Upis II i III godine doktorskih studija i obnova upisa godine

O B A V E Š T E NJ E

O UPISU II i III GODINE

DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

I OBNOVI UPISA

ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

 

Obaveštavaju se studenti doktorskih akademskih studija, koji su stekli uslov za upis II i III godine, da će se upis obaviti od 19. do 23. novembra 2018. godine prema radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije.

Studenti koji su upisali prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2017/2018. godini i stekli 60 ESPB (položen ispit iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veština, odbranjen pristupni rad i položen usmeni doktorski ispit – prvi deo) i ostvarili prosečnu ocenu u rasponu od 9,00 do 10,00 drugu godinu upisuju u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Studenti koji su upisali drugu godinu studija u školskoj 2017/2018. godini i stekli 60 ESPB (položen usmeni doktorski ispit – drugi deo, odbranjen seminarski rad, objavljen naučni članak i odbranjen projekat doktorske disertacije) treću godinu upisuju u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Školarina za samofinansirajuće studente za školsku 2018/2019. godinu iznosi:

-          za državljane Republike Srbije - 180.000,00 dinara;

-          za strane državljane – 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Za upis je potrebno doneti:

- indeks;

- jedan prijavni list (obrazac ŠV-20);

- prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

 

Samofinansirajući studenti podnose i:

- prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine:

- državljani Republike Srbije - 90.000 dinara;

- strani državljani – 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti;

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

-  u polje broj modela upisuje se 97,

-  u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

Prijavni list kupuje se u knjižari Fakulteta.

Studenti kojima je prošao rok za završetak studija u dvostrukom trajanju (šest godina) podnose i molbu za produžetak roka za završetak studija u šk. 2018/2019. godini uz odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje razloge navedene u molbi.

 

Studenti koji nisu ostvarili uslov za upis naredne godine studija obnavljaju upis.

Za obnovu upisa godine je potrebno doneti:

- indeks;

- prijavni list (obrazac ŠV-20);

- prvi primerak priznanice o uplati naknade za obnovu upisa godine:

- državljani Republike Srbije - 15.000 dinara;

- strani državljani – 300 evra u dinarskoj protivvrednosti;

- prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

- u polje broj modela upisuje se 97,

- u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

 

Studenti koji su u školskoj 2017/2018. godini prvi put upisali treću godinu studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije, u školskoj 2018/2019. godini zadržavaju status budžetskog studenta. Za obnovu upisa je potrebno doneti indeks, jedan prijavni list (obrazac ŠV-20) i dokaz o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere.

Prijavni list kupuje se u knjižari Fakulteta.

Studenti kojima je prošao rok za završetak studija u dvostrukom trajanju (šest godina) podnose i molbu za produžetak roka za završetak studija u šk. 2018/2019. godini uz odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje razloge navedene u molbi.

Važna napomena: studentima koji ne regulišu obnovu upisa za školsku 2018/2019. godinu prestaće status studenta doktorskih studija.

 

Beograd, 16. novembar 2018. godine

 

                                                ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE