale tri rate školarine su: druga rata – 20.12.2021; treća rata – 20.2.2022. i četvrta rata – 20.4.2022. godine.

Indeks i prijavni list kupuju se u knjižari Fakulteta (radno vreme knjižare je do 15.00 časova).

Napomene:

·  Upis kandidata sa Konačne rang liste za koje je u toku postupak priznavanja strane visokoškolske isprave obaviće se po izdavanju odgovarajućeg rešenja od strane Univerziteta u Beogradu.

·  Kandidati koji osnovne studije nisu završili na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a koji su prilikom prijave za upis podneli uverenje o diplomiranju sa uverenjem o položenim ispitima jer im nije izdata diploma, u obavezi su da najkasnije u roku od jedne godine dostave overene kopije diplome i dodatka diplomi.

Nakon upisa svi studenti, koristeći se novim brojem indeksa (sa master akademskih studija) moraju da kreiraju nalog za elektronsku evidenciju studenata i da popune elektronski ŠV-obrazac. U suprotnom, neće biti moguće prijavljivanje i polaganje ispita.

Informacije o kreiranju naloga nalaze se na internet stranici Fakulteta http://info.ius.bg.ac.rs/newsonepost.aspx?id=510&grupaid=36&studijeid=1 (Studentski info/master studije prava/opšte informacije/E-student uputstvo).

 


Konacna rang lista - MAS MEI - 2021-2022

Obrazac SV-20