TREĆI UPISNI ROK - Konkurs za upis studenata na Master evropskih integracija u školskoj 2019/2020. godini

 

UNIVERZITET U BEOGRADU

PRAVNI FAKULTET

 

raspisuje

 

KONKURS

 

ZA UPIS STUDENATA NA

MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA

(studijski programi za sticanje 60 ESPB i 120 ESPB)

U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

- TREĆI UPISNI ROK -

od 22. do 29. oktobra 2019. godine

 

            Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2019/2020. godini (treći upisni rok) dvadeset jednog (21) samofinansirajućeg studenta na jednogodišnji studijski program (60 ESPB) i sedam (7) samofinansirajućih studenata na dvogodišnji studijski program (120 ESPB).

 

I

           Master evropskih integracija (Master in European Integration) je studijski program master akademskih studija na koji mogu da se upišu kandidati sa ostvarenih 240 ESPB – MEI (60 ESPB), a od školske 2014/2015. godine akreditovan je poseban dvogodišnji studijski program na koji mogu da se upišu kandidati koji su prethodno ostvarili 180 ESPB – MEI (120 ESPB).

            Nastava se izvodi na engleskom jeziku.

            Pravo upisa na MEI (60 ESPB) imaju:

1. kandidati koji su završili osnovne akademske studije, odnosno osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ostalim pravnim fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska (prijava br. 1);

2. kandidati koji su ove studije završili na nekom drugom pravnom ili srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka (pogledati Odluku o upisu na master akademske studije kandidata koji nisu završili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu) ukoliko se nastavni planovi i programi tih fakulteta podudaraju sa nastavnim planom i programom Fakulteta, uz poštovanje uslova i procedura za upis na master akademske studije (prijava br. 2);

3. kandidati koji su osnovne studije završili na drugim srodnim fakultetima društveno-humanističkih nauka čiji je osnivač Republika Srbija, kao što su: Ekonomski fakultet, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, i dr.

Važna napomena: U skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 23. septembra 2019. godine, kandidati koji su završili druge srodne fakultete društveno-humanističkih nauka čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska mogu da se upišu BEZ OBAVEZE POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA.

            Pravo upisa imaju i kandidati koji su završili integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB.

 

             Pravo upisa na MEI (120 ESPB) imaju kandidati koji su ostvarili 180 ESPB završetkom osnovnih akademskih studija u trajanju od tri godine na pravnom ili srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka (prijava br. 3).

Napomene:

Kandidati koji su podneli preliminarnu prijavu na konkurs i položili dopunske ispite tokom prethodnih godina stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2019/2020. godini.

Kandidati koji podnesu preliminarnu prijavu na konkurs i polože sve dopunske ispite tokom 2019/2020. godine, stiču pravo da se prijave na redovan konkurs za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2020/2021. godini.

Kandidati koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu i u državama bivše SFRJ pri podnošenju prijave na konkurs dostavljaju i rešenje Univerziteta u Beogradu o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja u toku. Postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini pokreće se pred Univerzitetom u Beogradu (više informacija je dostupno na: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

Kandidati čija diploma ili uverenje o završenim studijama ne sadrži prosečnu ocenu i godinu upisa osnovnih studija u obavezi su da dostave uverenje o položenim ispitima.

 

II

KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE RANG LISTE

Shodno Odluci Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta za određivanje mesta na rang listi kandidata za upis na master akademske studije koristiće se opšta prosečna ocena kao osnovni, dužina studiranja i korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu, kao dopunski kriterijumi.


Rangiranje studenata vršiće se na sledeći način:

1.      Opšta prosečna ocena pomnožiće se sa 10.

2.      Dužina studiranja bodovaće se na sledeći način:

Dužina studiranja

Broj bodova

4 godine

10

4,5 godina

6

5 godina

4

                         

3.      Korpus predmeta od značaja za studije na prijavljenom modulu (Predmeti prethodno završenog studijskog programa).

 

                                                                                         Broj bodova:     

                                                                                               

            bez dopunskih ispita                                              10

            (kandidati iz tačke 1)

            položeni ili priznati dopunski ispiti                         2

            (kandidati iz tačke 2 i 3)

Za određivanje mesta na rang listi koristi se zbir bodova po sva tri kriterijuma.

 

III

 

            Prijave na konkurs primaće se od 22. do 29. oktobra 2019. godine.

            Školarina iznosi 150.000,00 dinara, a plaća se u četiri rate. Školarina za strane studente iznosi 2.100,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Prilikom prijavljivanja je potrebno dostaviti i dokaz o znanju engleskog jezika. Takođe, moguća je usmena provera znanja engleskog jezika.

            Sve informacije o ovim  studijama nalaze se na zvaničnom sajtu Fakulteta www.ius.bg.ac.rs, kao i na pogestei.ius.bg.ac.rs, ili se mogu dobiti na telefon 30 27 677, i na kontakt e-mail: dragicav@ius.bg.ac.rs i tempus@ius.bg.ac.rs .

 

 


Odluka o upisu kandidata koji nisu zavrsili PFUB

Prijava na Konkurs 1 - EI - pravni RS - 2019-20

Prijava na konkurs 2 - preliminarna - MEI 60 - 2019-2020 - dopunski ispiti

Prijava na Konkurs 3 EI - pravni - 120 ESPB-2019-2020

List of optional courses - MEI 2019-20