Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2022/2023. godini, studijski program: Pravo

 

 

KONKURS ZA UPIS NA

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

Studijski program: Pravo

 

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje na prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu 10 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i 40 samofinansirajućih studenata.

 

I Doktorske akademske studije može upisati lice koje je završilo osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16):

 

 1. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (obrazac prijave);
 2. na nekom drugom pravnom fakultetu, ako su nastavni planovi, programi i udžbenička literatura usklađeni sa nastavnim planom, programom i udžbeničkom literaturom Fakulteta (obrazac prijave);
 3. na drugom fakultetu iz grupacije društveno-humanističkih i srodnih nauka, pod uslovom da do 30. septembra tekuće godine položi određene ispite iz programa studija prava, koje odredi Nastavno-naučno veće, na predlog odgovarajućih katedara (obrazac prijave).

 

Kandidati moraju da imaju opštu prosečnu ocenu najmanje 8 (osam) na osnovnim četvorogodišnjim studijama, osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama ili opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) i objavljena najmanje dva naučna rada u časopisima sa liste naučnih časopisa koju utvrđuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ako, na predlog odgovarajuće katedre, Nastavno-naučno veće odobri upis.

 

Od svakog kandidata se zahteva poznavanje najmanje dva strana jezika relevantna za užu naučnu oblast kojoj pripada okvirno pitanje iz kojeg namerava da radi doktorsku disertaciju, u meri da se može koristiti stranom literaturom.

 

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja su prethodne studije završila najkasnije 14. oktobra 2022. godine.

 

Prijave na konkurs primaće se od 4. do 17. oktobra 2022. godine prema sledećem rasporedu: ponedeljkom, sredom i petkom od 11.00 do 13.30 časova i utorkom i četvrtkom od 11.00 do 17.00 časova. Prijave se mogu poslati i poštom na adresu: Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet, Odsek za master i doktorske studije, Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd.

Provera znanja stranih jezika sprovodi se do 28. oktobra 2022. godine.

 

Visina školarine iznosi 180.000,00 dinara, a za strane studente 3.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u četiri jednake rate (I rata pri upisu, II rata do 20.12.2022, III rata do 20.2.2023. i IV rata do 20.4.2023. godine).

 

Prilikom prijave na konkurs za upis kandidati se opredeljuju za neku od sledećih užih naučnih oblasti:

 

 • Međunarodnopravna,
 • Privrednopravna,
 • Poslovnopravna,
 • Krivičnopravna (I modul: Krivičnopravne nauke, II modul: Krivične nauke),
 • Upravnopravna,
 • Ustavnopravna,
 • Radnopravna,
 • Pravnoistorijska,
 • Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava,
 • Uža naučna oblast javnih finansija i finansijskog prava,
 • Uža naučna oblast ekonomske analize prava, mikroekonomije i makroekonomije,
 • Građanskopravna I,
 • Građanskopravna II,
 • Građanskopravna III, i
 • Međunarodnoprivatnopravna.

 

U skladu sa čl. 11 i 19 Pravilnika o doktorskim studijama, kandidati su u obavezi da prilikom prijave na konkurs navedu i okvirno pitanje iz kojeg nameravaju da rade doktorsku disertaciju, da predlože privremenog mentora, kao i dva izborna predmeta iz izabrane uže naučne oblasti, koji su u vezi sa navedenim okvirnim pitanjem.

Kandidati će obrasce i preciznije informacije dobiti u Odseku za master i doktorske studije prilikom podnošenja dokumenata.

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti i potpisanu izjavu kojom se ovlašćuju Univerzitet u Beogradu i Pravni fakultet da mogu izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka za potrebe procesa konkursa za upis i radi studiranja; da lični podaci mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, da se mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

           

Za sve informacije zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon: 3027-677 i na e-mail: pds@ius.bg.ac.rs ili da pogledaju sajt Fakulteta www.ius.bg.ac.rs/pds/doktorske.htm

 

 

KRITERIJUMI ZA RANGIRANJE KANDIDATA

 

Za određivanje mesta na rang listi koristiće se opšta prosečna ocena ostvarena na osnovnim i master akademskim studijama, dužina studiranja na osnovnim studijama, dužina studiranja na master studijama i ostvareni naučni rezultati. Rangiranje studenata vršiće se na sledeći način:

 

1) opšta prosečna ocena na osnovnim i master studijama

 

Prosečna ocena

Broj bodova

9,91 – 10,00

200

9,81 – 9,90

192

9,71 – 9,80

184

9,61 – 9,70

176

9,51 – 9,60

168

9,41 – 9,50

160

9,31 – 9,40

152

9,21 – 9,30

144

9,11 – 9,20

136

9,01 – 9,10

128

8,91 – 9,00

120

8,81 – 8,90

108

8,71 – 8,80

96

8,61 – 8,70

84

8,51 – 8,60

72

8,41 – 8,50

60

8,31 – 8,40

48

8,21 – 8,30

36

8,11 – 8,20

24

8,00 – 8,10

12

ispod 8,00

0

           

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

 

                                                OcOS x OSbod + OcMS x MSbod

Opšta prosečna ocena (OPO) =

                                                            OSbod + MSbod

 

Za kandidate koji su završili najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) za opštu prosečnu ocenu uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, koja uključuje diplomski rad, ako postoji.

