Конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2021/2022. години, студијски програм: Право

  

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

 

расписује

 

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Студијски програм: Право

 

           

Правни факултет Универзитета у Београду уписује на мастер академске студије права у школској 2021/2022. години сто пет (105) студената, чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и триста деведесет пет (395) самофинансирајућих студената.

 

I

 

Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили основне академске студије, односно основне четворогодишње студије по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и стекли 240 ЕСПБ на:

 

  1. правном факултету чији је оснивач Република Србија или Република Српска - образац пријаве бр. 1;
  2. на другим сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија или Република Српска (у складу са Одлуком о прецизирању услова за упис на мастер академске студије од 23. септембра 2019. године и 7. децембра 2020. године) - образац пријаве бр. 2;
  3. на другим правним или сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука, уколико се наставни планови и програми тих факултета поклапају са наставним планом и програмом Факултета, уз обавезу полагања одговарајућих допунских испита – погледати Одлуку о упису на мастер академске студије кандидата који нису завршили Правни факултет Универзитета у Београду, као и Обавештење о условима уписа за кандидате који су завршили Правни факултет Универзитета „Унион“ и Правни факултет „Слобомир П“ Универзитета (Бијељина и Добој) - образац пријаве бр. 3/образац пријаве бр. 4.

 

Право уписа имају и кандидати који су завршили интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

 

Напомене:

 

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније 30. септембра 2021. године.

Уз пријаву је потребно доставити и потписану изјаву којом се овлашћују Универзитет у Београду и Правни факултет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су претходни ниво студија завршили у иностранству и у државама бивше СФРЈ при подношењу пријаве на конкурс достављају и решење Универзитета у Београду о признавању стране високошколске исправе или потврду о томе да је поступак признавања у току. Поступак признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету у Београду у школској 2021/2022. години покреће се пред Универзитетом у Београду (више информација је доступно на: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

Кандидати страни држављани су дужни да Факултету поднесу доказе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и да владају српским језиком.

Лица са инвалидитетом и припадници ромске националности, који су применом афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета, на мастер академске студије се, уколико се за то изјасне, у школској 2021/2022. години уписују у статусу студента чије су студије финансиране из буџета, применом афирмативних мера које се спроводе у складу са Програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.

Особе са инвалидитетом се за додатне информације и консултације могу обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом (Булевар краља Александра 71, просторије Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“) на телефон: 011/3370-686 или електронском поштом: ucsh@rect.bg.ac.rs.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на мастер академске студије само ако обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма).

Кандидати који су у претходном периоду поднели прелиминарну пријаву на конкурс и положили допунске испите стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2021/2022. години.

Кандидати који поднесу прелиминарну пријаву на конкурс и положе све допунске испите током 2021/2022. године стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2022/2023. години.

Допунски испити припремају се према важећој литератури за основне академске студије.

 

II

 

Настава ће се организовати на следећим модулима:

 

1. Грађанскоправни модул

-          Имовинскоправни под-модул I

-          Имовинскоправни под-модул II

-          Наследноправни под-модул

-          Под-модул Права детета

           

2. Пословноправни модул

-          Под-модул Право привредних друштава

-          Под-модул Право интелектуалне својине

-          Под-модул Међународно пословно право           

 

3. Трговинскоправни модул

 

4. Кривичноправни модул

-          Кривичноправни под-модул

-          Под-модул Малолетничко кривично право

-          Под модул Сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

 

5. Правноисторијски модул

-          Романистички под-модул

-          Компаративно-историјски под-модул

-          Државно-историјски под-модул

 

6. Међународноправни модул

           

7. Јавноправни модул

-          Под-модул Радно право и социјално право

-          Уставноправни под-модул

-          Управноправни под-модул

-          Еколошкоправни под-модул

           

8. Правно-економски модул

           

9. Правнотеоријски модул

-          Теоријскоправни под-модул

-          Социолошкоправни под-модул

-          Филозофскоправни под-модул

 

Кандидати чија диплома или уверење о завршеним студијама не садржи просечну оцену и годину уписа основних студија у обавези су да доставе уверење о положеним испитима.

 

 

НАПОМЕНА: Према одредби члана 13 Правилника о мастер академским студијама студент који се финансира из буџета обавезaн je да похађа наставу. Самофинансирајући студент може бити ослобођен обавезе похађања наставе, ако је запослен или му је пребивалиште у месту које је од Београда удаљено најмање 50 километара.

