Konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2023/2024. godini, studijski program: Pravo - TREĆI UPISNI ROK

 

 

UNIVERZITET U BEOGRADU

PRAVNI FAKULTET

 

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Studijski program: Pravo

-TREĆI UPISNI ROK-

 

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje na master akademske studije, studijski program: Pravo u školskoj 2023/2024. godini u trećem upisnom roku:

  • jednog (1) studenta čije se obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije na osnovu primene Programa afirmativnih mera (jedno budžetsko mesto za studente koji su pripadnici romske nacionalnosti); i
  • dvadeset devet (29) samofinansirajućih studenata.

 

Prijave na konkurs primaće se isključivo u Odseku za master i doktorske studije (neće biti prihvaćene prijave dostavljene poštom) od 1. dо 3. novembra 2023. godine, 1. i 3. novembra od 11.00 do 15.00 časova i 2. novembra od 11.00 do 17.00 časova.

 

Visina školarine iznosi 120.000,00 dinara, a za strane studente 2.400,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Školarina se plaća u četiri jednake rate (I rata pri upisu, II rata do 20.12.2023, III rata do 20.2.2024. i IV rata do 20.4.2024. godine).

 

Za sve informacije zainteresovani kandidati mogu da se jave Odseku za master i doktorske akademske studije na telefon: 011/3027-677 ili na e-mail: pds@ius.bg.ac.rs.

 

USLOVI UPISA

 

Master akademske studije mogu upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije, odnosno osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i stekli 240 ESPB na:

 

  1. pravnom fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska - obrazac prijave br. 1;
  2. na drugim srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska (u skladu sa Odlukom o preciziranju uslova za upis na master akademske studije od 23. septembra 2019. godine i 7. decembra 2020. godine) - obrazac prijave br. 2;
  3. na drugim pravnim ili srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka, ukoliko se nastavni planovi i programi tih fakulteta poklapaju sa nastavnim planom i programom Fakulteta, uz obavezu polaganja odgovarajućih dopunskih ispita – pogledati Odluku o upisu na master akademske studije kandidata koji nisu završili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i Obaveštenje o uslovima upisa za kandidate koji su završili Pravni fakultet Univerziteta „Union“ i Pravni fakultet „Slobomir P“ Univerziteta (Bijeljina i Doboj) - obrazac prijave br. 3 / obrazac prijave br. 4.

Pravo upisa imaju i kandidati koji su završili integrisane studije, odnosno trogodišnje osnovne akademske studije i dvogodišnje master akademske studije (180 OAS + 120 MAS), ostvarivši najmanje 300 ESPB.

 

Napomene:

Spisak dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu za upis naveden je na obrascu prijave.

 

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja su prethodne studije završila najkasnije 14. oktobra 2023. godine.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i potpisanu izjavu kojom se ovlašćuju Univerzitet u Beogradu i Pravni fakultet da mogu izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka za potrebe procesa konkursa za upis i radi studiranja; da lični podaci mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, da se mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

Diploma o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja na akademskim studijama koju je kandidat stekao uz priznavanje dela studijskog programa strukovnih studija prvog stepena, smatra se valjanom za upis na master akademske studije samo ako obim priznatih ispita sa studijskog programa strukovnih studija ne prelazi 30% ukupnog obima studijskog programa akademskih studija na kom je diploma stečena (72/240 ESPB bodova, odnosno 54/180 ESPB bodova u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa).

Kandidati koji su u prethodnom periodu podneli preliminarnu prijavu na konkurs i položili dopunske ispite stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2023/2024. godini.

Kandidati koji podnesu preliminarnu prijavu na konkurs i polože sve dopunske ispite tokom 2023/2024. godine stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2024/2025. godini.

Dopunski ispiti pripremaju se prema važećoj literaturi za osnovne akademske studije.

 

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA KOJI SU PRETHODNI NIVO STUDIJA ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

 

Kandidati koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu (uključujući države bivše SFRJ) pri podnošenju prijave na konkurs dostavljaju i rešenje Univerziteta u Beogradu o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja u toku. Postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2023/2024. godini pokreće se pred Univerzitetom u Beogradu (više informacija je dostupno na: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

Postupak priznavanja strane visokoškolske isprave mora da bude započet najkasnije do 2. novembra 2023. godine.

Kandidati strani državljani su dužni da Fakultetu podnesu dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju i da vladaju srpskim jezikom.

 

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA SA INVALIDITETOM, ODNOSNO PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE NA OSNOVU PRIMENE PROGRAMA AFIRMATIVNIH MERA

 

Lica sa invaliditetom i pripadnici romske nacionalne manjine, koja su primenom Programa afirmativnih mera upisala i završila osnovne akademske studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta, na master akademske studije mogu da se upisuju primenom Programa afirmativnih mera, na osnovu Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji osnivač je Republika Srbija u školskoj 2023/2024. godini i ukoliko se za takav program izjasne.

 

USLOVI ZA UPIS U STATUSU BUDŽETSKOG STUDENTA

 

ZA UPIS U STATUSU STUDENTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE MOGU DA KONKURIŠU KANDIDATI:

 

  1. koji su državljani Republike Srbije, kao i lica kojima je to pravo predviđeno Uputstvom Ministarstva prosvete br. 612-00-00689/2023-06 od 16.6.2023. godine („Službeni glasnik RS“, br. 49/2023), ukoliko su rangirana u okviru odobrene kvote,
  2. koji su nezaposleni (prilikom prijave na konkurs prilažu uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o statusu nezaposlenog lica ili uverenje da nisu prijavljeni kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, po bilo kojem osnovu), ukoliko su rangirani u okviru odobrene kvote.

