Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2021/2022. godini, studijski program Pravo

 

 

 

КОНКУРС ЗА УПИС НА

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Студијски програм: Право

 

Правни факултет Универзитета у Београду уписује на прву годину докторских академских студија за школску 2021/2022. годину 10 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 40 самофинансирајућих студената.

 

I Докторске академске студије може уписати лице које је завршило основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16):

 

 1. на Правном факултету Универзитета у Београду (образац пријаве);
 2. на неком другом правном факултету, ако су наставни планови, програми и уџбеничка литература усклађени са наставним планом, програмом и уџбеничком литературом Факултета (образац пријаве);
 3. на другом факултету из групације друштвено-хуманистичких и сродних наука, под условом да до 30. септембра текуће године положи одређене испите из програма студија права, које одреди Наставно-научно веће, на предлог одговарајућих катедара (образац пријаве).

 

Кандидати морају да имају општу просечну оцену најмање 8 (осам) на основним четворогодишњим студијама, основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама или општу просечну оцену мању од 8 (осам) и објављена најмање два научна рада у часописима са листе научних часописа коју утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја ако, на предлог одговарајуће катедре, Наставно-научно веће одобри упис.

 

Од сваког кандидата се захтева познавање најмање два страна језика релевантна за ужу научну област којој припада оквирно питање из којег намерава да ради докторску дисертацију, у мери да се може користити страном литературом.

 

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније 15. октобра 2021. године.

 

Пријаве на конкурс примаће се од 4. до 18. октобра 2021. године према следећем распореду: понедељком, средом и петком од 11.00 до 13.30 часова и уторком и четвртком од 11.00 до 17.00 часова. Пријаве се могу послати и поштом на адресу: Универзитет у Београду – Правни факултет, Одсек за мастер и докторске студије, Булевар краља Александра 67, 11000 Београд.

Провера знања страних језика спроводи се до 29. октобра 2021. године.

 

Висина школарине износи 180.000,00 динара, а за стране студенте 3.000,00 евра у динарској противвредности и плаћа се у четири једнаке рате (I рата при упису, II рата до 20.12.2021, III рата до 20.2.2022. и IV рата до 20.4.2022. године).

 

Приликом пријаве на конкурс за упис кандидати се опредељују за неку од следећих ужих научних области:

 

 • Међународноправна,
 • Привредноправна,
 • Пословноправна,
 • Кривичноправна (I модул: Кривичноправне науке, II модул: Кривичне науке),
 • Управноправна,
 • Уставноправна,
 • Радноправна,
 • Правноисторијска,
 • Ужа научна област теорије државе и права, социологије права и филозофије права,
 • Ужа научна област јавних финансија и финансијског права,
 • Ужа научна област економске анализе права, микроекономије и макроекономије,
 • Грађанскоправна I,
 • Грађанскоправна II,
 • Грађанскоправна III, и
 • Међународноприватноправна.

 

У складу са чл. 11 и 19 Правилника о докторским студијама, кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс наведу и оквирно питање из којег намеравају да раде докторску дисертацију, да предложе привременог ментора, као и два изборна предмета из изабране уже научне области, који су у вези са наведеним оквирним питањем.

Кандидати ће обрасце и прецизније информације добити у Одсеку за мастер и докторске студије приликом подношења докумената.

 

Уз пријаву је потребно доставити и потписану изјаву којом се овлашћују Универзитет у Београду и Правни факултет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

           

За све информације заинтересовани кандидати могу да се јаве на телефон: 3027-677 и на e-mail: pds@ius.bg.ac.rs или да погледају сајт Факултета www.ius.bg.ac.rs/pds/doktorske.htm

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

 

За одређивање места на ранг листи користиће се општа просечна оцена остварена на основним и мастер академским студијама, дужина студирања на основним студијама, дужина студирања на мастер студијама и остварени научни резултати. Рангирање студената вршиће се на следећи начин:

 

1) општа просечна оцена на основним и мастер студијама

 

