OBAVEŠTENJE O OVERI PROLEĆNOG SEMESTRA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Overu prolećnog semestra u obavezi su da izvrše studenti koji su u školskoj 2022/2023. godini, prvi put upisali predmete iz prolećnog semestra (studenti koji se finansiraju iz budžeta i samofinansirajući studenti).

 

Overa prolećnog semestra obavljaće se od 1. do 30. juna 2023. godine, na šalterima Fakulteta.

Za overu semestra studenti podnose:

 

-     jedan semestralni list (kupuje se u fakultetskoj knjižari),

-     indeks sa potpisom:

a) o urednom pohađanju vežbi iz predmeta koji su im kompjuterski određeni za vežbanje,

b) o urednom pohađanju nastave iz dva predmeta koje su prvi put upisali u školskoj 2022/23. godini (studentima koji su prvi put slušali samo jedan predmet dovoljan je samo potpis iz tog predmeta).

           

Studenti mogu overiti semestar i nakon isteka roka za overu semestra, uz plaćanje naknade u iznosu od 4.000,00 dinara, ako su ispunili sve predispitne obaveze, odnosno ako iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da ih ispune, a o čemu odlučuje prodekan za nastavu.

 

Student koji ne overi semestar neće moći da polaže ispite u junskom ispitnom roku, a ukoliko izađe na ispit, ispit će biti poništen, a protiv studenta će biti pokrenut disciplinski postupak.

 

Samofinansirajući studenti su u obavezi da blagovremeno izvrše uplatu školarine.

Uplata školarine vrši se na tekući račun fakulteta broj: 840-1439666-55

  U polje model upisuje se broj 97

U polje poziv na broj upisuje se kontrolni broj studenta koji se nalazi na e-student nalogu svakog studenta.

                                       

   11. 5. 2023. godine                                           IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA