TREĆI UPISNI ROK - Konkurs za upis studenata na master akademske studije (Pravo) u školskoj 2019/2020. godini

 

UNIVERZITET U BEOGRADU

PRAVNI FAKULTET

 

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

- TREĆI UPISNI ROK -

od 22. do 29. oktobra 2019. godine

 

           

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje na master akademske studije prava u školskoj 2019/2020. godini (treći upisni rok) petnaest (15) samofinansirajućih studenata.

 

I

 

            Master akademske studije mogu upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije, odnosno osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i stekli 240 ESPB na:

1.  pravnom fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska (prijava br. 1);

2.  na drugim srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska

Važna napomena: U skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 23. septembra 2019. godine, kandidati koji su završili druge srodne fakultete društveno-humanističkih nauka čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska mogu da se upišu na bilo koji modul BEZ OBAVEZE POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA.

3.  na drugim pravnim ili srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka, ukoliko se nastavni planovi i programi tih fakulteta poklapaju sa nastavnim planom i programom Fakulteta, uz obavezu polaganja odgovarajućih dopunskih ispita – pogledati Odluku o upisu na master akademske studije kandidata koji nisu završili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i Obaveštenje o uslovima upisa za kandidate koji su završili Pravni fakultet Univerziteta „Union“ i Pravni fakultet „Slobomir P“ Univerziteta (Bijeljina i Doboj);

prijava br. 2 - za kandidate za koje je utvrđeno da mogu da konkurišu za upis bez obaveze polaganja dopunskih ispita;

prijava br. 3 - za kandidate za koje je utvrđena obaveza polaganja dopunskih ispita;

prijava br. 4 - za kandidate koji konkurišu za upis na modul za koji do sada nije urađena analiza podudarnosti nastavnih planova i programa.

Pravo upisa imaju i kandidati koji su završili integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB.

Napomene:

Kandidati koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu i u državama bivše SFRJ pri podnošenju prijave na konkurs dostavljaju i rešenje Univerziteta u Beogradu o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja u toku. Postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini pokreće se pred Univerzitetom u Beogradu  (više informacija je dostupno na: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

Kandidati koji su u prethodnom periodu podneli preliminarnu prijavu na konkurs i položili dopunske ispite stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2019/2020. godini.

Kandidati koji podnesu preliminarnu prijavu na konkurs i polože sve dopunske ispite tokom 2019/2020. godine stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini.

Dopunski ispiti pripremaju se prema važećoj literaturi za osnovne akademske studije.

 

II

Nastava će se organizovati na sledećim modulima:

 

1. Građansko-pravni modul

-          Imovinsko-pravni pod-modul I

-          Imovinsko-pravni pod-modul II

-          Nasledno-pravni pod-modul

-          Pod- modul Prava deteta          

2. Poslovno-pravni modul

-          Pod-modul Pravo privrednih društava

-          Pod-modul Pravo intelektualne svojine

-          Pod-modul Međunarodno poslovno pravo  

3. Trgovinsko-pravni modul      

4. Krivično-pravni modul

-          Krivično-pravni pod-modul

-          Pod-modul Maloletničko krivično pravo

-          Pod modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije         

5. Pravno-istorijski modul

-          Romanistički pod-modul

-          Komparativno-istorijski pod-modul

-          Državno-istorijski pod-modul

6. Međunarodno-pravni modul

7. Javno-pravni modul

-          Pod- modul Radno pravo i socijalno pravo

-          Ustavno-pravni pod-modul

-          Upravno-pravni pod-modul

-          Ekološko-pravni pod-modul     

8. Pravno-ekonomski modul   

9. Pravno-teorijski modul

-          Teorijsko-pravni pod-modul

-          Sociološko-pravni pod-modul

-          Filozofsko-pravni pod-modul

 

Kandidati čija diploma ili uverenje o završenim studijama ne sadrži prosečnu ocenu i godinu upisa osnovnih studija u obavezi su da dostave uverenje o položenim ispitima.

 

NAPOMENA: Samofinansirajući student može biti oslobođen obaveze pohađanja nastave, ako je zaposlen ili mu je prebivalište u mestu koje je od Beograda udaljeno najmanje 50 kilometara.  

III

KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE RANG LISTE

Shodno Odluci Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta za određivanje mesta na rang listi kandidata za upis na master akademske studije koristiće se opšta prosečna ocena kao osnovni, dužina studiranja i korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu, kao dopunski kriterijumi.

 

Rangiranje studenata vršiće se na sledeći način:

1.      Opšta prosečna ocena pomnožiće se sa 10.

2.      Dužina studiranja bodovaće se na sledeći način:

Dužina studiranja

Broj bodova

4 godine

10

4,5 godina

6

5 godina

4

 

        3.      Korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu     

(Predmeti prethodno završenog studijskog programa – potencijalna obaveza polaganja dopunskih ispita).

 

                                                                                         Broj bodova:     

                                                                                               

            bez dopunskih ispita                                              10

           (kandidati iz tačke 1)

            položeni ili priznati dopunski ispiti                          2

            (kandidati iz tačke 2 i 3)

Za određivanje mesta na rang listi koristi se zbir bodova po sva tri kriterijuma.

 

IV

Prijave na konkurs primaće se od 22. do 29. oktobra 2019. godine.

 

Visina školarine iznosi 105.000,00 dinara, a za strane studente 2.100,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Polovina školarine plaća se pri upisu, a ostatak do početka drugog semestra.

 

Za sve informacije zainteresovani kandidati mogu da se jave Odseku za master i doktorske akademske studije na telefon: 011/3027-677 ili na e-mail: pds@ius.bg.ac.rs.

     


Prijava 1 - pravni RS - 2019-2020

Prijava 2 - drugi pravni i srodni - bez dopunskih ispita - 2019-20

Prijava 3 - preliminarna - dopunski ispiti - 2019-20

Prijava 4 - drugi pravni i srodni ako nije uradjena analiza podudarnosti nastavnih planova - 2019-20

Odluka o upisu kandidata koji nisu zavrsili PFUB

Uslovi upisa za kandidate koji su zavrsili PF Union i PF Slobomir

NASTAVNI PLAN MASTER STUDIJA 2019-2020