 

Kandidati koji su prethodni stepen studija završili pre školske 2022/23. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu master akademskih studija u budžetskom statusu.

 

MODULI NA KOJIMA ĆE SE ORGANIZOVATI NASTAVA

 

Na jedan modul, odnosno podmodul, može da bude upisano najviše 100 studenata.

Prilikom prijavljivanja za upis kandidati su dužni da navedu tri modula, odnosno podmodula, koje bi upisali prema redosledu svojih preferencija.

 

1. Građanskopravni modul

-          Imovinskopravni pod-modul I

-          Imovinskopravni pod-modul II

-          Naslednopravni pod-modul

-          Pod-modul Prava deteta

           

2. Poslovnopravni modul

-          Pod-modul Pravo privrednih društava

-          Pod-modul Pravo intelektualne svojine

-          Pod-modul Međunarodno poslovno pravo

           

3. Trgovinskopravni modul

 

4. Krivičnopravni modul

-          Krivičnopravni pod-modul

-          Pod-modul Maloletničko krivično pravo

-          Pod modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

           

5. Pravnoistorijski modul

-          Romanistički pod-modul

-          Komparativno-istorijski pod-modul

-          Državno-istorijski pod-modul

           

6. Međunarodnopravni modul

           

7. Javnopravni modul

-          Pod-modul Radno pravo i socijalno pravo

-          Ustavnopravni pod-modul

-          Upravnopravni pod-modul

-          Ekološkopravni pod-modul

           

8. Pravno-ekonomski modul

           

9. Pravnoteorijski modul

-          Teorijskopravni pod-modul

-          Sociološkopravni pod-modul

-          Filozofskopravni pod-modul

 

 

NAPOMENA: Prema odredbi člana 13 Pravilnika o master akademskim studijama student koji se finansira iz budžeta obavezan je da pohađa nastavu. Samofinansirajući student može biti oslobođen obaveze pohađanja nastave, ako mu je prebivalište ili je zaposlen u mestu koje je od Beograda udaljeno najmanje 50 kilometara.

 

KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE RANG LISTE

 

Shodno Odluci Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta za određivanje mesta na rang listi kandidata za upis na master akademske studije koristiće se opšta prosečna ocena kao osnovni, dužina studiranja i korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu, kao dopunski kriterijumi.

 

Rangiranje studenata vršiće se na sledeći način:

 

1. Opšta prosečna ocena pomnožiće se sa 10.

 

Za lice koje je završilo osnovne akademske ili integrisane studije vrednuje se prosečna ocena ostvarena na tim studijama.

 

Za lice koje je završilo trogodišnje osnovne akademske studije i dvogodišnje master akademske studije (180 OAS + 120 MAS), ostvarivši najmanje 300 ESPB, opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MS bod):

 

                                               OcOS x OSbod + OcMS x MSbod

Opšta prosečna ocena (OPO) =

                                                    OSbod + MSbod

 

Za lice koje je završilo osnovne akademske studije, odnosno osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) vrednuje se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji.

 

2. Dužina studiranja bodovaće se na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

4 godine

10

4,5 godina*

6

5 godina

4

duže od 5 godina

0

* Polovina godine se računa do 31. marta godine u kojoj su završene prethodne studije.

 

Dužina studiranja za kandidate koji su završili integrisane akademske studije i kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije i dvogodišnje master akademske studije (180 OAS + 120 MAS), ostvarivši najmanje 300 ESPB bodovaće se na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

5 godina

10

5,5 godina*

6

6 godina

4

duže od 6 godina

0

* Polovina godine se računa do 31. marta godine u kojoj su završene prethodne studije.

 

3. Korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu     

(Predmeti prethodno završenog studijskog programa, čiju ocenu vrši Nastavno-naučno veće Pravnog fakulteta, a koji su od značaja za studije na prijavljenom modulu – potencijalna obaveza polaganja dopunskih ispita).

                                                                                                                                   

          Broj bodova:     

                                                                                               

- bez dopunskih ispita                                                         10

  (kandidati iz tačke 1)

 

 - položeni ili priznati dopunski ispiti                                    2

   (kandidati iz tačke 2 i 3)

           

Za određivanje mesta na rang listi koristi se zbir bodova po sva tri kriterijuma.

 

 

          


Prijava 1 - pravni RS - 2023-2024

Prijava 2 - drugi pravni i srodni - bez dopunskih ispita - 2023-24

Prijava 3 - preliminarna - dopunski ispiti - 2023-24

Prijava 4 - drugi pravni i srodni ako nije uradjena analiza podudarnosti nastavnih planova - 2023-24

Izjava_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2023

Izjava_romska_nacionalna_manjina_2023

Izjava_srpska_nacionalna_manjina_2023

Nastavni plan master akademskih studija prava - 2023-2024

Odluka o upisu kandidata koji nisu zavrsili Pravni fakultet UB

Odluke o preciziranju uslova za upis na MAS - 23.9.2019. i 7.12.2020.

Uslovi upisa za kandidate koji su zavrsili PF Union i PF Slobomir - 2023-2024

Izjava_o_koriscenju_budzetskog_statusa_MAS_2023-