OBAVEŠTENJE O NAČINU POLAGANJA ISPITA IZ UPRAVNOG PRAVA I UPRAVNOG PROCESNOG PRAVA

OBAVEŠTENJE O NAČINU POLAGANJA ISPITA

IZ UPRAVNOG PRAVA I UPRAVNOG PROCESNOG PRAVA

 

 

Navedeni način polaganja ispita iz Upravnog prava i Upravnog procesnog prava važi samo kod doc. dr Vuka Cucića. Za način polaganja ispita kod drugih ispitivača, proveriti sa odgovarajućim ispitivačem.

 

Upravno pravo:

 

Polaže se usmeni ispit na kojem student odgovara na tri pitanja sa spiska ispitnih pitanja.

 

 

Upravno procesno pravo:

 

Polaže se pismeni ispit.

 

Na ispitu student dobija slučaj koji treba da reši. Pored činjenica slučaja, student dobija i relevantne odredbe materijalnih propisa potrebne za rešavanje slučaja. Student može na ispitu da koristi Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima u papirnom obliku. Student treba da odredi koji akt će doneti prvostepeni upravni organ, drugostepeni upravni organ ili Upravni sud (rešenje, sudsko rešenje ili presuda) i da taj akt napiše. Da bi student položio ispit, mora tačno da reši zadatak, to jest da tačno odredi koji akt se donosi i iz kojeg razloga (npr. rešenje o odbacivanju žalbe jer je žalba podneta neblagovremeno). Visina ocene na ispitu zavisi od kvaliteta napisanog akta (sadržine i sastavnih delova akta).

 

U nastavku se nalazi primer slučaja i njegovo rešenje.

 

U posebnom dokumentu na internet stranici Fakulteta (nastavnici/Cucić Vuk/Nastava/Materijal/Ispiti) nalaze se pelceri odluka, koji mogu pomoći studentima u pripremi ispita.

 

 

Primer slučaja:

Gospodin P je imao stan u ulici Dimitrija Tucovića br. 763 u opštini Zvezdara, Beograd, u kojem je živeo sam. Gospodin P je bio udovac i imao je jedno dete, sina S, koji je živeo sa porodicom u svom stanu na Novom Beogradu. Posle smrti gospodina P, sin S je nasledio njegov stan u ulici Dimitrija Tucovića.

Nakon prenosa prava svojine na stanu u ulici Dimitrija Tucovića br. 763, sin S je otišao do stana, u kojem je zatekao lice L, koje mu je reklo da ono stanuje u tom stanu.

Sin S je nakon saznanja da u stanu koji je nasledio od svog oca stanuje lice L, pokrenuo postupak pred nadležnim organom, sa zahtevom da se iz stana koji je on nasledio od svog oca iseli lice L.

U dokaznom postupku, sin S je podneo dokaz da ima pravo svojine nad stanom u ulici Dimitrija Tucovića br. 763. Nadležni organ je zatim saslušao lice L koje podnelo ugovor o zakupu stana koji je ono zaključilo sa pokojnim gospodinom P. Nadležni organ je ocenio na osnovu podnetih dokaza da sin S jeste vlasnik stana u ulici Dimitrija Tucovića br. 763, kao i da je ugovor koji je lice L zaključilo sa gospodinom P pravno perfektan i da po tom ugovoru lice L ima pravo da stanuje kao zakupac u tom stanu još narednih godinu dana.

U svojstvu nadležnog organa donesite odgovarajuću odluku.

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Član 70, stav 1

Stan se koristi po osnovu prava svojine i prava zakupa.

Čl. 77

Ako se neko lice useli u stan ili zajedničke prostorije stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade bez pravnog osnova, upravnik stambene zajednice, vlasnik posebnog dela ili drugo lice koje ima pravni interes ima pravo da kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave podnese zahtev za njegovo iseljenje.

Postupak za iseljenje iz stava 1. ovog člana je hitan i na njega se ne odnose odredbe o postupku iseljenja i preseljenja iz čl. 78-87. ovog zakona. 

Protiv rešenja o iseljenju lica koje se uselilo u stan ili zajedničke prostorije stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade bez pravnog osnova može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja. 

Na sva druga pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom u vezi s postupkom za iseljenje iz stava 1. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje opšti upravni postupak.


 

 

Rešenje slučaja:

NADLEŽNI ORGAN

(adresa organa, broj rešenja, datum)

Nadležni organ, postupajući po zahtevu sina S za iseljenje lica L, na osnovu čl. 33 i 34 Zakona o opštem upravnom postupku i čl. 77, st. 1 Zakona o stanovanju, donosi:

R E Š E NJ E

I          ODBIJA se zahtev za iseljenje.

OBRAZLOŽENJE

Postupak za iseljenje lica L iz stana u ulici Dimitrija Tucovića br. 763 pokrenut je na osnovu zahteva podnetog od strane sina S.

U dokaznom postupku utvrđeno je da sin S ima pravo svojine nad predmetnim stanom. Na usmenoj raspravi lice L je podnelo ugovor o zakupu stana koji je ono zaključilo sa ocem sina S, pokojnim gospodinom P. Na osnovu podnetih dokaza utvrđeno je da je ugovor koji je lice L zaključilo sa gospodinom P pravno perfektan i da po tom ugovoru lice L ima pravo da stanuje kao zakupac u tom stanu još narednih godinu dana.

Čl. 77, st. 1 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada propisuje da će nadležni organ iseliti lice iz stana ukoliko ga ono koristi bez pravnog osnova. Čl. 70 istog zakona propisuje da se stanovi koriste po osnovu prava svojine i prava zakupa. Kako je u dokaznom postupku utvrđeno da lice L koristi predmetni stan po osnovu zakupa, nadležni organ je utvrdio da nije reč o useljenju u stan bez pravnog osnova i odlučio kao u izreci rešenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU

Protiv ovog rešenja stranka može da se izjavi žalbu nadležnom drugostepenom organu u roku od 15 dana od njegovog dostavljanja. Žalba je taksirana sa X dinara opštinske administrativne takse i plaća se na žiro račun br. X.

Potpis ovlašćenog službenog lica, pečat organa


Pelceri za ispit iz Upravnog procesnog prava