Конкурс за упис на мастер академске студије, студијски програм: Master in European Integration, за школску 2021/2022. годину - трећи уписни рок

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

 

расписује

 

КОНКУРС

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

(студијски програми за стицање 60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ)

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

- други уписни рок -

 

Правни факултет Универзитета у Београду уписује на мастер академске студије – Мастер европских интеграција у трећем уписном року у школској 2021/2022. години једног (1) студента који се финансира из буџета и четрдесет (40) самофинансирајућих студената на једногодишњи студијски програм (60 ЕСПБ) и десет (10) самофинансирајућих студената на двогодишњи студијски програм (120 ЕСПБ).

 

За упис у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије могу да конкуришу кандидати:

 

  1. који су држављани Републике Србије, као и лицa којима је то право предвиђено Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00814/2021-06 од 1.6.2021. године, уколико су рангирана у оквиру одобрене квоте,
  2. који су незапослени (приликом пријаве на конкурс прилажу уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица или уверење да нису пријављени код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, по било коjeм основу).

 

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2020/21. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину мастер академских студија у буџетском статусу.

 

 

I

 

Мастер европских интеграција (Master in European Integration) је студијски програм мастер академских студија на који могу да се упишу кандидати са остварених 240 ЕСПБ – МЕИ (60 ЕСПБ), а од школске 2014/2015. године акредитован је посебан двогодишњи студијски програм на који могу да се упишу кандидати који су претходно остварили 180 ЕСПБ – МЕИ (120 ЕСПБ).

Настава се изводи на енглеском језику.

 

Право уписа на МЕИ (60 ЕСПБ) имају:

 

  1. кандидати који су завршили основне академске студије, односно основне четворогодишње студије по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), на Правном факултету Универзитета у Београду и осталим правним факултетима чији је оснивач Република Србија или Република Српска - образац пријаве бр. 1 / образац пријаве 3;
  2. кандидати који су основне студије завршили на другим сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија или Република Српска, као што су: Eкономски факултет, Филолошки факултет, Филозофски факултет, Факултет политичких наука, и др. (у складу са Одлуком о прецизирању услова за упис на мастер академске студије од 23. септембра 2019. године и 7. децембра 2020. године) - образац пријаве бр. 2 / образац пријаве бр. 3;
  3. кандидати који су ове студије завршили на неком другом правном или сродном факултету друштвено-хуманистичких наука (погледати Одлуку о упису на мастер академске студије кандидата који нису завршили Правни факултет Универзитета у Београду) уколико се наставни планови и програми тих факултета подударају са наставним планом и програмом Факултета, уз поштовање услова и процедура за упис на мастер академске студије - образац пријаве бр. 2а / образац пријаве бр. 4.

 

Право уписа имају и кандидати који су завршили интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

 

Право уписа на МЕИ (120 ЕСПБ) имају кандидати који су остварили 180 ЕСПБ завршетком основних академских студија у трајању од три године на правном или сродном факултету друштвено-хуманистичких наука (у складу са Одлуком о прецизирању услова за упис на мастер академске студије од 23. септембра 2019. године и 7. децембра 2020. године).

 

Напомене:

 

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније 30. септембра 2021. године.

 

Уз пријаву је потребно доставити и потписану изјаву којом се овлашћују Универзитет у Београду и Правни факултет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

 

Кандидати који су претходни ниво студија завршили у иностранству и у државама бивше СФРЈ при подношењу пријаве на конкурс достављају и решење Универзитета у Београду о признавању стране високошколске исправе или потврду о томе да је поступак признавања у току. Поступак признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету у Београду у школској 2021/2022. години покреће се пред Универзитетом у Београду (више информација је доступно на: http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php).

 

Кандидати страни држављани су дужни да Факултету поднесу доказе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују.

 

Особе са инвалидитетом се за додатне информације и консултације могу обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом (Булевар краља Александра 71, просторије Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“) на телефон: 011/3370-686 или електронском поштом: ucsh@rect.bg.ac.rs.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на мастер академске студије само ако обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма).

Кандидати који су поднели прелиминарну пријаву на конкурс и положили допунске испите током претходних година стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије – Мастер европских интеграција у школској 2021/2022. години.

