Obaveštenje o upisu II i III godine doktorskih studija i obnovi upisa za školsku 2019/2020. godinu

O B A V E Š T E Nj E

O UPISU II i III GODINE

DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

I OBNOVI UPISA

ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

 

Obaveštavaju se studenti doktorskih akademskih studija, koji su stekli uslov za upis II i III godine, da će se upis obaviti od 7. do 15. novembra 2019. godine prema radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije.

 

Studenti koji su upisali prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2018/2019. godini i stekli 60 ESPB (položen ispit iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veština, odbranjen pristupni rad i položen usmeni doktorski ispit – prvi deo) i ostvarili prosečnu ocenu u rasponu od 9,50 do 10,00 drugu godinu upisuju u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

 

Studenti koji su upisali drugu godinu studija (prvi put) u školskoj 2018/2019. godini i stekli 60 ESPB (položen usmeni doktorski ispit – drugi deo, odbranjen seminarski rad, objavljen naučni članak i odbranjen projekat doktorske disertacije) treću godinu upisuju u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

 

Studenti koji su u školskoj 2018/2019. godini prvi put upisali treću godinu studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije, u školskoj 2019/2020. godini zadržavaju status budžetskog studenta. Za obnovu upisa je potrebno doneti indeks, jedan prijavni list (obrazac ŠV-20) i dokaz o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere.

 

Školarina za samofinansirajuće studente za školsku 2019/2020. godinu iznosi:

-          za državljane Republike Srbije - 180.000,00 dinara;

-          za strane državljane – 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Školarina se može uplatiti u četiri jednake rate. Prva rata se uplaćuje pri upisu, a rokovi dospeća za preostale tri rate školarine su: druga rata – 20.12.2019. godine; treća rata – 20.2.2020. godine i četvrta rata – 20.4.2020. godine.

 

Za upis je potrebno doneti:

- indeks;

- jedan prijavni list (obrazac ŠV-20);

- prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

 

Samofinansirajući studenti podnose i:

- prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine:

-          državljani Republike Srbije - 45.000 dinara;

-          strani državljani – 750 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

- u polje broj modela upisuje se 97,

- u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

 

Prijavni list kupuje se u knjižari Fakulteta.

 

 

Studenti koji nisu ostvarili uslov za upis naredne godine studija obnavljaju upis.

 

Za obnovu upisa godine je potrebno doneti:

- indeks;

- prijavni list (obrazac ŠV-20);

- prvi primerak priznanice o uplati naknade za obnovu upisa godine (uplata je moguća u četiri jednake rate; prva rata se uplaćuje pri upisu, a rokovi dospeća za preostale tri rate školarine su: druga rata – 20.12.2019. godine; treća rata – 20.2.2020. godine i četvrta rata – 20.4.2020. godine):

-          državljani Republike Srbije - 20.000 dinara;

-          strani državljani – 330 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;

- prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

- u polje broj modela upisuje se 97,

- u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

 

 

 

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA ZAVRŠETAK

DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA STUDENTE UPISANE

ŠKOLSKE 2011/2012, 2012/2013. i 2013/2014. GODINE

            U skladu sa Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Pravnog fakulteta, studenti koji su upisani na doktorske akademske studije u šk. 2011/2012, 2012/2013. i 2013/2014. godini i nisu ih završili do 30. septembra 2019. godine imaju pravo da podnesu molbu za produženje roka za završetak studija u školskoj 2019/2020. godini.

            Za regulisanje statusa u navedenom smislu potrebno je dostaviti:

- indeks,

- molbu za produženje roka za završetak studija (u slobodnoj formi);

- dokumentaciju koja potvrđuje razloge navedene u molbi, zbog kojih studije nisu završene u predviđenom roku;

- prijavni list (obrazac ŠV-20);

- prvi primerak priznanice o uplati naknade za obnovu upisa godine (uplata je moguća u četiri jednake rate; prva rata se uplaćuje pri upisu, a rokovi dospeća za preostale tri rate školarine su: druga rata – 20.12.2019. godine; treća rata – 20.2.2020. godine i četvrta rata – 20.4.2020. godine):

-   državljani Republike Srbije - 20.000 dinara;

-   strani državljani – 330 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;

-  prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

- u polje broj modela upisuje se 97,

- u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

 

Prijavni list kupuje se u knjižari Fakulteta.

 

Važne napomene:

 

Studentima koji ne regulišu status za školsku 2019/2020. godinu prestaće status studenta doktorskih studija.

 

Nakon regulisanja statusa svi studenti moraju da potvrde elektronski ŠV-obrazac.

 

U slučaju da nalog e-student još nije kreiran, informacije o kreiranju naloga nalaze se na internet stranici Fakulteta www.ius.bg.ac.rs/info/ (Studentski info/doktorske studije /opšte informacije/E-student uputstvo).

 

 

Beograd, 6. novembar 2019. godine

 

                                                ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE