Spisak odobrenih tema - Septembar 2018. godine

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA

SPISAK ODOBRENIH TEMA MASTER RADOVA PRIJAVLJENIH ZA SEPTEMBARSKI ROK 2018. GODINE

 

 

Broj indeksa

Ime i prezime

 

Naslov teme na engleskom

Naslov teme

Mentor

Član komisije

Datum odobrenja teme

 

Rok za odbranu

 

1.

EI 2014-46

Nebojša Pejin

Protection of Legal Persons` Rights in Connection with Taxation Under the European Convention on Human Rights

Zaštita prava pravnih lica u vezi sa oporezivanjem prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima

dr Branko Rakić

dr Ivana Krstić

3.07.2018

30.09.2018

2.

EI 2015-13

Dragana Janić

The Challenges for Europe in a Changing World

Izazovi za Evropu u svetu koji se menja

dr Branko Rakić

dr Maja Lukić Radović

3.07.2018

30.09.2018

3.

EI 2015-21

David Avramović

The Common Foreign and Security Policy and the European Migrant Crisis

Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU i migrantska kriza

dr Branko Rakić

dr Maja Lukić Radović

3.07.2018

30.09.2018

4.

EI 2016-1

Miloš Damnjanović

The Relationship Between the EU and BRICS Countries

Odnos Evropske unije i zemalja BRIKS-a

dr Branko Rakić

dr Maja Lukić Radović

3.07.2018

30.09.2018

5.

EI 2016-20

Nevena Manić

Protection of Whistleblowers in Serbia: Compatibility with International Standards

Zaštita uzbunjivača u Srbiji: usklađenost sa međunarodnim standardima

dr Tanasije Marinković

dr Ivana Krstić

3.07.2018

30.09.2018

6.

EI 2016-32

 

Milica Švabić

Right to Work of Refugees and Asylum Seekers – Conditions and Obstacles for Effective Enjoyment

Pravo na rad izbeglica i tražilaca azila – uslovi i prepreke za efikasno uživanje

 

dr LJubinka Kovačević

 

dr Marko Davinić

 

3.07.2018

 

30.09.2018

7.

EI 2017-19

Paul Meder

Legal Framework Regarding Human Rights Applicable to European Corporations Operating Outside of Europe

Pravni okvir u oblasti zaštite ljudskih prava za poslovanje evropskih privrednih društava izvan Evrope

dr Maja Lukić Radović

dr Bojana Čučković

 

3.07.2018

 

03.01.2019

 

Beograd, 4. jul 2018. godine