Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2022/2023. godini, studijski program: Pravo - drugi upisni rok

НАПОМЕНЕ:

 

Сви кандидати се уписују у статусу самофинансирајућих студената.

За кандидате поред чијег имена и презимена стоји ознака * у току је поступак признавања стране високошколске исправе.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

O УПИСУ

 

Обавештавају се кандидати који су поднели пријаву за упис на мастер академске студије за школску 2022/2023. годину у другом уписном року, да ће се УПИС обавити у понедељак, 31. октобра 2022. године (од 11.00 до 14.30 часова) и у уторак, 1. новембра 2022. године (од 11.00 до 17.00 часова).

 

За упис је потребно донети:

 

1) индекс са попуњеном првом страном (штампаним словима) и фотографијом величине 35 x 45 мм (не из аутомата); преко фотографије НЕ ТРЕБА лепити фолију приложену уз индекс;

 

2) један пријавни лист (образац ШВ-20 - https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G202224061.pdf); у десном горњем углу налепити фотографију величине 35 x 45 мм (не из аутомата);

 

3) први примерак признанице о уплати прве рате школарине на текући рачун Правног факултета 840-1439666-55, позив на број: 520;

-          држављани Републике Србије и Републике Српске – 26.250,00 динара;

-          страни држављани – 525,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате;

 

Кандидати који се поново уписују (са признавањем одслушане наставе и положених испита) плаћају школарину сразмерну броју преосталих ЕСПБ (1 ЕСПБ = 1.000,00 динара за држављане Републике Србије и Републике Српске, односно 22 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, за стране држављане; обавезни предмет – 20 ЕСПБ; изборни предмет – један или два, по 10 ЕСПБ; мастер рад – 20 ЕСПБ).

Рокови доспећа за преостале три рате школарине су: друга рата – 20.12.2022; трећа рата – 20.2.2023. и четврта рата – 20.4.2023. године.

 

4) први примерак признанице о уплати износа од 100,00 динара за Центар за развој каријере Универзитета у Београду на текући рачун Правног факултета 840-1439666-55, позив на број: 520 (овај износ плаћају и студенти који се финансирају из буџета Републике Србије);

 

5) попуњен образац о изборним предметима (не достављају студенти који се поново уписују – са признавањем одслушане наставе и положених испита);

 

6) два примерка уговора о студирању (преузимају се у Одсеку за мастер и докторске студије).

 

Индекс и пријавни лист купују се у књижари Факултета (радно време књижаре је до 15.00 часова).

 

Напомене:

Упис кандидата са Коначне ранг листе за које је у току поступак признавања стране високошколске исправе обавиће се по издавању одговарајућег решења од стране Универзитета у Београду.

 

Кандидати који основне студије нису завршили на Правном факултету Универзитета у Београду, а који су приликом пријаве за упис поднели уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима јер им није издата диплома, у обавези су да најкасније у року од једне године доставе оверене копије дипломе и додатка дипломи.

 

Након уписа сви студенти, користећи се новим бројем индекса (са мастер академских студија) морају да креирају налог за електронску евиденцију студената и да попуне електронски ШВ-образац. У супротном, неће бити могуће пријављивање и полагање испита.

 

Информације о креирању налога налазе се на интернет страници Факултета http://info.ius.bg.ac.rs/newsonepost.aspx?id=510&grupaid=36&studijeid=1

(Студентски инфо/мастер студије права/опште информације/Е-студент упутство).


Izborni predmeti-formular 2022-23

Konačna rang lista - MAS Pravo - 2022-23 - drugi upisni rok