Obaveštenje o polaganju ispita iz veštine Studija slučaja i simulacija suđenja

Polaganje ispita iz veštine Studija slučaja i simulacija suđenja će od junskog roka 2023. godine biti moguće na jedan od sledećih načina:

A. usmeno polaganje ispita ukoliko ste prisustvovali na min. 2/3 predavanja iz ove veštine. U tom slučaju, poslaćete prijavu za četiri studenta koja će usmenim izlaganjem iznositi argumente tužioca, odnosno tuženog (2+2) u ukupnom trajanju od 20 minuta (5 min po osobi) pred nastavnicima angažovanim na ovom predmetu.

·         Prijavu članova tima (imena, brojeve indeksa i kontakt telefon) šaljete na mail: milena@ius.bg.ac.rs i marko.jovanovic@ius.bg.ac.rs sa napomenom Prijava za usmeni ispit, i broj zadatka sa moodle platforme, najkasnije do 26. maja 2023. godine.

B. pisano polaganje ispita:

Ispit iz simulacije suđenja i studije slučaja u junskom 2 ispitnom roku biće pisani i individualno će se polagati (nema rada u grupama).

Od studenata se očekuje da najkasnije 12h pre termina za polaganje ispita koji im je kompjuterski dodeljen na mail ispitivača pošalju pisanu analizu jednog od šest slučajeva (ispitnih zadataka) sa moodle stranice ove veštine (https://lms.ius.bg.ac.rs/course/view.php?id=165), po izboru studenta, kao i da u terminu dodeljenom za polaganje ispita donesu jedan odštampan primerak napisane analize.

Analiza se piše u slobodnoj formi i mora da uključi:

·         kratak pregled činjenica slučaja, 

·         identifikaciju relevantnih pravnih izvora,

·         formulaciju argumenata u prilog tužioca,

·         anticipaciju argumenata tuženog,

·         konkretizaciju tužbenog zahteva.

Analiza može da uključi i navode iz relevantne literature i sudske prakse.

Analiza slučaja ne sme biti kraća od 2 A4 stranice, font 12, prored 1,5.

U headeru dokumenta navesti ime prezime i broj indeksa studenta, kontakt telefon kao i datum ispita.

Plagiranje tuđeg rada će voditi negativnoj oceni (pao/la)!

Student koji u navedenom roku ne postupi na opisani način, imaće mogućnost da u ispitnom terminu u naznačenoj prostoriji na isti način obavi (pisanu) analizu slučaja. U tom slučaju student sme na ispit da ponese odštampanu verziju izabranog zadatka kao i (prazne) listove na kojima će napisati analizu slučaja.

Studenti koji su ispunili ispitne obaveze, ili oslobođeni polaganja ispita, mogu pristupiti upisivanju ocena u terminu ispita u prostoriji naznačenoj na rasporedu. Studenti na ispitu moraju sa sobom imati lični identifikacioni dokument sa fotografijom (lična karta / pasoš / vozačka dozvola), indeks i popunjen izveštaj o polaganju ispita.