 

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama.

 

2) dužina studiranja na osnovnim studijama

 

Dužina studiranja

Broj bodova

do 4 godine

40

do 4,5 godine

20

do 5 godina

8

duže od 5 godina

0

 

3) dužina studiranja na master studijama

 

Dužina studiranja

Broj bodova

jedna godina

10

do 1,5 godine

5

do 2 godine

2

duže od 2 godine

0

           

Za kandidate koji su završili najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i za kandidate koji su završili integrisane studije za dužinu studiranja računa se dužina studiranja ostvarena na tim studijama, na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

5 godina

50

6 godina

25

7 godina

10

duže od 7 godina

0

  

4) ostvareni naučni rezultati

 

Boduju se naučni radovi objavljeni u časopisima sa liste naučnih časopisa koju utvrđuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Broj bodova odgovara vrednosti rezultata predviđenoj za kategoriju časopisa u kojem je rad objavljen, u skladu sa Pravilnikom o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja („Službeni glasnik RS“, br. 159/2020).

 

Pravo na upis u svojstvu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije ima državljanin Republike Srbije, kao i lice kome je to pravo predviđeno Uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 612-00-00874/2022-06 od 7.6.2022. godine, ako je rangirano u okviru odobrene kvote.

 

Kandidati koji su prethodni stepen studija završili pre školske 2021/2022. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu doktorskih akademskih studija u budžetskom statusu.

 

 

II   Doktorske akademske studije može upisati i lice koje je završilo poslediplomske magistarske studije pravnih, pravno-ekonomskih, pravno-socioloških i pravno-političkih nauka, ako je osnovne studije završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), uz mogućnost priznavanja dela sadržaja nastavnog plana magistarskih studija. Upis ovih lica se obavlja u skladu sa odredbama čl. 46-48. Pravilnika o doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (obrazac prijave).

 

Napomene:

 

 • Kandidati koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu i u državama bivše SFRJ pri podnošenju prijave na konkurs dostavljaju i rešenje Univerziteta u Beogradu o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja u toku. Postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2022/2023. godini pokreće se pred Univerzitetom u Beogradu (više informacija je dostupno na: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).
 • Kandidati strani državljani su dužni da Fakultetu podnesu dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju i da vladaju srpskim jezikom.
 • Lica sa invaliditetom se za dodatne informacije i konsultacije mogu obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom, http://ucsh.rect.bg.ac.rs/, koji se nalazi u prostorijama Doma kulture Studentski grad, Bulevar Zorana Đinđića 179, na telefon: 011/3370-686 ili elektronskom poštom: ucsh@rect.bg.ac.rs.
 • Diploma o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja na akademskim studijama koju je kandidat stekao uz priznavanje dela studijskog programa strukovnih studija prvog stepena, smatra se valjanom za upis na doktorske akademske studije samo ako obim priznatih ispita sa studijskog programa strukovnih studija ne prelazi 30% ukupnog obima studijskog programa akademskih studija na kom je diploma stečena (72/240 ESPB bodova, odnosno 54/180 ESPB bodova u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa).
 • Lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi može da podnese zahtev za upis na doktorske akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu ako ispunjava uslove za upis, pri čemu mora da ostvari najmanje 90 ESPB bodova, koji se odnose na istraživanje, izradu i odbranu doktorske disertacije. Ovo lice se može upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program. O podnetom zahtevu odlučuje dekan, a o priznavanju položenih ispita odlučuje Nastavno-naučno veće. Ne može se upisati lice kojem je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisano ostalo 60 ili manje ESPB bodova.
 

 


Izjava_o_koriscenju_budzetskog_statusa DAS 2022-23

Izjava_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2022

obrazac-izborni predmeti

obrazac-okvirno pitanje

Prijava 1 - DS 2022-23 - PFUB

Prijava 2 - DS 2022-23 - drugi pravni fakulteti

Prijava 3 - DS 2022-23 - drugi srodni fakulteti

Prijava 4 - DS 2022-23 - magistri

Konkurs - doktorske studije - 2022-2023