Obaveštenje o terminima upisa na master akademske studije u školskoj 2021/2022. godini, studijski program: Pravo

 

Obaveštavaju se kandidati koji su podneli prijavu za upis na master akademske studije za školsku 2021/2022.

godinu, da će se UPIS obaviti od utorka, 12. oktobra do petka, 22. oktobra 2021. godine, prema sledećem rasporedu:

 

1.      kandidati koji su se na Konačnoj rang listi plasirali od 1. do 105. mesta upisuju se:

-      12. oktobra od 10.00 do 17.00 časova (od 1. do 75. mesta),

-      13. oktobra od 10.00 do 14.30 časova (od 76. do 105. mesta).

 

2.      kandidati koji su se na Konačnoj rang listi plasirali od 106. do 503. mesta upisuju se:

-      14. oktobra od 10.00 do 17.00 časova (od 106. do 190. mesta),

-      15. oktobra od 10.00 do 14.30 časova (od 191. do 230. mesta),

-      18. oktobra od 10.00 do 14.30 časova (od 231. do 270. mesta),

-      19. oktobra od 10.00 do 17.00 časova (od 271. do 340. mesta),

-      20. oktobra od 10.00 do 14.30 časova (od 341. do 380. mesta),

-      21. oktobra od 10.00 do 17.00 časova (od 381. do 450. mesta),

-      22. oktobra od 10.00 do 14.30 časova (od 451. do 503. mesta).

 

VAŽNO: Ako se kandidat, koji je na to stekao pravo, ne upiše u predviđenom roku, umesto njega se upisuje naredni kandidat sa rang liste koji ispunjava sve uslove.

 

Za upis je potrebno doneti:

 

1. indeks sa popunjenom prvom stranom (štampanim slovima) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (ne iz automata); preko fotografije ne lepiti foliju priloženu uz indeks;

2. jedan prijavni list (obrazac ŠV-20 - https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf); u desnom gornjem uglu nalepiti fotografiju veličine 35 x 45 mm (ne iz automata);

3. prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 520;

- državljani Republike Srbije i Republike Srpske – 26.250,00 dinara;

- strani državljani – 525,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;

Kandidati koji se ponovo upisuju (sa priznavanjem odslušane nastave i položenih ispita) plaćaju školarinu srazmernu broju preostalih ESPB (1 ESPB = 1.000,00 dinara za državljane Republike Srbije i Republike Srpske, odnosno 22 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za strane državljane; obavezni predmet – 20 ESPB; izborni predmet – jedan ili dva, po 10 ESPB; master rad – 20 ESPB).

 Rokovi dospeća za preostale tri rate školarine su: druga rata – 20.12.2021; treća rata – 20.2.2022. i četvrta rata – 20.4.2022. godine.

 

4. prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 520 (ovaj iznos plaćaju i studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije);

5. popunjen obrazac o izbornim predmetima (ne dostavljaju studenti koji se ponovo upisuju – sa priznavanjem odslušane nastave i položenih ispita).

6. dva primerka ugovora o studiranju (preuzimaju se pri upisu, u Odseku za master i doktorske studije).

 

Indeks i prijavni list kupuju se u knjižari Fakulteta (radno vreme knjižare je do 15.00 časova).

 

Napomene:

Upis kandidata sa Konačne rang liste za koje je u toku postupak priznavanja strane visokoškolske isprave obaviće se po izdavanju odgovarajućeg rešenja od strane Univerziteta u Beogradu.

 

Kandidati koji osnovne studije nisu završili na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a koji su prilikom prijave za upis podneli uverenje o diplomiranju sa uverenjem o položenim ispitima jer im nije izdata diploma, u obavezi su da najkasnije u roku od jedne godine dostave overene kopije diplome i dodatka diplomi.

 

Nakon upisa svi studenti, koristeći se novim brojem indeksa (sa master akademskih studija) moraju da kreiraju nalog za elektronsku evidenciju studenata i da popune elektronski ŠV-obrazac. U suprotnom, neće biti moguće prijavljivanje i polaganje ispita.

 

Informacije o kreiranju naloga nalaze se na internet stranici Fakulteta http://info.ius.bg.ac.rs/newsonepost.aspx?id=510&grupaid=36&studijeid=1

(Studentski info/master studije prava/opšte informacije/E-student uputstvo).


Obrazac SV-20

Izborni predmeti-formular 2021-22

Konacna rang lista - MAS Pravo - 2021-2022 - afirmativne mere

Konacna rang lista - MAS Pravo - 2021-2022

Nastavni plan master akademskih studija prava - 2021-2022

E-student uputstvo