Konkurs za upis na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration, u školskoj 2023/2024. godini

 

 

UNIVERZITET U BEOGRADU

PRAVNI FAKULTET

 

raspisuje

 

KONKURS

 

ZA UPIS STUDENATA NA

MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA

(studijski programi za sticanje 60 ESPB i 120 ESPB)

U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI


 

 

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2023/2024. godini pet (5) studenata, čije se obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i pedeset pet (55) samofinansirajućih studenata na jednogodišnji studijski program (60 ESPB) i deset (10) samofinansirajućih studenata na dvogodišnji studijski program (120 ESPB).

 

Master evropskih integracija (Master in European Integration) je studijski program master akademskih studija na koji mogu da se upišu kandidati sa ostvarenih 240 ESPB – MEI (60 ESPB), a od školske 2014/2015. godine akreditovan je poseban dvogodišnji studijski program na koji mogu da se upišu kandidati koji su prethodno ostvarili 180 ESPB – MEI (120 ESPB).

 

Nastava se izvodi na engleskom jeziku.

 

Prijave na konkurs primaće se od 19. septembra dо 3. oktobra 2023. godine, prema sledećem rasporedu: ponedeljkom, sredom i petkom od 11.00 do 13.30 časova, i utorkom i četvrtkom od 11.00 do 17.00 časova.


Prijave se mogu poslati i poštom na adresu: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Odsek za master i doktorske studije, Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd.

 

Visina školarine iznosi 160.000,00 dinara, a za strane studente 2.400,00 evra u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u četiri jednake rate (I rata pri upisu, II rata do 20.12.2023, III rata do 20.2.2024. i IV rata do 20.4.2024. godine).

 

Prilikom prijavljivanja je potrebno dostaviti i dokaz o znanju engleskog jezika. Takođe, moguća je usmena provera znanja engleskog jezika.

 

Sve informacije o ovim  studijama nalaze se na zvaničnom sajtu Fakulteta www.ius.bg.ac.rs, kao i na pogestei.ius.bg.ac.rs, ili se mogu dobiti na telefon 30 27 677, i na kontakt e-mail: dragicav@ius.bg.ac.rs i tempus@ius.bg.ac.rs.

 

USLOVI UPISA

 

Pravo upisa na MEI (60 ESPB) imaju:

 

  1. kandidati koji su završili osnovne akademske studije, odnosno osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ostalim pravnim fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska - obrazac prijave br. 1;
  2. kandidati koji su osnovne studije završili na drugim srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska, kao što su: Ekonomski fakultet, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, i dr. (u skladu sa Odlukom o preciziranju uslova za upis na master akademske studije od 23. septembra 2019. godine i 7. decembra 2020. godine) - obrazac prijave br. 2;
  3. kandidati koji su ove studije završili na nekom drugom pravnom ili srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka (pogledati Odluku o upisu na master akademske studije kandidata koji nisu završili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu) ukoliko se nastavni planovi i programi tih fakulteta podudaraju sa nastavnim planom i programom Fakulteta, uz poštovanje uslova i procedura za upis na master akademske studije - obrazac prijave br. 2a.

 

Pravo upisa imaju i kandidati koji su završili integrisane studije, odnosno trogodišnje osnovne akademske studije i dvogodišnje master akademske studije (180 OAS + 120 MAS), ostvarivši najmanje 300 ESPB.

 

Pravo upisa na MEI (120 ESPB) imaju kandidati koji su ostvarili 180 ESPB završetkom osnovnih akademskih studija u trajanju od tri godine na pravnom (obrazac prijave br. 3) ili srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka (u skladu sa Odlukom o preciziranju uslova za upis na master akademske studije od 23. septembra 2019. godine i 7. decembra 2020. godine) - obrazac prijave br. 4.

 

Napomene:

 

Spisak dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu za upis naveden je na obrascu prijave.

 

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja su prethodne studije završila najkasnije 3. oktobra 2023. godine.

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti i potpisanu izjavu kojom se ovlašćuju Univerzitet u Beogradu i Pravni fakultet da mogu izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka za potrebe procesa konkursa za upis i radi studiranja; da lični podaci mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, da se mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

 

Diploma o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja na akademskim studijama koju je kandidat stekao uz priznavanje dela studijskog programa strukovnih studija prvog stepena, smatra se valjanom za upis na master akademske studije samo ako obim priznatih ispita sa studijskog programa strukovnih studija ne prelazi 30% ukupnog obima studijskog programa akademskih studija na kom je diploma stečena (72/240 ESPB bodova, odnosno 54/180 ESPB bodova u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa).

 

Kandidati koji su podneli preliminarnu prijavu na konkurs i položili dopunske ispite tokom prethodnih godina stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2023/2024. godini.

 

Kandidati koji podnesu preliminarnu prijavu na konkurs i polože sve dopunske ispite tokom 2023/2024. godine, stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2024/2025. godini.

 

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA KOJI SU PRETHODNI NIVO STUDIJA ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

 

Kandidati koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu (uključujući države bivše SFRJ) pri podnošenju prijave na konkurs dostavljaju i rešenje Univerziteta u Beogradu o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja u toku. Postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2023/2024. godini pokreće se pred Univerzitetom u Beogradu (više informacija je dostupno na: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

Postupak priznavanja strane visokoškolske isprave mora da bude započet najkasnije do 25. septembra 2023. godine.

Kandidati strani državljani su dužni da Fakultetu podnesu dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju.

