DRUGI UPISNI ROK - Konkurs za upis na Master evropskih integracija - 60 ESPB i 120 ESPB u školskoj 2018/2019. godini

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA

MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA

(studijski programi za sticanje 60 ESPB i 120 ESPB)

U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

- drugi upisni rok -

 

            Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2018/2019. godini u drugom upisnom roku 42 samofinansirajuća studenta na jednogodišnji studijski program (60 ESPB) i 9 samofinansirajućih studenata na dvogodišnji studijski program (120 ESPB).

 

I

           Master evropskih integracija (Master in European Integration) je studijski program master akademskih studija na koji mogu da se upišu kandidati sa ostvarenih 240 ESPB – MEI (60 ESPB), a od školske 2014/2015. godine akreditovan je poseban dvogodišnji studijski program na koji mogu da se upišu kandidati koji su prethodno ostvarili 180 ESPB – MEI (120 ESPB).

            Nastava se izvodi na engleskom jeziku.

 

Pravo upisa na MEI (60 ESPB) imaju:

  1. kandidati koji su završili osnovne akademske studije, odnosno osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ostalim pravnim fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija; (prijava br. 1)
  2. kandidati koji su ove studije završili na nekom drugom pravnom ili srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka (pogledati Odluku o upisu na master akademske studije kandidata koji nisu završili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu) ukoliko se nastavni planovi i programi tih fakulteta podudaraju sa nastavnim planom i programom Fakulteta, uz poštovanje uslova i procedura za upis na master akademske studije; (prijava br. 2)
  3. kandidati koji su osnovne studije završili na drugim srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka čiji je osnivač Republika Srbija, kao što su: Ekonomski fakultet, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, i dr. – pogledati član 5 Pravilnika master akademskih studija – Master evropskih integracija – 60 ESPB .(prijava br. 2)

 

Pravo upisa imaju i kandidati koji su završili integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB.

 

Pravo upisa na MEI (120 ESPB) imaju kandidati koji su ostvarili 180 ESPB završetkom osnovnih akademskih studija u trajanju od tri godine na pravnom (prijava br. 3) ili srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka  (prijava br. 4) – pogledati član 5 Pravilnika master akademskih studija – Master evropskih integracija – 120 ESPB.

 

Napomene:

Kandidati koji su podneli preliminarnu prijavu na konkurs i položili dopunske ispite tokom prethodnih godina stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2018/2019. godini.

Kandidati koji podnesu preliminarnu prijavu na konkurs i polože sve dopunske ispite tokom 2018/2019. godine, stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2019/2020. godini.

Kandidati koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu i u državama bivše SFRJ pri podnošenju prijave na konkurs dostavljaju i rešenje Univerziteta u Beogradu o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja pokrenut do 28. septembra 2018. godine.

Kandidati čija diploma ili uverenje o završenim studijama ne sadrži prosečnu ocenu i godinu upisa osnovnih studija u obavezi su da dostave uverenje o položenim ispitima.

II

KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE RANG LISTE

 

Shodno Odluci Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta za određivanje mesta na rang listi kandidata za upis na master akademske studije koristiće se opšta prosečna ocena kao osnovni, dužina studiranja i korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu, kao dopunski kriterijumi.


Rangiranje studenata vršiće se na sledeći način:

1.      Opšta prosečna ocena pomnožiće se sa 10.

2.      Dužina studiranja bodovaće se na sledeći način:

 

Dužina studiranja

Broj bodova

4 godine

10

4,5 godina

6

5 godina

4

                         

3.      Korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu     

(Predmeti koji su u nastavnom planu prijavljenog modula, a kandidat ih je položio na osnovnim studijama – obaveza polaganja dopunskih ispita prema Odluci Nastavno-naučnog veća od 22. aprila 2013. i 29. februara 2016. godine).

                                                                                         Broj bodova:     

                                                                                               

            bez dopunskih ispita                                             10

            položeni dopunski ispiti                                        2

           

Za određivanje mesta na rang listi koristi se zbir bodova po sva tri kriterijuma.

 

III

Prijave na konkurs primaće se od 15. do 19. oktobra 2018. godine.

 

Školarina iznosi 150.000,00 dinara, a plaća se u tri rate. Školarina za strane studente iznosi 2.100,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Prilikom prijavljivanja je potrebno dostaviti i dokaz o znanju engleskog jezika. Takođe, moguća je usmena provera znanja engleskog jezika.

Sve informacije o ovim  studijama nalaze se na zvaničnom sajtu Fakulteta www.ius.bg.ac.rs, kao i na pogestei.ius.bg.ac.rs, ili se mogu dobiti na telefon 30 27 677, i na kontakt e-mail: dragicav@ius.bg.ac.rs i tempus@ius.bg.ac.rs .



Beograd,

11. oktobar 2018. godine


Prijava na Konkurs 1 - EI - drzavni pravni - 2018-19

Prijava na konkurs 2 - preliminarna - MEI 60 - 2018-2019 - dopunski ispiti

Prijava na Konkurs 3 EI - pravni - 120 ESPB-2018-2019

Prijava na konkurs 4 EI - preliminarna - MEI 120 - 2018-2019 - dopunski ispiti

Odluka o upisu kandidata koji nisu zavrsili PFUB

Pravilnik MEI 60 ESPB - 2014-2015

Pravilnik MEI 120 ESPB - 2014-2015