Konačna rang lista kandidata za upis na Master in European Integration za šk. 2019/2020. godinu

OBAVEŠTENjE

O UPISU

 

Obaveštavaju se kandidati koji su podneli prijavu za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija za školsku 2019/2020. godinu, da će se UPIS obaviti od ponedeljka, 14. oktobra do petka, 18. oktobra 2019. godine, prema sledećem rasporedu:

 

-      14. oktobra od 10.00 do 14.30 časova,

-      15. oktobra od 10.00 do 17.00 časova,

-      16. oktobra od 10.00 do 14.30 časova,

-      17. oktobra od 10.00 do 17.00 časova,

-      18. oktobra od 10.00 do 14.30 časova.

 

Za upis je potrebno doneti:

 

1)      indeks sa popunjenom prvom stranom (štampanim slovima) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (ne iz automata); preko fotografije ne lepiti foliju priloženu uz indeks;

2)      jedan prijavni list (obrazac ŠV-20); u desnom gornjem uglu nalepiti fotografiju veličine 35 x 45 mm (ne iz automata);

3)      samofinansirajući studenti: prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 540;

-          državljani Republike Srbije i Republike Srpske – 37.500,00 dinara;

-          strani državljani – 525 evra u dinarskoj protivvrednosti.

4)      prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 540 (ovaj iznos uplaćuju svi studenti).

 

Indeks i prijavni list kupuju se u knjižari Fakulteta.

Rokovi dospeća za preostale tri rate školarine su: druga rata – 20.12.2019; treća rata – 20.2.2020. i četvrta rata – 20.4.2020. godine.

 

Napomene:

·         Upis kandidata sa Konačne rang liste za koje je u toku postupak priznavanja strane visokoškolske isprave obaviće se po izdavanju odgovarajućeg rešenja od strane Univerziteta u Beogradu.

·         Kandidati koji su ranije bili upisani na master akademske studije i koji su podneli zahtev za priznavanje položenih ispita upisuju se u navedenim terminima i uplaćuju školarinu srazmernu broju preostalih ESPB bodova, pri čemu je vrednost 1 ESPB 1.000,00 dinara. Školarina za ove kandidate se, takođe, može uplatiti u četiri jednake rate, pri čemu se prva rata plaća pri upisu.

 

Nakon upisa svi studenti, koristeći se novim brojem indeksa (sa master akademskih studija) moraju da kreiraju nalog za elektronsku evidenciju studenata i da popune elektronski ŠV-obrazac. U suprotnom, neće biti moguće prijavljivanje i polaganje ispita.

 

Informacije o kreiranju naloga nalaze se na internet stranici Fakulteta www.ius.bg.ac.rs/info/ (Studentski info/master studije prava/opšte informacije/E-student uputstvo).

 

Beograd, 11. oktobar 2019. godine

 

                                                                ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

 

 


MEI konacna rang lista 2019-2020