 

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA SA INVALIDITETOM, ODNOSNO PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE NA OSNOVU PRIMENE PROGRAMA AFIRMATIVNIH MERA

 

Lica sa invaliditetom i pripadnici romske nacionalne manjine, koja su primenom Programa afirmativnih mera upisala i završila osnovne akademske studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta, na master akademske studije mogu da se upisuju primenom Programa afirmativnih mera, na osnovu Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji osnivač je Republika Srbija u školskoj 2023/2024. godini i ukoliko se za takav program izjasne.[*]

[*] Odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji osnivač je Republika Srbija u školskoj 2023/2024. godini, u skladu sa primenom Programa afirmativnih mera odobreno je jedno budžetsko mesto za lica sa invaliditetom i jedno budžetsko mesto za pripadnike romske nacionalne manjine. Za pomenuta budžetska mesta kandidati će se rangirati zajedno sa kandidatima koji se prijavljuju za upis na studijski program master akademskih studija Pravo.

 

Lica sa invaliditetom se za dodatne informacije i konsultacije mogu obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom, http://ucsh.rect.bg.ac.rs/, koji se nalazi u prostorijama Doma kulture Studentski grad, Bulevar Zorana Đinđića 179, na telefon: 065/3031-261 ili elektronskom poštom: ucsh@rect.bg.ac.rs.

 

USLOVI ZA UPIS U STATUSU BUDŽETSKOG STUDENTA

 

ZA UPIS U STATUSU STUDENTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE MOGU DA KONKURIŠU KANDIDATI:

 

  1. koji su državljani Republike Srbije, kao i lica kojima je to pravo predviđeno Uputstvom Ministarstva prosvete br. 612-00-00689/2023-06 od 16.6.2023. godine, ukoliko su rangirana u okviru odobrene kvote,
  2. koji su nezaposleni (prilikom prijave na konkurs prilažu uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o statusu nezaposlenog lica ili uverenje da nisu prijavljeni kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, po bilo kojem osnovu), ukoliko su rangirani u okviru odobrene kvote.

 

Kandidati koji su prethodni stepen studija završili pre školske 2022/23. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavuda nisu bili upisani u prvu godinu master akademskih studija u budžetskom statusu.

 

KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE RANG LISTE

 

Shodno Odluci Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta za određivanje mesta na rang listi kandidata za upis na master akademske studije koristiće se opšta prosečna ocena kao osnovni, dužina studiranja i korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu, kao dopunski kriterijumi.

 

Rangiranje studenata vršiće se na sledeći način:

 

1. Opšta prosečna ocena pomnožiće se sa 10.

 

Za lice koje je završilo osnovne akademske ili integrisane studije vrednuje se prosečna ocena ostvarena na tim studijama.

Za lice koje je završilo trogodišnje osnovne akademske studije i dvogodišnje master akademske studije (180 OAS + 120 MAS), ostvarivši najmanje 300 ESPB, opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MS bod):

 

                                                 OcOS x OSbod + OcMS x MSbod

Opšta prosečna ocena (OPO) =

                                                            OSbod + MSbod

 

Za lice koje je završilo osnovne akademske studije, odnosno osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) vrednuje se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji.

 

2. Dužina studiranja bodovaće se na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

4 godine

10

4,5 godina*

6

5 godina

4

duže od 5 godina

0

* Polovina godine se računa do 31. marta godine u kojoj su završene prethodne studije.

 

 

Dužina studiranja za kandidate koji su završili integrisane akademske studije i kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije i dvogodišnje master akademske studije (180 OAS + 120 MAS), ostvarivši najmanje 300 ESPB bodovaće se na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

5 godina

10

5,5 godina*

6

6 godina

4

duže od 6 godina

0

* Polovina godine se računa do 31. marta godine u kojoj su završene prethodne studije.

 

3. Korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu 

    

(Predmeti prethodno završenog studijskog programa, čiju ocenu vrši Nastavno-naučno veće Pravnog fakulteta, a koji su od značaja za studije na prijavljenom modulu – potencijalna obaveza polaganja dopunskih ispita).                                                                         

                        Broj bodova:     

                                                                                               

·    bez dopunskih ispita                                                      10

                          (kandidati iz tačke 1)

 

·    položeni ili priznati dopunski ispiti                                   2

                          (kandidati iz tačke 2 i 3)

           

Za određivanje mesta na rang listi koristi se zbir bodova po sva tri kriterijuma.

 

 


Prijava na konkurs 1 - EI - pravni RS - 2023-24

Prijava na konkurs 2 - MEI 60 - 2023-2024 - bez dopunskih ispita

Prijava na konkurs 2a - preliminarna - MEI 60 - 2023-2024 - dopunski ispiti

Prijava na konkurs 3 EI - pravni - 120 ESPB-2023-2024

Prijava na konkurs 4 EI - preliminarna - MEI 120 - 2023-2024 - dopunski ispiti

Odluka o upisu kandidata koji nisu zavrsili Pravni fakultet UB

Odluke o preciziranju uslova za upis na MAS - 23.9.2019. i 7.12.2020.

List of optional courses - MEI 2023-24

Izjava_lica sa invaliditetom_2023

Izjava_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2023

Izjava_romska_nacionalna_manjina_2023

Izjava_srpska_nacionalna_manjina_2023

Konkurs MEI - 2023-24

Izjava_o_koriscenju_budzetskog_statusa_MAS_2023-