Кандидати који поднесу прелиминарну пријаву на конкурс и положе све допунске испите током 2021/2022. године, стичу право да се пријаве на редован конкурс за упис на мастер академске студије – Мастер европских интеграција у школској 2022/2023. години.

Кандидати чија диплома или уверење о завршеним студијама не садржи просечну оцену и годину уписа основних студија у обавези су да доставе уверење о положеним испитима.

 

II

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

 

Сходно Одлуци Наставно-научног већа Правног факултета за одређивање места на ранг листи кандидата за упис на мастер академске студије користиће се општа просечна оцена као основни, дужина студирања и корпус предмета од значаја за студије на пријављеном модулу, као допунски критеријуми.

 

 

Рангирање студената вршиће се на следећи начин:

 

 

1.      Општа просечна оцена помножиће се са 10.

 

За лице које је завршило основне академске или интегрисане студије вреднује се просечна оцена остварена на тим студијама.

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МС бод):

 

                                                               ОцОС х ОСбод + ОцМС х МСбод

Општа просечна оцена (ОПО) =   

                                                                        ОСбод + МСбод

 

За лице које је завршило основне академске студије, односно основне четворогодишње студије по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

 

 

2.      Дужина студирања бодоваће се на следећи начин:

 

Дужина студирања

Број бодова

4 године

10

4,5 година

6

5 година

4

дуже од 5 година

0

 

 

Дужина студирања за кандидате који су завршили интегрисане академске студије и кандидати који су остварили 300 ЕСПБ на академским студијама (180 ОАС + 120 МАС) бодоваће се на следећи начин:

 

Дужина студирања

Број бодова

5 година

10

5,5 година

6

6 година

4

дуже од 6 година

0

 

 

 

Дужина студирања за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије (180 ЕСПБ), а који конкуришу за упис на двогодишњи МЕИ, бодоваће се на следећи начин:

 

Дужина студирања

Број бодова

3 године

10

3,5 године

6

4 године

4

дуже од 6 година

0

 

 

 

3.      Корпус предмета од значаја за студије на пријављеном модулу     

(Предмети претходно завршеног студијског програма, чију оцену врши Наставно-научно веће Правног факултета, а који су од значаја за студије на пријављеном модулу – потенцијална обавеза полагања допунских испита).

                                                                                                                                   

                                                                                               Број бодова:     

                                                                                               

·         без допунских испита                                                        10

          (кандидати из тачке 1)

 

·         положени или признати допунски испити                         2

          (кандидати из тачке 2 и 3)

           

За одређивање места на ранг листи користи се збир бодова по сва три критеријума.

 

 

III

 

Пријаве на конкурс примаће се од  1. до 3. новембра 2021. године, према следећем распореду: у понедељак и среду од 11.00 до 13.30 часова и у уторак од 11.00 до 17.00 часова.

 

Висина школарине износи 150.000,00 динара, а за стране студенте 2.100,00 евра у динарској противвредности и плаћа се у четири једнаке рате (I рата при упису, II рата до 20.12.2021, III рата до 20.2.2022. и IV рата до 20.4.2022. године).

 

Приликом пријављивања је потребно доставити и доказ о знању енглеског језика. Такође, могућа је усмена провера знања енглеског језика.

 

Све информације о овим  студијама налазе се на званичном сајту Факултета www.ius.bg.ac.rs, као и на pogestei.ius.bg.ac.rs, или се могу добити на телефон 30 27 677, и на контакт e-mail: dragicav@ius.bg.ac.rs и tempus@ius.bg.ac.rs .Београд,

31. октобар 2021. године


Prijava na konkurs 4 EI - preliminarna - MEI 120 - 2021-2022 - dopunski ispiti

Prijava na konkurs 3 EI - pravni - 120 ESPB-2021-2022

Prijava na konkurs 2a - preliminarna - MEI 60 - 2021-2022 - dopunski ispiti

Prijava na konkurs 2 - MEI 60 - 2021-2022 - bez dopunskih ispita

Prijava na konkurs 1 - EI - pravni RS - 2021-22

Izjava_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2021

Odluka o upisu kandidata koji nisu zavrsili Pravni fakultet UB

Odluke o preciziranju uslova za upis na MAS - 23.9.2019. i 7.12.2020.

List of optional courses - MEI 2021-22