 

 

За упис у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије могу да конкуришу кандидати:

 

  1. који су држављани Републике Србије, као и лицa којима је то право предвиђено Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00814/2021-06 од 1.6.2021. године, уколико су рангирана у оквиру одобрене квоте,
  2. који су незапослени (приликом пријаве на конкурс прилажу уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица или уверење да нису пријављени код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, по било коjeм основу).

 

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2020/21. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину мастер академских студија у буџетском статусу.

 

 

III

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

 

Сходно Одлуци Наставно-научног већа Правног факултета за одређивање места на ранг листи кандидата за упис на мастер академске студије користиће се општа просечна оцена као основни, дужина студирања и корпус предмета од значаја за студије на пријављеном модулу, као допунски критеријуми.

 

 

Рангирање студената вршиће се на следећи начин:

 

 

1.      Општа просечна оцена помножиће се са 10.

 

За лице које је завршило основне академске или интегрисане студије вреднује се просечна оцена остварена на тим студијама.

 

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МС бод):

 

 

                                                         ОцОС х ОСбод + ОцМС х МСбод

Општа просечна оцена (ОПО) =

                                                                   ОСбод + МСбод

 

За лице које је завршило основне академске студије, односно основне четворогодишње студије по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

 

 

2.      Дужина студирања бодоваће се на следећи начин:

 

 

Дужина студирања

Број бодова

4 године

10

4,5 година

6

5 година

4

дуже од 5 година

0

 

 

Дужина студирања за кандидате који су завршили интегрисане академске студије и кандидати који су остварили 300 ЕСПБ на академским студијама (180 ОАС + 120 МАС) бодоваће се на следећи начин:

 

 

Дужина студирања

Број бодова

5 година

10

5,5 година

6

6 година

4

дуже од 6 година

0

 

 

 

3.      Корпус предмета од значаја за студије на пријављеном модулу 

 

(Предмети претходно завршеног студијског програма, чију оцену врши Наставно-научно веће Правног факултета, а који су од значаја за студије на пријављеном модулу – потенцијална обавеза полагања допунских испита).

                                                                                                                                    

                                                                                                       Број бодова:     

                                                                                               

·         без допунских испита                                                                        10

          (кандидати из тачке 1)

 

·         положени или признати допунски испити                                         2

          (кандидати из тач. 2 и 3)

           

За одређивање места на ранг листи користи се збир бодова по сва три критеријума.

 

 

IV

 

 

Пријаве на конкурс примаће се од 20. септембра до 4. октобра 2021. године, према следећем распореду: понедељком, средом и петком од 11.00 до 13.30 часова и уторком и четвртком од 11.00 до 17.00 часова. Пријаве се могу послати и поштом на адресу: Универзитет у Београду – Правни факултет, Одсек за мастер и докторске студије, Булевар краља Александра 67, 11000 Београд.

 

Висина школарине износи 105.000,00 динара, а за стране студенте 2.100,00 евра у динарској противвредности.

 

Школарина се плаћа у четири једнаке рате (I рата при упису, II рата до 20.12.2021, III рата до 20.2.2022. и IV рата до 20.4.2022. године).

 

За све информације заинтересовани кандидати могу да се јаве Одсеку за мастер и докторске академске студије на телефон: 011/3027-677 или на e-mail: pds@ius.bg.ac.rs.

 

Београд,

15. септембар 2021. г.


Uslovi upisa za kandidate koji su zavrsili PF Union i PF Slobomir

Odluke o preciziranju uslova za upis na MAS - 23.9.2019. i 7.12.2020.

Izjava_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2021

Izjava_o_koriscenju_budzetskog_statusa_MAS_2021

Prijava 4 - drugi pravni i srodni ako nije uradjena analiza podudarnosti nastavnih planova - 2021-22

Prijava 3 - preliminarna - dopunski ispiti - 2021-22

Prijava 2 - drugi pravni i srodni - bez dopunskih ispita - 2021-22

Prijava 1 - pravni RS - 2021-2022

Odluka o upisu kandidata koji nisu zavrsili Pravni fakultet UB

Nastavni plan master akademskih studija prava - 2021-2022

Konkurs - MAS Pravo - 2021-2022