Najnovije informacije

Master studije

MAS     MEI
Spisak izrađenih diploma

Obaveštenje o prijavljivanju ispita i tema master radova za junski ispitni rok II

Obaveštenje o prijavljivanju ispita i tema master radova za junski ispitni rok II

Spisak izrađenih diploma

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Raspored časova - EU Trade Policy and Law

Raspored časova - pod-modul Radno i socijalno pravo

Raspored termina ispita za junski ispitni rok I 2020-2021. godine - MEI

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Raspored časova - Filozofskopravni pod-modul

Doktorske studije

Odbrana doktorske disertacije Đorđa Marilovića, 24. jun 2021. godine u 13.00 časova, konferencijska sala

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za junski ispitni rok II

Krivičnopravna uža naučna oblast, II modul: Krivične nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Krivičnopravna uža naučna oblast, I modul: Krivičnopravne nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava - raspored časova nastave (konsultacije) za I godinu

Međunarodnopravna uža naučna oblast-raspored časova (nastave) za I godinu

Građanskopravna uža naučna oblast I, raspored konsultacija - I godina

Ustavnopravna uža naučna oblast (raspored konsultacija) za prvu godinu

Pravnoistorijska uža naučna oblast-raspored časova (konsultacije) za prvu godinu