Просечна оцена

Број бодова

9,91 – 10,00

200

9,81 – 9,90

192

9,71 – 9,80

184

9,61 – 9,70

176

9,51 – 9,60

168

9,41 – 9,50

160

9,31 – 9,40

152

9,21 – 9,30

144

9,11 – 9,20

136

9,01 – 9,10

128

8,91 – 9,00

120

8,81 – 8,90

108

8,71 – 8,80

96

8,61 – 8,70

84

8,51 – 8,60

72

8,41 – 8,50

60

8,31 – 8,40

48

8,21 – 8,30

36

8,11 – 8,20

24

8,00 – 8,10

12

испод 8,00

0

           

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

 

                                                          ОцОС х ОСбод + ОцМС х МСбод

Општа просечна оцена (ОПО) =

                                                                        ОСбод + МСбод

 

За кандидате који су завршили најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) за општу просечну оцену узима се просечна оцена остварена на тим студијама, која укључује дипломски рад, ако постоји.

 

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама.

 

2) дужина студирања на основним студијама

 

Дужина студирања

Број бодова

до 4 године

40

до 4,5 године

20

до 5 година

8

дуже од 5 година

0

 

3) дужина студирања на мастер студијама

 

Дужина студирања

Број бодова

једна година

10

до 1,5 године

5

до 2 године

2

дуже од 2 године

0

           

За кандидате који су завршили најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и за кандидате који су завршили интегрисане студије за дужину студирања рачуна се дужина студирања остварена на тим студијама, на следећи начин:

 

Дужина студирања

Број бодова

5 година

50

6 година

25

7 година

10

дуже од 7 година

0

 

4) остварени научни резултати

 

Бодују се научни радови објављени у часописима са листе научних часописа коју утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Број бодова одговара вредности резултата предвиђеној за категорију часописа у којем је рад објављен, у складу са Правилником о стицању истраживачких и научних звања („Службени гласник РС“, бр. 159/2020).

 

Право на упис у својству студента који се финансира из буџета Републике Србије има држављанин Републике Србије, као и лице коме је то право предвиђено Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00814/2021-06 од 1.6.2021. године, ако је рангиран у оквиру одобрене квоте.

 

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2020/21. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину докторских академских студија у буџетском статусу.

 

 

II   Докторске академске студије може уписати и лице које је завршило последипломске магистарске студије правних, правно-економских, правно-социолошких и правно-политичких наука, ако је основне студије завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), уз могућност признавања дела садржаја наставног плана магистарских студија. Упис ових лица се обавља у складу са одредбама чл. 46-48. Правилника о докторским студијама Правног факултета Универзитета у Београду (образац пријаве).

 

Напомене:

 

Кандидати који су претходни ниво студија завршили у иностранству и у државама бивше СФРЈ при подношењу пријаве на конкурс достављају и решење Универзитета у Београду о признавању стране високошколске исправе или потврду о томе да је поступак признавања у току. Поступак признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету у Београду у школској 2021/2022. години покреће се пред Универзитетом у Београду (више информација је доступно на: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

Кандидати страни држављани су дужни да Факултету поднесу доказе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и да владају српским језиком.

Особе са инвалидитетом се за додатне информације и консултације могу обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом (Булевар краља Александра 71, просторије Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“) на телефон: 011/3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на докторске академске студије само ако обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма).

Лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области на другој високошколској установи може да поднесе захтев за упис на докторске академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду ако испуњава услове за упис, при чему мора да оствари најмање 90 ЕСПБ бодова, који се односе на истраживање, израду и одбрану докторске дисертације. Ово лице се може уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм. О поднетом захтеву одлучује декан, а о признавању положених испита одлучује Наставно-научно веће. Не може се уписати лице којем је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписано остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

 

 


obrazac-okvirno pitanje

obrazac-izborni predmeti

Izjava_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2021

Prijava 4 - DS 2021-22 - magistri

Prijava 3 - DS 2021-22 - drugi srodni fakulteti

Prijava 2 - DS 2021-22 - drugi pravni fakulteti

Prijava 1 - DS 2021-22 - PFUB

Konkurs - doktorske studije - 2021-2022

Izjava_o_koriscenju_budzetskog_statusa DAS 2021-22